Nhạc niệm phật rất hay nam mô a di đà phật bản mới

     
sử dụng Phím Tắt mang đến Máy Nghe Nhạc :

Nghe Bài tiếp theo Nghe bài xích Phía Sau Space Mở/Dừng Lại


CÚNG HƯƠNG

Nguyện lấy lòng tôn kính Gởi theo đám mây hương thơm Phưởng phất mọi mười phương Cúng nhịn nhường ngôi Tam Bảo Thề trọn đời giữ đạo Theo trường đoản cú tánh làm lành thờ pháp giới bọn chúng sinh mong Phật tự gia hộ Tâm người tình Đề bền vững và kiên cố Xa bể khổ nguồn mê Chóng quay về bờ Giác ( Xá rồi phát âm tiếp bài xích kỳ nguyện )

TÁN THÁN PHẬT

Đấng Pháp vương vô thượng cha cõi chẳng ai bởi Thầy dạy khắp trời người phụ vương lành phổ biến bốn loài Quy y tròn một niệm chấm dứt sạch nghiệp cha kỳ Xưng dương cùng tán thán Ức kiếp không thuộc tận

QUÁN TƯỞNG

Phật bọn chúng sinh tánh thường xuyên rỗng yên Đạo thông cảm không thể suy nghĩ bàn Lưới đế châu ví đạo tràng Mười phương Phất bảo hào quang đãng sáng ngời Trước bảo toạ thân con hình ảnh hiện Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.

Bạn đang xem: Nhạc niệm phật rất hay nam mô a di đà phật bản mới

ĐẢNH LỄ

Chí trung khu đảnh lễ: Nam mô tận lỗi không, trở thành pháp giới, quá hiện nay vị lai, thập phương chư Phật, Tôn pháp, hiền hậu Thánh Tăng, thường trụ Tam Bảo. ( 1 lạy ) Chí trung ương đảnh lễ: Nam mô Ta Bà Giáo chủ Bổn Sư thích hợp Ca Mâu Ni Phật, Đương lại hạ sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi người thương Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền người yêu Tát, Hộ Pháp Chư Tôn ý trung nhân Tát, Linh đánh Hội Thượng Phật bồ Tát. ( 1 lạy ) Chí vai trung phong đảnh lễ: Nam mô Tây phương cực lạc thế giới đại tự đại bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán cụ Am người yêu Tát, Đại vậy Chí tình nhân Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương ý trung nhân Tát, thanh tịnh Đại Hải Chúng tình nhân Tát. ( 1 lạy ) Chúng nhỏ xin chí thành Sám hối Xưa kia tạo ra bao thâm hiểm Đều vày vô thỉ tham sảnh si vày thân miệng ý phát sanh ra hết thảy từ ni xin sám hối

TÁN LƯ HƯƠNG

Kim lư vừa bén chiên bầy Khắp xông pháp giới đạo tràng mười phương hiện thành mây báu kiết tường Chư Phật rõ biết ngọn mùi hương chí thiền Pháp thân tổng thể hiện tiền minh chứng hương nguyện phước tức khắc ban cho. Nam Mô hương Vân Cái tình nhân Tát. ( 3 lần )

CHÚ ĐẠI BI

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi trọng tâm đà la ni. Nam tế bào hắc ra đát na nhiều ra dạ da. Nam tế bào A rị da, Bà lô yết đế thước bát ra da, người tình đề tát đoả bà da, Ma ha tát đoả bà da, Ma ha ca lô ni ca da. Án, Tát bàn ra phát duệ, Số đát mãng cầu đát toả. Nam tế bào tất kiết lật đoả y mông a rị da, Bà lô yết đế, thất Phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì, Hê rị ma ha chào bán đa sa mế, Tát bà a tha đậu du bằng, A thệ dựng, Tát bà tát đa na ma bà già, Ma vạc đạt đậu, Đát điệt tha. Án a bà lô hê, Lô ca đế, Ca ra đế, Di hê rị, Ma ha người yêu đề tát đoả, Tát bà tát bà, Ma ra ma ra, Ma hê ma hê rị đà dựng, Cu lô cu lô yết mông, Độ lô độ lô phát xà da đế, Ma ha phân phát xà domain authority đế, Đà ra đà ra, Địa rị ni, Thất Phật ra da, Dá ra dá ra. Mạ mạ vạc ma ra, Mục đế lệ, Y hê y hê, Thất mãng cầu thất na, A ra sâm Phật ra xá lợi, vạc sa phạt sâm, Phật ra xá da, Hô lô hô lô ma ra, Hô lô hô lô hê rị, Ta ra ta ra, vớ rị tất rị, tô rô tô rô, tình nhân đề dạ người yêu đề dạ, nhân tình đà dạ bồ đà dạ, Di đế rị dạ, mãng cầu ra cẩn trì, Địa rị sắc ni na, cha dạ ma na, Ta bà ha. Vớ đà dạ, Ta bà ha. Ma ha vớ đà dạ, Ta bà ha. Tất đà du nghệ, Thất bàn ra dạ, Ta bà ha. Mãng cầu ra cẩn trì, Ta bà ha. Ma ra na ra, Ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, Ta bà ha. Ta bà ma ha a vớ đà dạ, Ta bà ha. đưa kiết ra a tất đà dạ, Ta bà ha. Cha đà ma yết vớ đà dạ, Ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn già ra dạ, Ta bà ha. Ma bà rị win yết ra dạ, Ta bà ha. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam tế bào a rị da, bà lô kiết đế, Thước bàn ra dạ, Ta bà ha. ( 3 lần ) Án tất điện đô, Mạn đà ra, Bạt đà dạ, Ta bà ha.

NGHI THỨC TRÌ TỤNG

CHƠN NGÔN TỊNH PHÁP GIỚI

Án lam ( 7 lần )

CHƠN NGÔN TỊNH tía NGHIỆP:

Án, sa phạ, bà phạ, truật đà sa phạ, đạt mạ sa phạ, bà phạt truật độ hám. (3 lần)

CHƠN NGÔN PHỎ CÚNG DƯỜNG:

Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng. ( 3 lần )

BÀI VĂN PHÁT NGUYỆN:

Nam tế bào Thập Phương thường xuyên Trụ Tam Bảo ( 3 lần )

Lạy đấn tam giới tôn Quy mạng mười phương Phật Nay con phát nguyện mập Trì tụng khiếp A Di Đà bên trên đền bốn ơn nặng nề Dưới cứu khổ tam đồ vật Nếu gồm ai thấy nghe Đều phát bồ đề trọng điểm Khi mãn báo thân này sinh qua cõi cực La5d. Nam tế bào Bổn Sư ưa thích Ca Mâu Ni Phật ( 3 lần )

BÀI KỆ KHAI KINH

Phật pháp rộng lớn sâu rất nhiệm mầu Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu Nay bé nghe thấy chăm trì tụng, Nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm mầu. Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật, người yêu Tát Ma Ha Tát ( 3 lần )

PHẬT THUYẾT kinh A DI ĐÀ

( Hán dịch, bên Dao Tần Ngài Tam Tạng pháp môn sư Cưu Ma La Thập dịch )

1. KỲ VIÊN ĐẠI HỘI

Ta nghe như vầy: Một thuở nọ Đức Phật ở nơi vườn Kỳ Thọ, cung cấp Cô Độc nước Xá- Vệ, cùng với một nghìn hai trăm năm mươi vị đại Tỳ kheo câu hội. Điều là bậc Đại A La Hán mọi bạn điều quen thuộc biết, như là:

Trưởng lão Xá- Lợi- Phất, Đại Mục- Kiền- Liên, Đại Ca- Diếp, Ma- Ha Ca- Chiên- Diên, Ma- Ha Câu Hy- La, Ly- Bà- Đa, Châu- Lợi- Bàn- Đà- Già, Nan-Đà, A- Nan- Đà, La- Hầu- La, Kiều- Phạm- Ba- Đề, Tân Đầu- Lu- Phả- La- Đoạ, Ca- Lưu- Đà- Di, Ma-Ha Kiếp Tân Na, Bạc- Câu- La, A- Nâu- Lầu- Đà, phần lớn vị đại đồ đệ như thế. Với hàng Đại ý trung nhân Tát, Văn- Thù- Sư- Lợi: Pháp- Vương- Tử, A- Dật- Đa bồ Tát, Càn- Đà- Ha- Đề bồ Tát, Thường- Thinh- Tấn bồ Tát, thuộc với những vị Đại bồ Tát như vậy và cùng với vô lượng chư Thiên như ông Thích- Đề- Hoàn- Nhơn..v..v… đại bọn chúng cùng đến dự hội

2. Y BÁO CHÁNH BÁO

Bây gời Đức Phật bảo ngài Trưởng lão Xá- Lợi- Phất rằng: “ Từ trên đây qua châu âu quá mười muôn ức cõi Phật, có nhân loại tên là rất Lạc, trogn nhân loại đó tất cả Đức Phật hiệu là A Di Đà hiện thời đương nói pháp.

3. Y BÁO TRANG NGHIÊM

Xá Lợi Phất ! Cõi đó vị sao tên là cõi cực Lạc? vì chúng sinh trong cõi đó không tồn tại bị phần đa sự khổ, chỉ hưởng đều điều vui, phải nước đó tên là cực Lạc.

Xá Lợi Phất! lại vào cõi rất Lạc có bảy từng bao lơn, bảy từng mành lưới, bảy từng sản phẩm cây, đều bởi bốn chất báu phủ quanh giáp vòng, chính vì vậy nên nước kia tên là cực Lạc. Xá Lợi Phất! Lại vào cõi rất Lạc tất cả ao bằng bảy châu báu, vào ao đầy dẫn nước đủ tám công đức, lòng thuần sử dụng cát vàng trải có tác dụng đất.

Vàng bạc, giữ ly, pha lê hiệp thành đều thềm, đường ở bốn bên ao; bên trên thềm đường có lầu gác cũng rất nhiều nghiêm sức bởi vàng, bạc, giữ ly, pha lê, xa cừ, xích châu, mã não. Vào ao gồm hoa sen khủng như bánh xe: hoa sắc đẹp xanh thời tia nắng xanh, sắc vàng thời tia nắng vàng, sắc đẹp đỏ thời ánh nắng đỏ, dung nhan trắng thời ánh sáng trắng, nhiệm mầu thơm tho trong sạch.

Xá Lợi Phất! Cõi nước rất Lạc thành quả công đức trang nghiêm dường ấy. Xá Lợi Phất! Lại rong cõi nước của Đức Phật đó, thường xuyên trỗi nhạc trời, đất bởi vàng ròng, sớm hôm sáo trời rưới hoa trời mạn đà la.

Chúng sanh trong cõi đó thường vào khoảng sáng sớm, đông đảo lấy đãi hoa đựng hồ hết hoa giỏi đem cúng nhường mười muôn ức Đức Phật sống phương khác, đến giờ ăn liền trở về bổn quốc ăn uống cơm kết thúc đi khiếp hành.

Xá Lợi Phất! Cõi nước cực Lạc thành công công đức trang nghiêm nhường ấy. Lài nữa, Xá Lợi Phất! Cõi đó thường sẽ có những kiểu như chim mầu sắc xinh tươi là thường, như thế nào chim Bạch hạc, Khổng tước, Anh- võ, Xá- lợi, Ca- lăng- tần- già, Cọng- mạng; nhữn giớng chim đó ngày đêm sáu thời kêu giờ hoà nhã.

tiếng chim kia diễn nói các pháp như ngũ căn, ngũ lực, thất người tình đề phần, chén bát thánh đạo phần..v..v.. Chúng sanh vào cõi đó nghe giờ chim ngừng thảy gần như niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng!

Xá- Lợi- Phất! Ông chớ cho rằng những tương đương chim đó thiệt là vì tội báo sanh ra. Vị sao? bởi cõi của Đức Phật đó không có ba mặt đường dữ. Xá- Lợi- Phất! Cõi của Đức Phật kia tên mặt đường dữ còn không tồn tại huống gì lại sở hữu sự thật. Số đông giống chim đó là do Đức Phật A Di Đà muốn khiến cho tiếng pháp được tuyên lưu giữ mà trở nên hoá tạo sự đấy thôi. Xá- Lợi- Phất! trong cõi nước của Đức Phật đó, gió vơi thổi động những hàng cây báu và động mành lưới báu, có tác dụng vang ra giờ đồng hồ vi diệu, thí như trăm nghìn thứ nhạc đồng một thời gian hoà chung. Fan nào nghe tiếng đó tự nhiên và thoải mái đều sanh lòng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Xá- Lợi- Phất! Cõi nước của Đức Phật đó thắng lợi công đức trang ngiêm dương ấy.

4. CHÁNH BÁO VÔ LƯỢNG THÙ THẮNG

Xá- Lợi- Phất! nơi ý ông nghĩ sao? Đức Phật đó do sao hiệu là A Di Đà? Xá-Lợi- Phất! Đức Phật đó, hào quang sáng chói vô lượng, soi suốt những cõi nước trong mười phương không xẩy ra chướng ngại vì vậy nên hiệu là A Di Đà.

Xá- Lợi- Phất! Đức Phật đó và nhân dân của Ngài sống lâu vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, buộc phải hiệu là A Di Đà.

Xá- Lợi- Phất! Đức Phật A Di Đà thành Phật nhẫn lại mang đến nay, đã có được mười kiếp. Xá- Lợi- Phất! Lại Đức Phật đó có vô lượng vô hạn Thanh Văn đệ tử đông đảo là bực A La Hán, chẳng yêu cầu ính đếm mà hoàn toàn có thể biết được, hàng ý trung nhân Tát bọn chúng cũng đông như thế.

Xá- Lợi- Phất! Cõi nước của Đức Phật đó thắng lợi công đức trang nghiêm dường ấy. Xá- Lợi- Phất! Lại trong cõi cực Lạc, phần nhiều chúng sanh vãng sanh vào này đều là bực bất thối chuyển.

Trong đó có khá nhiều vị bực duy nhất sanh té xứ, số đó hết sức đông, chẳng phải tính đếm mà hết được, chỉ có thể dùng số vô lượng vô hạn a – tăng – kỳ nhằm nói thôi! Xá- Lợi- Phất! cùng sanh nào nghe phần đa điều trên đây, bắt buộc phải phạt nguyện ước sanh về nước đó.

Ví sao? do đặng thuộc với các bậc Thượng thiện nhơn như vậy câu hội một chỗ.

5.NHƠN HẠNH VÃNG SANH

Xá- Lợi- Phất! Chẳng có thể dùng chút ít thiện căn phước đức nhơn duyên cơ mà được sanh về cõi đó. Xá- Lợi- Phất! Nếu có thiện phái nam tử, thiện chị em nhân nào nghe nói đức phật A Di Đà, rồi chấp trì thương hiệu của Đức Phật đó, hoặc vào một ngày, hoặc nhì ngày, hoặc tía ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày, một lòng không tạp loạn. Thời fan đó mang lại lúc lâm phổ biến Đức Phật A Di Đà cùng hàng Thánh chúng hiện thân sinh sống trước fan đó.

Xem thêm: Những Ca Sĩ Nam Nổi Tiếng Nhất Thế Giới Theo Forbes, Top 7 Ca Sĩ Nổi Tiếng Nhất Việt Nam Năm 2021

Người đó thời gian chết tâm thần không điên đảo, ngay tức thì được vãng sanh về cõi nước cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Xá- Lợi- Phất! Ta thấy có sự tác dụng ấy cần nói số đông lời như thế. Nếu gồm chúng sanh nào, nghe phần nhiều lời trên đó, cần phải phân phát nguyện sanh về cõi nước rất Lạc.

6. SÁU PHƯƠNG PHẬT ĐỒNG KHUYÊN TIN

Xá- Lợi- Phất! Như Ta bây giờ ngợi khen công đức tác dụng chẳng thể nghĩ bàn của Đức Phật A Di Đà, phương Đông cũng đều có đức A- Súc- Bệ- Phật, Tu- Di- tướng Phật, Đại- Tu- Di Phật, Tu- Di- quang quẻ Phật, Diệu- Âm Phật; Hằng hà sa số phần nhiều Đức Phật như vậy đều nghỉ ngơi tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm mọi cõi tam thiên đại thiên mà lại nói lời trung thực rằng: “ bọn chúng sanh các người phải buộc phải tin kinh: xưng Tán Bất Khả tư Nghị Công Đức tuyệt nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”.

Xá- Lợi- Phất! thế giới phương Tây, gồm đức Vô Lượng- thọ Phật, Vô- Lượng- tướng mạo Phật, Vô- Lượng- Tràng Phật, Đại quang Phật, Đại- Minh Phật, Bửu- tướng tá Phật, Tịnh- quang Phật. Hằng hà sa số gần như đức Phật như thế, hầu hết ở trên nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng lâu năm trùm mọi cõi tam thiên đại thiên nhưng mà nói lời trung thực rằng: “ chúng sanh những ngươi phải đề xuất tin kinh: Xưng Tán Bất Khả tư Nghị Công Đức độc nhất vô nhị Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”.

Xá- Lợi- Phất! quả đât phương Bắc, có đức Diệm- Kiên- Phật, Tơi- Thắng- Âm- Phật, Nan- Trở Phật, Nhựt- sinh Phật, Võng- Minh Phật. Hằng hà sa số mọi đức Phật như thế, đa số ở tại nước mình, hiển thị tướng lưỡi rộng lâu năm trùm kharwpcõi tam thiên đại thiên mà lại nói lời thành thật rằng:“ bọn chúng sanh những ngươi phải đề xuất tin kinh: Xưng Tán Bất Khả tứ Nghị Công Đức độc nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”.

Xá- Lợi- Phất! trái đất phương dưới, có đức Sư- Tử Phật, Danh- Văn Phật, Danh- quang Phật, Đạt- Mạ Phật, Pháp- Tràng Phật, Trì- Pháp Phật, Hằng hà sa số hồ hết đức Phật như thế, hồ hết ở trên nước mình, chỉ ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắpcõi tam thiên đại thiên nhưng mà nói lời thật thà rằng:“ chúng sanh các ngươi phải yêu cầu tin kinh: Xưng Tán Bất Khả bốn Nghị Công Đức độc nhất vô nhị Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”.

Xá- Lợi- Phất! quả đât phương trên, gồm đức Phạm- Âm- Phật, Tú- Vương- Phật, Hương- Thượng- Phật, Hương- Quang- Phật, Đại- Diệm- Kiên Phật, Tạp- Sắc- Bửu- Hoa- Nghiêm- Thân Phật, Ta- La- Thọ- vương Phật, Bửu- Hoa Đức Phật, Kiến- Nhứt- Thiết- Nghĩa Phật, Như- Tu- Di- sơn Phật. Hằng hà sa số đa số đức Phật như thế, phần đa ở tại nước mình, hiển thị tướng lưỡi rộng lâu năm trùm khắpcõi tam thiên đại thiên cơ mà nói lời trung thực rằng:“ chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh: Xưng Tán Bất Khả bốn Nghị Công Đức độc nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”. Xá- Lợi- Phất! khu vực ý của ông nghĩ vậy nào, ví sao thương hiệu là kinh: Nhứt- Thiết- Chư- Phật Sở Hộ Niệm?

Xá- Lợi- Phất! do nếu tất cả thiện nam giới tử, thiện thiếu nữ nhân như thế nào nghe khiếp này mà lại thọ trì đó, cùng nghe danh hiệu của Đức Phật, thời gần như thiện phái nam tử cùng thiện chị em nhơn ấy đa số được toàn bộ các tiên phật hộ niệm, gần như được không thối chuyển chỗ đạo Vô thượng chánh đẳng chánh giác. Xá- Lợi- Phất! mang lại nên những ông đều đề xuất tin dấn lời của Ta và của những đức Phật nói. Xá- Lợi- Phất! trường hợp có fan đã phạt nguyện, bây giờ phát nguyện, vẫn phát nguyện mong sanh về cõi nước của Đức Phật A Di Đà, thời những người ấy những đặng không thối chuyển vị trí đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác; chỗ cõi nước kia, hoặc đã sanh về rồi, hoặc hiện thời sanh về, hoặc vẫn sanh về.

Xá- Lợi- Phất! mang lại nên những thiện nam tử, thiện thiếu phụ nhân nếu bạn nào có tin tưởng thời phải phải phát nguyện sinh về cõi nước kia.

7. THUYẾT tởm RẤT KHÓ

Xá- Lợi- Phất! Như Ta lúc này ngợi khen công đức chẳng thể nghĩ bàn của các đức Phật, những đức Phật đó cũng ngợi khen công đức quan trọng nghĩ bàn của Ta mà nói lời này: “Đức phù hợp Ca Mâu Ni Phật hay làm được bài toán rất trở ngại hi hữu, rất có thể ở trong cõi Ta Bà đời ác năm món trược: kiếp trược, con kiến trược, phiền trược, óc trược, bọn chúng sanh trược, mạng trược trung, cơ mà Ngài hội chứng được ngôi Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, Ngài vì những chúng sinh nói khiếp pháp nhưng tát cả trần thế khó tin này”.

Xá- Lợi- Phất! phải ghi nhận rằng Ta nghỉ ngơi trong đời ác ngũ trược thật hành việc khó này: đặng thành bậc Vô Thượng Chánh Giác với vì tất cả thế gian nói gớm pháp cực nhọc tin này, sẽ là rất khó! Đức Phật nói kinh này rồi, ngài Xá- Lợi- Phất cùng các vị Tỳ kheo, tất cả trong đời: Trời, Người, A- Tu- La, v..v… nghe lời của Đức Phật dạy, đều vui miệng tin nhận đảnh lễ Phật nhưng lui ra. Phật Nói kinh A Di Đà

A-Di- Đà Phật Tán:

Giáo chủ thế giới Tây phương là bậc Năng Nhơn của Tịnh độ; 48 nguyện độ chúng sanh; Lời phân phát nguyện thề khôn xiết sâu xa. Thượng Phẩm Thượng Sanh, Đồng mang lại BỬU LIÊN THÀNH.

1.- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-Lạc nhân loại Di-Đà Hải-Hội, Vô-Lượng-Quang-Như Lai.

2.- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-Lạc nhân loại Di-Đà Hải-Hội, Vô-Biên-Quang-Như Lai.

3.- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-Lạc thế giới Di-Đà Hải-Hội, Vô-Ngại -Quang-Như Lai.

4 .- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-Lạc thế giới Di-Đà Hải-Hội, Vô-Đối-Quang-Như Lai.

5.- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-Lạc thế giới Di-Đà Hải-Hội, Diệm-Vương -Quang-Như Lai. 6.- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-Lạc trái đất Di-Đà Hải-Hội, Thanh-Tịnh-Quang-Như Lai.

7.- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-Lạc quả đât Di-Đà Hải-Hội, Hoan-Hỉ -Quang-Như Lai.

8.- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-Lạc quả đât Di-Đà Hải-Hội, Trí-Huệ-Quang-Như Lai.

9.- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-Lạc trái đất Di-Đà Hải-Hội, Nan-Tư -Quang-Như Lai.

10.- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-Lạc quả đât Di-Đà Hải-Hội, Bất-Đoạn-Quang-Như Lai.

11.- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-Lạc thế giới Di-Đà Hải-Hội, Vô-Xưng-Quang-Như Lai.

12.- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-Lạc nhân loại Di-Đà Hải-Hội, Siêu-Nhựt-Nguyệt-Quang-Như Lai.

BÁT-NHÃ-BA-LA-MẬT-ĐA TÂM KINH

Khi Ngài tình nhân Tát quán Tự Tại nhân tình Tát thực hành sâu xa pháp chén bát Nhã bố la mật đa, Ngài soi thấy năm uẩn đệu không, đề nghị qua hết thảy khổ ách. Này ông Xá Lợi Tử, nhan sắc chẳng khác gì Không, không chẳng khác gì Sắc, Sắc đó là Không, Không đó là Sắc. Thụ, Tưởng, Hành, tức cũng hầu hết như thế. Náy ông Xá Lợi Tử, tướng mạo “ không “ của đầy đủ pháp ấy không sinh không diệt, không bẩn thỉu không sạch, ko thêm ko bớt.

Cho đề nghị trong “ chân ko “ không có Sắc, không tồn tại Thụ, Tưởng, Hành, Thức; không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý; không có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; không có nhãn giới cho đến không tất cả ý thức giới; không tồn tại vô minh, cũng không có cái hết vô minh; không tồn tại già chết, cơ mà cũng không có cái không còn già chết; không có khổ, tập, diệt, đạo; không có trí tuệ, cũng không có chứng đắc.

Vì không có chỗ bệnh đắc nên Bồ tát y theo chén bát nhã bố la mật đa, chổ chính giữa không ngăn ngại, do không phòng ngại phải không hại hãi, xa hẳn mộng tưởng điên đảo, đạt mức cứu cánh Niết bàn. Chư Phật trong cha đời cũng y vào bát nhã tía la mật đa, được đạo quả vô thượng, chánh đẳng chánh giác.

Cho nên biết Bát nhã ba la mật nhiều là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú, trừ được hết thảy khổ, chân thực không hư. Bởi vậy, nói ra bài bác chú bát nhã ba la mật đa, ngay tắp lự nói bài chú ấy rằng: “ Yết đế yết đế, cha la yết đế, bố la tăng yết đê, người tình đề tát bà ha”. Bạt Nhứt-Thiết-Nghiệp-Chướng

Căn-Bổn Đắc sanh Tịnh-Độ Đà La-Ni:

Nam mô A Di Đà bà dạ, Đa tha dà nhiều dạ -Đa địa dạ tha A di rị đô bà tỳ A di rị đa, tất đam bà tỳ A di rị đa, Tì ca lan đế A di rị đa, Tì ca lan nhiều Dà di nị dà dà na, Chỉ đa ca lệ – Ta bà ha ( 7 biến đổi )

KỆ CA NGỢI PHẬT

Thân Phật Di Đà sắc rubi ròng, Tướng tốt sáng ngời không gì sánh, Bạch hào uyển chuyển năm Tu Di, Mắc biếc lắng trong tứ bể lớn, vô số hoá Phật vào hào quang, bọn chúng hoá người tình tát cũng vô biên, tứ mươi tám nguyện độ chúng sanh, Chín phẩm sen rubi lên giải thoát.

Nam mô Tây Phương rất Lạc thế giới Đại từ bỏ Đại Bi , tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật

Nam tế bào A Di Đà Phật ( 1 chuỗi )

Nam tế bào Quán nạm Âm bồ Tát ( 3 lần )

Nam mô Đại cầm cố Chí người thương Tát ( 3 lần )

Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng bồ Tát ( 3 lần )

SÁM DI ĐÀ

Muốn đi có một mặt đường nầy, Nhứt trọng điểm niệm Phật khó gì thoát ra, Vậy khuyên yêu cầu niệm Di-Đà, Hồng danh sáu chữ thật là siêu cao. Hay trừ tám vàn nai lưng lao, Tham thiền tiệm tưởng pháp nào thì cũng thua, Di-Đà xưa cũng làm cho vua, vứt ngối bỏ nước vô miếu mà tu, Xeta ra từ kiếp đã lâu, Hiệu là Pháp-Tạng-Tỳ-kheo đó mà. Trong những khi ngài mới xuất gia, tứ mươi tám nguyện phân phát ra một lần. Nguyện nào cũng lắm oai nghiêm thần, Nguyện nào thì cũng trọng về phần độ sanh, vì chưng thương thế giới bất bình, bắt buộc chi đầu Phật nhưng mà đành vứt ngôi, Thầy là Bảo-Tạng Như-Lai, các bạn là Bảo-Hải tức Ngài Thích-Ca Thích-Ca nguyện độ Ta-bà, Di-Đà nguyện mở cửa nhà Lạc-bang, Mở ao chín phẩm sen vàng, Xây thành ba bảo đồ lũ thất trân. Lưu ly quả đất sáng ngần, Lầu châu gác ngọc mười phần trang nghiêm. Hoa trời rưới một ngày dài đêm, gồm cây siêu báu có chim khôn xiết kỳ, lạ thường cái cảnh Phương Tây, Mười phương cõi Phật cảnh nào cũng thua. Thanh quang vui vẻ tư mùa, Nước reo Pháp Phật gió khua nhạc trời. Di Đà có thệ một lời, lộ diện cõi ấy tiếp bạn vãng sanh, Mười phương ai phân phát lòng thành, Nhất trung tâm mà niệm hòng danh của Ngài. Từng ngày trong thời gian hôm mai, Niệm tự mười tiếng mang lại rày bố trăm, khi đi, lúc đứng, khi nằm, siêng trì niệm Phật, lòng siêng phát nguyền. Nguyện sinh về cõi Bảo Liên, Là nơi Cực Lạc ở miền Tây phương, Đến khi thọ mạng vô thường, Tì Ngài phóng ngọn hào quang quẻ rước liền, Biết bao phước đức nhơn duyên, Đã về Cực-Lạc còn phiền não chi, Sự vui trời cũng chẳng bì, Đêm đêm rảnh rỗi ngày ngày vui chơi, Sống thọ kiếp kiếp đời đời, ko già không chết không dời đi đâu. Nguyện mang đến lúc bé sắp lâm chung Sạch trừ tất cả những chướng ngại vật Tận mắt thấy Đức A Di Đà lập tức được vãng sanh về rất Lạc Phật kia, bọn chúng hội hồ hết thanh tịnh nhỏ liền từ thẳng hoa sen sinh Thấy rõ Đức Phật Vô Lượng quang hiền đức tiền trao bé “ ý trung nhân đề ký “ Được Đức Như Lai lâu ký ngừng Con hoá vô vàn trăm ức thân mức độ trí rộng lớn khắp mười phương tiện ích tất cả cõi bọn chúng sanh

HỒI HƯỚNG

Tụng ghê công tiết hạnh hơn không còn Phước đức rất nhiều cùng hồi hướng Nguyện pháp giới rộng lớn cùng chúng sanh Đều sanh thanh lịch nước Phật A Di Đà Nguyện diệt cha chướng cùng phiền óc Nguyện được trí huệ trong trắng nhất tất cả tội chướng rất nhiều tiêu hết đời đời thường làm cho đạo tình nhân Tát Nguyện sinh về tây thiên nước Tịnh Chín phẩm hoa sen là cha mẹ Hoa nở thấy Phật được vô sanh Bậc người thương Tát là đồng đội không thoái lui Nguyện đem công đức nầy, Một lòng thịnh hành cho toàn bộ Con và tất cả chúng sanh, Đều được thành nhà phật cả.

LỄ TAM QUY Y

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo Đạo cả, phát lòng vô thượng. ( 1 lạy ) trường đoản cú quy y Pháp, xin nguyện bọn chúng sanh, thấu rõ tởm tạng, trí huệ như biển. ( 1 lạy ) trường đoản cú quy y tăng, xin nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, hết thảy ko ngại. ( 1 lạy ) (đứng thẳng chắp tay phát âm )

HOÀ phái nam THÁNH CHÚNG

( xá 1 xá rồi gọi tiếp )

Nguyện rước công đức nầy, hướng về khắp vớ cả, Đệ tử và bọn chúng sanh, Đều trọn thành Phật đạo.