Hình ảnh 108 vị anh hùng lương sơn bạc

     

cỗ toắt vẽ bằng mực nho mô tả tấp nập hình ảnh 108 anh hùng lương sơn bạc đặc trưng bao hàm cả Tiều Cái


*
01-Hô-Bảo-Nghĩa-Tống-Giang
*
02-Ngọc-Kỳ-Lân-Lư-Tuấn-Nghĩa
*
03-Trí-Đa-Tinh-Ngô-Dụng
*
04-Nhập-Vân-Long-Công-Tôn-Thắng
*
05-Đại-Đao-Quan-Thắng
*
06-Báo-Tử-Đầu-Lâm-Xung
*
07-Tích-Lịch-Hỏa-Tần-Minh
*
08-Song-Chiên-Hô-Duyên-Chước
*
09-Tiểu-Lý-Quảng-Hoa-Vinh
*
10-Tiểu-Toàn-Phong-Sài-Tiến
*
11-Phác-Thiên-Bằng-Lý-Ứng
*
12-Mỹ-Nhiệm-Công-Chu-Đồng
*
13-Hoa-Hòa-Thượng-Lỗ-Trí-Thâm
*
14-Hành-Giả-Võ-Tòng
*
15-Song-Thương-Tướng-Đổng-Bình
*
16-Một-Vũ-Tiễn-Trương-Thanh
*
17-Thanh-Diện-Thú-Dương-Chí
*
18-Kim-Sang-Thủ-Từ-Ninh
*
19-Cấp-Tiên-Phong-Sách-Siêu
*
20-Xích-Phát-Quỷ-Lưu-Đường
*
21-Hắc-Toàn-Phong-Lý-Quỳ
*
22-Thần-Hành-Thái-Bảo-Đới-Tung
*
23-Cửu-Văn-Long-Sử-Tiến
*
24-Mộc-Già-Lan-Mục-Hoằng
*
25-Sáp-Sí-Hổ-Lôi-Hoành
*
26-Hỗn-Giang-Long-Lý-Tuấn
*
27-Lập-Địa-Thái-Tuế-Nguyễn-Tiểu-Nhị
*
28-Thuyền-Đầu-Hỏa-Trương-Hoành
*
29-Đoàn-Mệnh-Tam-Lang-Nguyễn-Tiểu-Ngũ
*
30-Lãng-Lý-Bạch-Điều-Trương-Thuận
*
31-Hoạt-Diêm-La-Nguyễn-Tiểu-Thất
*
32-Bệnh-Quan-Sách-Dương-Hùng
*
33-Biển-Mệnh-Tam-Lang-Thạch-Tú
*
34-Lưỡng-Đầu-Xà-Giải-Trân
*
35-Song-Vĩ-Hạt-Giải-Bảo
*
36-Lãng-Tử-Yến-Thanh
*
37-Thần-Cơ-Quân-Sư-Chu-Vũ
*
38-Trấn-Tam-Sơn-Hoàng-Tín
*
39-Bệnh-Úy-Trì-Tôn-Lập
*
40-Xú-Quận-Mã-Tuyên-Tán
*
42-Bách-Thắng-Tướng-Hàn-Thao
*
42-Bách-Thắng-Tướng-Hàn-Thao
*
43-Thiên-Mục-Tướng-Bành-Dĩ
*
44-Thánh-Thủy-Tướng-Quân-Đan-Đình-Khuê
*
45-Thần-Hỏa-Tướng-Quân-Ngụy-Định-Quốc
*
46-Thánh-Thủ-Thư-Sinh-Tiêu-Nhượng
*
47-Thiết-Diện-Khổng-Mục-Bùi-Tuyên
*
48-Ma-Vân-Kim-Sí-Âu-Bằng
*
49-Cẩm-Mao-Hổ-Yến-Thuận
*
50-Hỏa-Nhỡn-Toan-Nghê-Đặng-Phi
*
51-Cẩm-Báo-Tử-Dương-Lâm
*
52-Oanh-Thiên-Lôi-Lăng-Chấn
*
53-Thần-Toán-Tử-Tưởng-Kính
*
54-Tiểu-Ôn-Hầu-Lã-Phương
*
55-Kiển-Nhân-Quý-Quách-Thịnh
*
56-Thần-Y-An-Đạo-Toàn
*
57-Tử-Nhiệm-Bá-Hoàng-Phủ-Đoan
*
58-Nụy-Cước-Hổ-Vương-Anh
*
59-Nhất-Trượng-Thanh-Hổ-Tam-Nương
*
60-Táng-Môn-Thần-Đào-Húc
*
61-Hỗn-Thế-Ma-Vương-Phàn-Thụy
*
62-Mao-Đầu-Tinh-Khổng-Minh
*
63-Độc-Hỏa-Tinh-Khổng-Lượng
*
64-Bát-Tý-Na-Tra-Hạng-Sung
*
65-Phi-Thiên-Đại-Thánh-Lý-Cổn
*
66-Ngọc-Tý-Tượng-Kim-Đại-Kiện
*
67-Thiết-Dịch-Tiên-Mã-Lân
*
68-Xuất-Động-Giao-Đồng-Uy
*
69-Phan-Giang-Thần-Đồng-Mãnh
*
70-Ngọc-Phan-Cang-Mạnh-Khang
*
71-Thông-Tý-Viện-Hầu-Kiện
*
72-Khiêu-Giản-Hổ-Trần-Đạt
*
73-Bạch-Hoa-Xà-Dương-Xuân
*
74-Bạch-Diện-Lang-Quân-Trịnh-Thiên-Thọ
*
75-Cửu-Vĩ-Quy-Đào-Tôn-Vượng
*
76-Thiết-Phiến-Tử-Tống-Thanh
*
77-Thiết-Khiếu-Tử-Nhạc-Hòa
*
78-Hoa-Hạng-Hổ-Cung-Vượng
*
79-Tùng-Tiến-Hổ-Đinh-Đắc-Tôn
*
80-Tiểu-Già-Lan-Mục-Xuân
*
81-Thao-Đao-Quỷ-Tào-Chính
*
82-Vạn-Lý-Kim-Cương-Tống-Vạn
*
83-Mô-Trước-Thiên-Đỗ-Thiên
*
84-Bệnh-Đại-Trùng-Tiết-Vĩnh
*
85-Kim-Nhỡn-Bửu-Thi-Ân
*
86-Đả-Hổ-Tướng-Lý-Trung
*
87-Tiểu-Bá-Vương-Chu-Thông
*
88-Kim-Tiền-Báo-Tử-Thang-Long
*
89-Quỷ-Kiểm-Nhi-Đỗ-Hưng
*
90-Xuất-Lâm-Long-Trâu-Uyên
*
91-Đôc-Giác-Long-Trâu-Nhuận
*
92-Hãn-Địa-Hốt-Luật-Chu-Quý
*
94-Tiêu-Diện-Hổ-Chu-Phú
*
95-Nhất-Chỉ-Xoa-Xái-Khánh
*
95-Thiết-Tý-Phụ-Xái-Phúc
*
96-Thôi-Mệnh-Phán-Quan-Lý-Lập
*
97-Thanh-Nhỡn-Hổ-Lý-Vân
*
98-Một-Diện-Mục-Tiêu-Dĩnh
*
99-Thạch-Tướng-Quân-Thạch-Dũng
*
100-Tiểu-Úy-Trì-Tôn-Tân
*
101-Mẫu-Đại-Trùng-Cố-Đại-Tẩu
*
102-Thái-Viên-Tử-Trương-Thanh
*
103-Mẫu-Dạ-Xoa-Tôn-Nhị-Nương
*
104-Hoạt-Diêm-La-Vương-Đình-Lục
*
105-Hiểm-Đạo-Thần-Úc-Bảo-Tứ
*
106-Bạch-Nhật-Thử-Bạch-Thắng
*
107-Cổ-Thượng-Tao-Thời-Thiên
*
108-Kim-Mao-Khuyển-Đoàn-Cảnh-Trụ