Giáo trình Tổ chức thi công có kết cấu nội dung gồm 4 chương, trong đó chương 1 giới thiệu những vấn đề chung về công tác tổ chức thi công, chương 2 lặp kế hoạch tiến độ thi công sơ đồ ngang, chương 3 cung cấp kiến thức về lập kế hoạch tiến độ thi công theo sơ đồ mạng, chương 4 trình bày tổng mặt bằng xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo. Giáo trình tổ chức thi công Simpo PDF Merge andhSplit Unregistered Version – http://www.simpopdf.com Giáo trình t c c thi công ——————————–

Thể loại Tài liệu miễn phí Kiến trúc – Xây dựng

Số trang 82

Loại tệp PDF

Kích thước 1.89 M

Tên tệp

Đang xem: Giáo trình tổ chức thi công xây dựng

Giáo trình tổchức thi côngSimpo PDF Merge andhSplit Unregistered Version – http://www.simpopdf.com Giáo trình t c c thi công ——————————————————————————————————————— Ch ng 1 : NH NG V N CHUNG V CÔNG TÁC T CH C THI CÔNG 1.1 NH NG V N CHUNG 1.1.1 Nh ng u c n bi t v quy trình l p thi t k t ch c xây d ng và thi t k thi công (Trích tiêu chu n Vi t Nam TCVN4252:1998) 1.1.1.1 Nguyên t c chung: 1. Quy trình l p thi t k t ch c xây d ng và thi t k thi công quy nh thành ph n, n i dung, trình t l p và xét duy t thi t k t ch c xây d ng và thi t k thi công khi xây d ng m i, i t o và m r ng các xí nghi p, nhà và công trình xây d ng. a. Thi t k t ch c xây d ng (vi t t t là TKTCXD) là m t ph n c a thi t k k thu t (n u công trình thi t k hai b c) ho c c a t hi t k k thu t b n v thi công (n u công trình thi t k 1 c) công trình s n xu t ph c v i s ng. b. Thi t k thi công (vi t t t là TKTC) c l p trên c s thi t k t ch c xây d ng ã c phê duy t và theo b n v thi công th c hi n các công tác xây l p. 2. L p TKTCXD nh m m c ích: m b o a công trình vào s d ng úng th i h n và n hành t công xu t thi t k v i giá thành h và m b o ch t l ng trên c s áp d ng các hình th c t ch c, qu n lý và k thu t xây l p t iên ti n. TKTCXD là c s phân b v n u t xây d ng c b n và kh i l ng xây l p t ính b ng ti n theo th i gian xây d ng và c n c l p d toán công trình. 3. L p TKTC nh m m c ích:xác nh bi n pháp thi công có hi u qu nh t gi m kh i ng lao ng , rút ng n th i h n xây d ng, h giá thành ,gi m m c s d ng v t t ,nâng cao hi u qu s d ng máy và thi t b thi công ,nâng cao ch t l ng công tác xây l p và m b o an toàn lao ng . Kinh phí l p T KTC c tính vào ph phí thi công. 4. khi l p T KTCXD và TKTC c n ph i chú ý n: a. Áp d ng các hình th c và ph ng pháp tiên ti n v t ch c, k ho ch hóa và qu n lý xây d ng nh m a công trình vào s d ng úng th i gian qui nh b. B o m ti n th c hi n các công tác chu n b s n xu t a công trình vào v n hành ng b úng th i h n và t công su t thi t k . c. S d ng tri t các ph ng ti n k thu t thông tin u n u có. d. S d ng các công ngh phù h p nh m m b o các yêu c u v ch t l ng xây d ng. e. Cung ng k p th i, ng b các lo i nguyên li u, nhiên li u, v t li u nhân l c và thi t thi công theo ti n cho t ng b ph n ho t t ng h ng m c công trình . g. u tiên các công tác giai n chung b . h. S d ng tri t d ng thi công, khéo k t h p cac quá trình xây d ng v i nhau m o thi công liên t c và theo dây chuy n, s d ng các tìm l c và công su t c a các c s s n xu t hi n có m t cách cân i. i. S d ng tri t ngu n v t li u xây d ng a ph ng, các c u ki n và bán thành ph m ã d c ch t o s n các xí nghi p. k. Áp d ng thi công c gi i hóa ng b ho c k t h p gi a c gi i và th công m t cách p lý t n d ng h t công su t các lo i xe máy và thi t b thi công, ng th i ph i s d ng tri t các ph ng ti n c gi i nh và công c c i t i n, c bi t chú ý s d ng c gi i vào nh ng công vi c c n quá th công n ng nh c(công tác t và tr n bê tông, …) và các công vi c t h ng kéo dài th i gian thi công( công tác hoàn thi n,..) l. T ch c l p c m các thi t b và c u ki t thnàh kh i l n tr c khi l p ghép. m. T n d ng các công trình có s n, các lo i nhà l p ghép, l u ng làm nhà t m và công trình ph tr . n. B trí xây d ng tr c các h ng m c công trình sinh ho t y t thu c công trình v nh c u ——————————————————————————————————————— http://www.ebook.edu.vn Trang 1Simpo PDF Merge andhSplit Unregistered Version – http://www.simpopdf.com Giáo trình t c c thi công ——————————————————————————————————————— s d ng cho công nhan xây d ng. o. Tuân theo các quy lu t v b o h lao ng, k thu t an toàn, v sinh công nghi p và an toàn phòng cháy, n . p. Áp d ngc ác bi n pháp có hi u qu b o v môi tr ng t ai trong ph m vi ch u nh h ng c a các ch t c h i th a ra trong quá trình thi công và bi n pháp ph c h i l p t canh tác sau khi xây d ng xong công trình. q. B o v c các di tích l ch s , ng th i k t h p v i các yêu c u v phát tri n kinh t , qu c phòng, an ninh, chính tr và an toàn xã h i c a a ph ng. r. i v i các công trình do n c ngaòi thi t k k thu t, khi l p thi t k t ch c xây d ng và thi t k thi công c n chú ý én các u ki n th c hi n kinh t Vi t Nam và kh n ng chuy n giao các thi t b do n c ngoài cung c p. 5. Khi l p TKTCXD và TKTC các công trình xây d ng vùng lãnh th có c m riêng a hình, a ch t, khí h u (vùng núi cao, trung du, h i o,….) c n ph i a. L a ch n các ki u, lo i xe, máy, thi t thi công thích h p v i u ki n làm vi c các s n mái d c, n i nhi t m cao, có n c m n, m l y…. b. Xác nh l ng d tr v t t c n thi t theo ti n ô thi công c n c vào tình hình cung ng v n chuy n do c m c a vùng xây d ng công trình ( l bão, ng p n c…) c. L a ch n các ph ng ti n v n chuy n thích h p v i u ki n giao thông vùng xây ng công trình ( k c ph ng ti n v n chuy n c bi t) d. L a ch n các ph ng pháp phòng h lao ng c n thi t cho công nhânkhi làm vi c vùng núi cao do u ki n áp su t th p, l nh, vùng có n ng, gió n ng khô kéo dài. e. Xác nh các nhu c u c bi t v i s ng nh : n, , ch a b nh, h c hành cho cán b công nhân trên công tr ng. nh ng vùng thi u n c c n có bi n pháp khai thác ngu n n c ng m ho c có bi n pháp cung c p n c t n i khác n. g. Ph i c bi t chú ý n hi n tu ng s t l các s n mái d c khi l p b ên pháp thi công ng nh b trí các nhu c u nhà , công trình ph c v công c ng cho cán b , công nhân công tr ng. 6. Vi c l a ch n ph ng án TKTCXD và TKTC ph i d trên các ch t iêu ch y u sau: – Giá thành xây l p – V n s n xu t c nh và v n l u ng – Th i h n xây d ng – Kh i l ng lao ng Khi so sánh các ph ng án c n t ính theo chi phí quy i, trong ó c n t ính n hi u q a do a công trình vào s d ng s m. 7. i v i nh ng công trình xây d ng chuyên ngành ho c nh ng công tác xây l p c bi t ,khi l p TKTCXDvà TKTC c phép quy nh riêng cho B ngành, trong ó ph i th hi n c các c m riêng v t hi công công tác công trình xây l p thu c chuyên ngành ó, nh ng không c t rái v i nh ng quy nh chung c a quy trình này. 8. Khi l p TKTCXD và TKTC ph i s d ng tri t các thi t k n hình v t ch c và công ngh xây d ng sau ây: – Phi u công ngh -S t ch c – công ngh -S c gi i hóa ng b – Phi u lao ng 1.1.1.2 Thi t k t ch c xây d ng 1. Thi t k t ch c xây d ng do t ch c nh n th u chính v thi t k l p cùng v i thi t k thu t (ho c thi t k k thu t – b n v thi công) ho c do th u t ng ph n cho các t ch c t hi t k chuyên ngành làm. Khi xây d ng nh ng xí nghi p ho c công trình xây d ng c bi t ph c t p thì ——————————————————————————————————————— http://www.ebook.edu.vn Trang 2Simpo PDF Merge andhSplit Unregistered Version – http://www.simpopdf.com Giáo trình t c c thi công ——————————————————————————————————————— ph n TKTCXD các công tác xây l p chuyên ngành, do t ch c thi t k chuyên ngành m nh n. 2. Thi t k t ch c xây d ng ph i l p ng th i các ph n c a thi t k k thu t ph i h p ch t ch gi a các gi i pháp quy ho ch không gian, gi i pháp k t c u, gi i pháp công ngh và các u ki n v t ch c xây d ng. Ph n TKTCXD do các t ch c chuyên nghành l p ph i phù h p v i nh ng gi i pháp chung. 3. Nh ng tài li u làm c n c l p TKTCXD g m có : a. Lu n ch ng kinh t – K thu t ã c phê duy t xây d ng công trình. b. Nh ng tài li u v kh o sat a hình , a ch t ,th y v n và khí h u vùng xây d ng . c. Nh ng gi i pháp s d ng v t li u và k t c u ,các ph ng pháp t ch c xay d ng, các thi t b c gi i s s d ng xây l p các h ng m ccông trình chính. e. Các tài li u có liên quan v ngu n cung c p: n ,n c,khí nén, h i hàn, ng liên l c u tuy n,vô tuy n , ng v n chuy n n i b … g. Các tài li u có liên quan n kh n ngcung c p nhân l cvà m b o i s ng cho cán , công nhân trên công tr ng. h. Các tài li u có liên quan n các chi ti t, c u ki n và v t li xây d ng c a các xí nghi p trong vùng và kh n ng m r ng s n xu t các xí nghi p này xét th y c n thi t. i. Các h p ng kí v i n c ngoài v vi c l p thi t k t ch c thi công và cung c p v t t thi t b . 4. Thành ph n, n i dung c a TKTCXD g m có: a. K ho ch ti n xây d ng, ph i c n c vào s t ch c công ngh xây d ng xác nh: – Trình t và th i h n xây d ng nhà, công trình chính và ph tr , các h p ng kh i ng. – Trình t và th i h n ti n hành các công tác giai n chu n b xây l p. – Phân b v n u t và kh i l ng xây l p và tính b ng ti n theo các giai n xây d ng và theo th i gian. b. T ng m t b ng xây d ng, trong ó xác nh rõ: – V trí xây d ng các lo i nhà và công trình v nh c u và t m th i. – V trí ng sá v nh c u và t m th i (xe l a, ô tô..) – V trí các m ng l i k thu t v nh c u và t m th i (c p n, c p n c, thoát n c…) – V trí kho bãi, b n c ng nhà ga, các ng c n tr c, các x ng ph tr (c n ghi rõ nh ng công trình c n ph i xây d ng trong giai n chu n b ) – V trí các công trình ph i l i và nh ng công trình ph i phá b trong t ng giai n xây d ng công trình. c. S t ch c công ngh xây d ng các h n m c công trình chính và mô t bi n pháp thi công nh ng công vi c c bi t ph c t p. d. Bi u th ng kê kh i l ng công vi c, k c ph n vi c l p t các thi t b l p d t các thi tb công ngh , t rong ó ph i tách riêng kh i l ng các công vi c theo h ng m c công trình riêng bi t và theo giai n xây d ng. e. Bi u t ng h p nhu c u v các chi ti t , c u ki n thành ph m , bán thành ph m , v t li u xây d ng và thi t b , theo t ng h ng m c công trình và giai n xây d ng. g. Bi u nhu c u v xe, máy và thi t b t hi công ch y u; h. Bi u nhu c u v nhân l c: i. S b trí m ng l i c c m c c s , chính xác , ph ng pháp và trình t xác nh ng l i c c m c. i v i công trình c bi t quan tr ng và khi a hình ph c t p ph i có m t ph n riêng ch d n c th v công tác này: k. B n thuy t minh , trong ó nêu: – Tóm t t các c m xây d ng công trình: ——————————————————————————————————————— http://www.ebook.edu.vn Trang 3Simpo PDF Merge andhSplit Unregistered Version – http://www.simpopdf.com Giáo trình t c c thi công ——————————————————————————————————————— – Lu n ch ng v bi n pháp thi công các công vi c c bi t ph c t p và bi n pháp thi công các h ng m c công trình chính: – Lu n ch ng ch n các ki u, lo i xe máy và thi t b t hi công ch y u : – Lu n ch ng ch n ph ng ti n v n chuy n, b c x p và tính toán nhu c u v kho bãi… – Lu n ch ng v c p n, c p n c , khí nén , h i hàn… – Lu n ch ng v các nhu c u ph c v i s ng và sinh h t c a cán b , công nhân; – Tính toán nhu c u xây d ng nhà tr m và công trình ph t r ( các x ng gia công, nhà kho , nhà ga, b n c ng, nhà và nhà ph c v sinh ho t c a công nhân); – Lu n ch ng ch n , xây d ng các lo i nhà t m và công trình ph tr theo thi t k n hình ho c s d ng nhà l p ghép l u ng… – Ch d n v t ch c b máy công tr ng, các n v tham gia xây d ng ( trong ó có n vi xây d ng chuyên ngành c ng nh t h i gian và n c tham gia c a các n v này); – Nh ng bi n pháp b o m b o an toàn, b o h lao ng và v sinh công nghi p, bi n pháp phóng cháy n . Xác nh các ch t iêu kinh t k t hu t ch y u. Chú ý: i v i nh ng công trình có quy mô l n , c bi t ph c t p thì thành ph m, n i dung c a t hi t k t ch c xây d ng ph i i sâu thêm. 6. Thành ph n , n i dung c a TKTCXD các công trình không ph c t p c n ph i ng n g n n, g m có: a. K ho ch ti n xây d ng, k c công vi c giai n chu n b . b. T ng m t b ng xây d ng. c. Bi u th ng kê kh i l ng công vi c, k c các công vi c chuyên ngành vá các công vi c giai n chu n b . d. Bi u t ng h p nhu c u v các chi ti t , c c ki n t hành ph m , bán thành ph m, v t li u xây d ng, các lo i xe máy và thi t b t hi công ch y u. e. Thuy t minh v n t t. 7. Khi l p thi t k t ch c xây d ng, gi a c quan thi t k và t ch c t ng th u xây d ng ph i có s t h a thu n v vi c s d ng các lo i v t li u a ph ng, v vi c s d ng các lo i thi t xây l p hi n có c a t ch c xây l p, v ch n ph ng án v n chuy n v t li u a p h ng c ng nh n giá kèm theo vi c v n chuy n này. 8. Thi t k t ch c xây d ng c xét duy t cùng v i thi t k k thu t. C quan xét duy t thi t k k thu t là c quan xét duy t thi t k t ch c xây d ng. Th t c và trình t xét duy t t hi t k thu t c ng là th t c và trình t xét duy t thi t k t ch c xây d ng. 1.1.1.3 Thi t k thi công 1. Thi t k t hi công do t ch c nh n th u chính xây l p l p. i v i nh ng công vi c do ch c t h u ph d m nhi m thì t ng t ch c nh n th u p h i l p t hi t k thi công cho công vi c mình làm. i v i nh ng h ng m c công trình l n và ph c t p ho c thi công a hình t bi t ph c t p, n u t ch c nh n th u chính xây l p không th l p c thi t k thi công thì có th k ý p ngv i t ch c thi t k làm c ph n thi t k thi công cho các công vi c ho c h ng m c công trình ó. 2. i v i các công trình c bi t ph c t p ho c c bi t ph c t p, khi thi công ph i dùng n thi t b thi công c bi t nh : ván khuôn tr t, c c ván c thép, thi t b thi công gi ng chìm, thi t b l p các thi t b công ngh có kích th c l n v i s l ng ít ho c n chi cvà t i tr ng ng, thi t b m ng lò, gia c n n móng b ng ph ng pháp hóa h c, khoan n g n các công trình thi công ang t n t i…ph i có thi t k riêng phù h p v i thi t b s d ng. 3. Khi l p thi t k thi công ph i c n c vào trình t ch c, qu n lý và kh n ng huy ng v t t , nhân l c, xe, máy, thi t b thi công c a n v ó. ——————————————————————————————————————— http://www.ebook.edu.vn Trang 4Simpo PDF Merge andhSplit Unregistered Version – http://www.simpopdf.com Giáo trình t c c thi công ——————————————————————————————————————— 4. Các tài li u làm c n c l p thi t k th công bao g m: – T ng d toán công trình. – Thi t k t ch c xây d ng ã c duy t. – Các b n v thi công. – Nhi m v l p thi t k thi công, trong ó ghi rõ kh i l ng và th i gian thi t k – Các h p ng cung c p thi t b , cung ng v t t và s n xu t các chi ti t, c u ki n, v t li u xây d ng, trong ó ph i ghi rõ ch ng lo i, s l ng, quy cách, th i gian cung ng t ng lo i cho t ng h ng m c công trình ho c cho t ng công tác xây l p. – Nh ng tài li u v kh o sát a hình, a ch t cong trình, a ch t th y v n, ngu n cung p n, n c, ng xá, n i t iêu n c, thoát n c và các s li u kinh t – k thu t có liên quan khác: – Kh n ng u ng các lo i xe, máy và các thi t b thi công c n thi t. – Kh n ng ph i h p thi công gi a các n v xây l p chuyên ngành v i các n v nh n th u chính. – Các quy trình, quy ph m, tiêu chu n, n giá, nh m c hi n hành có liên quan. 5. Thành ph n, n i dung thi t k thi công giai n chu n b xây l p g m có: a. Ti n thi công các công tác giai n chu n b có th l p theo s ngang ho c s m ng. b. L ch cung ng các chi ti t, c u ki n, v t li u xây d ng, xe máy, thi t b thi công và thi t công ngh c n a v công tr ng trong giai n này. c. M t b ng thi công, trong ó ph i xác nh: – V trí xây d ng các lo i nhà t m và công trình ph tr . – V trí các m ng l i k thu t c n thi t có trong giai n chu n b ( ng xá, n, c…) trong và ngoài ph m vi công tr ng, trong ó c n ch rõ v trí và th i h n l p t các ng l i này p h c v t hi công. d. S b trí các c c m c, c t san n n xác nh v trí xây d ng các công trình ph m và m ng k t hu t, kèm theo các yêu c u v chính xác và danh m c các thi t b o c. e. B n v thi công các nhà t m và công trình ph tr . g. B n v thi công ho c s l p p các h th ng thông tin, u . h. Thuy t minh v n t t. 6. Thành ph n, n i dung c a thi t k công trình trong giai n xây l p chính g m có: a. Ti n thi công, trong ó xác nh: Tên và kh i l ng công vi c ( k c ph n vi c do các n v xây l p chuyên ngành m nhi m) theo phân n, trình t thi công và công ngh xây l p. Trình t và th i gian hoàn thành t ng công tác xây l p. Nhu c u v lao ng và th i h n cung ng các lo i thi t b công ngh . b. l ch v n chuy n n công tr ng (theo ti n thi công) các chi ti t, c u ki n, v t li u xây d ng và thi t b công ngh . c. L ch u ng nhân l c n công tr ng theo s l ng và ngành ngh , c n chú ý n nhu c u v công nhân có k n ng c bi t. d. L ch u ng các lo i xe, máy và thi t b thi công ch y u. e. M t b ng thi công, trong ó ph i ghi rõ: – V trí các tuy n ng t m và v nh c u (bao g m các vùng ng cho xe c gi i, ng i i b và các lo i xe thô s , các tuy n ng chuyên dùng nh : ng di chuy n c a các lo i c n tr c, ng cho xe ch a cháy, ng cho ng i thoát n n khi có s c nguy hi m …). – V trí các m ng k t hu t ph c v yêu c u thi công ( c p n, n c, khí nén, h i hàn.v.v…). – Các bi n pháp thoát n c khi m a l . ——————————————————————————————————————— http://www.ebook.edu.vn Trang 5Simpo PDF Merge andhSplit Unregistered Version – http://www.simpopdf.com Giáo trình t c c thi công ——————————————————————————————————————— – t rí và t m ho t ng c a các lo i máy tr c chính – V trí các kho, bãi c u ki n, v t li u xây d ng, xe máy và các thi t b thi công ch u. – V trí làm hàng rào ng n vùng nguy hi m, bi n pháp ch ng sét m b o thi công. – V trí các nhà t m và công trình ph tr ph c v cho yêu c u thi công. g. Phi u công ngh l p cho các công vi c ph c t p ho c các công vi c thi công theo ph ng pháp m i, trong ó c n ch rõ trình t và bi n pháp th c hi n t ng vi c, xác nh th i gian c n thi t th c hi n c ng nh kh i l ng lao ng, v t t , v t li u và xe máy, thi t b thi công c n thi t th c hi n các công vi c ó. h. S m t b ng b trí m c tr c c ki m tra v trí l p t các b ph n k t c u và thi t b công ngh , kèm theo các yêu c u v t hi t b và chính xác v ô c. i. Các bi n pháp v k thu t an toàn nh : gia c thành h móng, c nh t m k t c u kh i p ráp, t n i t t m th i, b o v cho ch làm vi c trên cao. k. Các yêu c u v ki m tra và ánh giá ch t l ng v t li u c u ki n và công trình (các ch n v gi i h n cho phép, các ph ng pháp và s ki m tra ch t l ng) l ch nghi m thu t ng b ph n công trình ho c công n xây d ng. l. Các bi n pháp t ch c i ho ch toán c l p và t ch c khoán s n ph m, kèm theo là các bi n pháp cung ng các lo i v t t , thi t b t hi công cho các i xây l p c t ch c khóan này. m. B n thuy t minh trong ó nêu rõ: – D n ch ng v các bi n pháp thi công l a ch n, t bi t chú ý n các bi n pháp thi công thích h p trong n m (nóng, l nh, m a. Bão..) – Xác nh nhu c u v n, n c, khí nén, kho hàng ph c v thi công c a cán b , công nhân, các bi n pháp chi u sáng chung trong khu v c thi công và t i n i làm vi c. – Trong tr ng h p c n thi t ph i có b n v thi công ho c s l p m ng n kem theo (tính t tr m c p n t ng h tiêu th n) – B n kê các lo i nhà t m và công trình ph tr kèm theo các b n v và ch d n c n thi t khi xây d ng các la i nhà này; – Bi n pháp b o v các m ng k thu t ang v n hành kh i b h h ng trong quá trình thi công. – Lu n ch ng v các bi n pháp m b o an toàn lao ng. – Xác nh các ch t iêu kinh t – k thu t ch y u c a các bi n pháp thi công cl a ch n. 7.Thành ph n, n i dung c a TKTC nh ng công trình không ph c t p (bao g m nh ng công trình thi t k 1 b c) g m có: a. Ti n thi công l p theo s ngang trong ó bao g m c công vi c chu n b và công vi c xây l p chính (k c ph n vi c do các n v xây l p chuyên ngành m nhi m). b. M t b ng thi công. c. S công ngh thi công các công vi c ch y u. d. Thuy t minh v n t t. 8. Khi so sánh l a ch n ph ng án TKTC c n ph i d c trên các ch tiêu kinh t k thu t ch y u sau: – Giá thành xây l p; – V n s n xu t c nh và v n l u ng; – Th i h n thi công; – Kh i l ng lao ng; – M t s ch t iêu khác c tr ng cho s ti n b c a công ngh ( m c c gi i hóa các công vi c ch y u v..v.) ——————————————————————————————————————— http://www.ebook.edu.vn Trang 6Simpo PDF Merge andhSplit Unregistered Version – http://www.simpopdf.com Giáo trình t c c thi công ——————————————————————————————————————— 9. TKTC ph i do giám c c a t ch c xây l p xét duy t. T ch c xây l p này là c quan ch u trách nhi m toàn b (th u chính) vi c thi công công trình. Các thi t k thi côgn do t ch c th u ph l p TKTC thì ph i c giám c t ch c th u ph duy t và c t ch c th u chính nh t trí. Các h s TKTC ã c duy t ph i giao cho các n v thi công tr c hai tháng k t lúc b t u kh i công h ng m c công trình ho c công vi c ó. Tr ng h p g p khó kh n có th giao tr c m t tháng tính n ngày kh i công h ng m c công trình ó. Ch c t i n hành thi công khi ã có TKTC c duy t. Ngoài ra, khi l p TKTCXD và TKTC các lo i xây d ng chuyên ngành nh : xây d ng côgn nghi p, công trình h m lò và khai thác m , công trình d ng tuy n, công trình th y l i ph i tuân theo nh ng quy nh b sung theo TCVN. 1.1.2. C S VÀ NGUYÊN T C L P THI T K THI CÔNG. Mu n l p thi t k t ch c thi công cho m t công trình hay m t công tr ng thu n l i và chính xác ta ph i d a vào 4 c s và 5 nguyên t c sau: 1.1.2.1.C s l p thi t k thi công – C n c vào các tài li u ban u ó la nh ng tài li u có liên quan n quá trình thi công xây d ng công trình (c h s thi t k công trình). – D a vào kh i l ng công trình ph i xây d ng và th i h n thi công do c p có th m quy n hay bên ch công trình quy nh. – D a vào tình hình th c t c a n v xây l p, c a a m xây d ng và tình hình th c t a t n c. Chú ý n nh ng kinh nghi m ã c t ng k t. – C n c vào các quy nh, các ch , chính sách, các nh m c tiêu chu n hi n hành, các quy trình, quy ph m k thu t c u Nhà n c ã ban hành, d c vào các ch t iêu kinh t k thu t ã c tông k t dùng so sánh, l a ch n ph ng án thi công. 1.1.2.2. Nguyên t c l p thi t k thi công – T p trung k ho ch m b o hoàn thành úng th i gian xây d ng do Nhà n c hay ch u t kh ng ch , t hi công d t m t ng công trình s m a vào s d ng, u t iên công trình tr ng m, chú ý k t h p t hi công các công trình ph hoàn thành và bàn giao ng b . – m b o thi công liên t c, h n ch nh h ng c a t h i t i t, có bi n pháp tích c c phòng thiên tai. – Áp d ng các ph ng pháp thi công tiên ti n và hi n i, s d ng t i a và s l ng và ng su t c a máy móc thi t b s n có vào công tác v n chuy n và xây l p, m nh d n áp d ng ph ng pháp thi công dây chuy n. – Kh i l ng chu n b và xây d ng t m th i là ít nh t, t p trung m i kh n ng vào xây ng công trình chính. – H giá thành xây d ng, ph i th hi n s t i t k i m v m i m t và hi u qu kinh t cao. Nên l p nhi u ph ng án và l a ch n ph ng án t i u. 1.1.3. CÔNG TÁC CHU N B L P THI T K THI CÔNG công tác thi t k thi công c chu áo, tr c h t chúng ta ph i t i n hành nghiên c u và phân tích các tài li u ban u m t cách k l ng tránh qua loa i khái; vì nghiên c u không s d n n k ho ch l p ra không sát v i th c t khu v c thi công công trình. 1.1.3.1. Các tài li u ban u l p thi t k thi công 1. Ý ngh a và t m quan tr ng Tài li u ban u là t t c các tài li u, v n b n, s li u, tình hình th c t có liên quan n công tác xây d ng m t công trình hay toàn b công tru ng và nó r t c n thi t choc ông tác l p thi t k t ch c t hi công. Ví d : – Khi l p bi n pháp k thu t xây l p c n ph i nguyên c u k các tài li u ho c các tình ——————————————————————————————————————— http://www.ebook.edu.vn Trang 7Simpo PDF Merge andhSplit Unregistered Version – http://www.simpopdf.com Giáo trình t c c thi công ——————————————————————————————————————— hình v máy móc trang thi t b ph c v thi công: lo i máy gì, công su t máy, s l ng máy,kh ng và th i gian ph c v ….. – Khi thi t k t ch c cung c p n, n c ph i nghiên c u, bi t rõ ngu n n, ngu n c kh n ng cung c p bao nhiêu? – Khi t ch c v chuy n v t li u, bán thành ph m bi t rõ ngu n cung c p, kho ng cách bao xa, s l ng, ch ng lo i v t li u v.v… tình hình ng giao thông, kh n ng ph ng ti n v n chuy n v.v.. Nh v y, n u chúng ta không nghiên c u t ài li u ban u và d a vào nó thì ph ng án thi công xây l p l p ra thi u chính xác, m h , không xác th c t d n n ch o thi công g p nhi u khó kho n, gây lãng phí và nghi hi m h n n a là ph i ng ng thi công u ch nh ho c ph i dùng bi n pháp khác, có th gây m t an toàn lao ng. Trong tình hình xây d ng c b n c a n c ta hi n nay, vi c thu nh p y các tài li u ban u là vi c khó kho n. Do ó òi h i ng i làm công tác l p thi t k t ch c thi công ph i có t t hái nghiêm túc, n m c nh nh tài li u c b n; ch ng thái ch quan, m h , thi u c th , ng i khó. Có nh v y ph ng án l p ra m i có giá tr cho thi công công trình ( có giá tr th c ti n ). 2. Các lo i tài li u ban u và ph ng án nghiên c u a. H s thi t k ki n trúc và k t c u công trình Lo i tài li u này bao g m – Tài li u v thi t k k thu t và thi t k xây d ng c a t t c các công trình xây d ng trên và d i m t t ( g m các b n v ki n trúc, k t c u và b n v chi ti t ). – T ng m t b ng thi t k trong ó th hi n rõ v trí, hình dáng và kích th c c a các công trình n v (lâu dài, t m th i) hi n có và s xây d ng. các lo i ng ng, d ng cáp ng m ho c i, h th ng c p – thoát n c, h th ng n, ng dây thông tin, h th ng giao thông ( ng t, ng Ô tô ) v.v….hi n có và s xây d ng trên m t b ng. – H s v ti n l ng – d toán công trình. – Th i gian xây d ng, ngày kh i công, ngày hoàn thành a công trình vào khai thác xây ng. – N u là công trình công nghi p c n ph i có thêm các tài li u v c m, v s l ng a máy móc thi t b trong dây chuy n s n xu t, tr ng l ng, kích th c c a nó, th i gian v n chuy n máy móc thi t b n công tr ng và th i m l p t máy móc thi t b trong dây chuy n n xu t. Khi t p h p các tài li u trên, cán b ph trách l p thi t k t ch c thi công và cán b k thu t ph trách xây d ng công trình ph i nghiên c u k và trên quan m xây d ng mà xem xét các m t sau: + Tình hình thi t k k t c u và s d ng v t li u trong công trình có phù h p v i v t li u và kh n ng cung c p các lo i v t li u a ph ng, th tr ng trong khu v c xây d ng không. + C u t o các chi ti t công trình có phù h p v i yêu c u xây d ng nhanh, có phù h p v i tiêu chu n hóa thi t k , và có kh n ng c gi i hóa không. + Phát hi n nh ng sai xót trong thi t k n u có ki n ngh , xu t v i ch công trình và quan thi t k xây d ng s a i, b sung tr c khi thi công. t c nh ng tài li u trên là do c quan thi t k và kh o sát l p ra, cung c p cho n v t hi công theo h p ng kinh t gi a c quan ch u t và n v thi công,. Nó là m t tài li u c b n nh t không nh ng l p t hi t k t ch c t hi công mà còn s d ng th ng xuyên trong quá trình xây d ng. m i các b qu n lý, cán b k thu t t rên công tr ng ph i n m ch c các lo i tài li u này m i t ch c và ch o thi công c chính xác. b. Tài li u v a m xây d ng ( g m 2 lo i ) – a ch t công trình. ——————————————————————————————————————— http://www.ebook.edu.vn Trang 8Simpo PDF Merge andhSplit Unregistered Version – http://www.simpopdf.com Giáo trình t c c thi công ——————————————————————————————————————— – Th y v n và khí t ng. Lo i tài li u này bao g m: s o c ã t i n hành o c theo h th ng l i k h ng ch hay mg ct a vùng xây d ng, s ng ng m c , cao khu v c xây d ng trong ó ghi rõ v trí c a nh ng công trình ã có s n và nh ng công trình s p xây d ng. h s có m u thí nghi m t, á, c ng t, tình hình gió m a v.v…t p h p các tài li u này nghiên c u các t sau: + V trí công trình liên quan toàn khu v c xây d ng và h ng gió chính. + Kh n ng phát tri n c a k hu v c xây d ng t ó có ph ng h ng xây d ng công trình t m và thi t k , b trí t ng m t b ng thi công cho phù h p. + nh h ng c a m c n c xung quanh v i khu v c xây d ng, c n c vào tài li u c a c quan th y v n và kinh nghi m c a nhân dân a ph ng phát hi n m c n c ng m và tình hình úng ng p khu xây d ng. + Công tác thi công t có ph c t p và kh n ng chi phí có t n kém không. Qua các m t nghiên c u này ta có ph ng h ng b trí m ng giao thông trong xây d ng phù h p v i a hình, bi n pháp tiêu thoát n c và các bi n pháp xây d ng có liên quan. C n c vào tình hình a ch t khu v c xem xét ph ng án thi công ph n móng và các ph n ng m c a công trình. i v i các công trình l n, k t c u n ng, quan tr ng hay ph c t p thì tr c khi thi công ph i th m dò, kh o xác l i chính xác. c. Các ngu n cung c p – Ngu n cung c p nhân công ( th chuyên môn và lao ng ) do n v nh n th u xây l p hi n có và kh n ng a ph ng. N u nghiên c u d a vào kh n ng a ph ng s d ng s nhân l c bán thoát ly s ti t ki m kinh phí xây d ng công trình t m và chi phí di chuy n. nh y khi l p k ho ch xây d ng m t công trình c n ph i u tra v tình hình nhân l c, trình giác ng chính tr , trình nghi p v , tay ngh chuyên môn c a các lo i th và cu i cùng là th i gian h có th ph c v trên công tr ng mà không nh h ng n k ho ch s n xu t c a công tr ng và k ho ch s n xu t c a công tr ng và k ho ch s n xu t c a a ph ng.

Xem thêm: Soi Kèo Vòng 2 Ngoại Hạng Anh, 503 Service Temporarily Unavailable

Xem thêm: Khánh Vân Đại Diện Việt Nam Tại Các Cuộc Thi Sắc Đẹp Lớn, Thi Nhan Sắc Giữa Thời Covid

– Ngu n cung c p v t li u, bán thành ph m: v t li u xây d ng là c s v t c h t quan tr ng, nó chi m t i 70% giá thành xây d ng công trình. Cung c p v t li u xây d ng t i công tr ng có hai m t: s n xu t và v n chuy n n công trình, do ó giá thành v t li u t i công tr ng c ng g m giá v t li u t i n i s n xu t và c c phí v n chuy n. Nh v y vi c nghiên c u d ng v t li u, bán thành ph m hi n có a ph ng, khu v c xây d ng có m c ích làm gi m chi phí v n chuy n, v t li u n chân công trình c r , làm h giá thành xây d ng công trình. Nghiên c u, s d ng v t li u bán thành ph m a ph ng và th tr ngkhu v c xây ng g m các v n sau: + Các lo i nghiên v t li u bán thành ph m a ph ng khai thác và s n xu t mà công tr ng có th s d ng c ( ph i phù h p v i v t li u mà thi t k quy nh ) + Ch t l ng c a lo i v t li u ó. + Nghiên c u ng v n chuy n và ph ng pháp v n chuy n t n i s n xu t, cung c p n công tr ng. + Tính giá thành v t li u t i công trình t ó có quy t nh và k ho ch s d ng. – Ngu n cung c p máy móc thi t b : hi n nay chúng ta ang ti n hành d n d n c gi i hóa các công vi c c a ngành xây d ng, song song v i vi c c g i hóa chúng ta c ng v n d ng nh ng sáng t o, Nh ng kinh nghi m trong s n xu t c i t i n các công c , các thi t b nh m nâng cao ng xu t lao ng, trong hoàn c nh n c ta hi n nay công tác c gi i hóa m t s công tr ng, ts a ph ng b h n ch , vì v y u tra máy móc và công c c i t i n c n c chú ý úng c, có u ki n ph i h p trong quá trình s d ng. ti n hành nghiên c u công c máy móc, thi t b xây d ng c n ph i l u ý u tra v m t tính n ng s d ng, n ng su t máy, s l ng hi n có, th i gian ph c v cho công tr ng, giá c trong s n xu t ( k c khâu tháo l p và v n ——————————————————————————————————————— http://www.ebook.edu.vn Trang 9Simpo PDF Merge andhSplit Unregistered Version – http://www.simpopdf.com Giáo trình t c c thi công ——————————————————————————————————————— chuy n). T nh ng tình hình ó t a L p c k ho ch s d ng máy. – Ngu n cung c p n, n c ph c v thi công: trên công tr ng xây d ng, ph i tíhh toán c công su t c a các lo i máy móc, thi t b s d ng n, công su t ph c v cho sinh ho t và o v , t ó xác nh c công xu t n c n thi t thi t k , b trí h thông cung c p cho ng v t rí và t ng lo i yêu c u. c là m t y u t quan tr ng ph c v cho công tác xây d ng và n, , sinh ho t c a công nhân N u không u tra chu áo ngu n n c, ch t l ng n c thì s nh h ng tr c ti p n i s ng công nhân, n quá trình s n xu t và ch t l ng công trình. Các ngu n cung c p trên là nh ng y u t c b n t ch c thi công công trình. Thi u t ngu n Nào ó là nh h ng tr c ti p n bi n pháp xây l p và k ho ch ch o thi công. Ví d : công tr ng không có ngu n n thì bi n pháp v n chuy n lên cao b ng v n th ng, c n tr c thi u nhi ho c dùng c n tr c tháp là không th th c hi n. công tr ng không có c máy thì ngu n cung c p n c ph i dùng t ao, h ho c gi ng ào v.v…và khi ó ph i ki m tra, thí nghi m xác nh ch t l ng n c. Vì v y các ngu n cung c p có ý ngh a quy t nh n m i ho t ng s n xuát trên công tr ng. N u các ngu n cung c p y và thu n l i, m b o m t ph n quan tr ng trong vi c xây d ng. Công trình úng ti n , m b o ch t l ng k m thu t và m b o s c kh e cho con ng i. d. Tình hình a ph ng và a m xây d ng Bao g m các tài li u v : nhân l c, t ch c, tình hình kinh t , chinh tr ,tình hình an ninh, ng l i và c m giao thông, phong t c t p quán v.v…. m c nh ng tài li u này ta có th ph i h p v i c quan a p h ng giáo d c qu n chúng b o v và b o qu n công tr ng cung c p nhân l c và v t li u, có th t ch c n, và sinh ho t c a cán b trên công tr ng. trên ây là nhân t c b n c n thi t ph c v cho công tác l p thi t k t ch c thi công. Xong trong giai n hi n nay v i nh ng quan ni m m i, v i nh ng t duy m i v xây d ng, th c t ã cho th y công tác l p thi t k t ch c xây d ng và k thu t thi công, ch t iêu tin c y c a ph ng án thi t k và các l i gi i ngày càng óng vai trò quan tr ng. Vì v y hi n nay ang có ph ng h ng nghiên c u các mô hình hóa theo ph ng pháp mô ph ng và áp d ng chúng trong s n xu t xây d ng. nh ph ng pháp này có th t ng hóa thi t k ph ng án thi công xây d ng công trình v i tin c y cho tr c c a các gi i pháp t ch c công ngh xây d ng trong ph m vi r ng. Nhà th u xây l p ( ho c ng i ) l p thi t k t ch c thi công d a vào trình khoa h c – k thu t công ngh xây d ng, c n c vào thi t k k thu t công trình xây d ng và các u ki n c th c a doanh nghi p, các kh n ng cung c p khác a ra ph ng án ( hay gi i pháp ) t ch c thi công xây l p công trình h p lý nh t nh m: – m b o ph ng án có tính kh thi cao nh t. – m b o ch t l ng xây d ngt t nh t. – m b o v sinh môi tr ng và môi tr ng ít b nh h ng. – Ph ng án em l i hi u qu kinh t nh t. 1.1.3.2. Tính toán t ng h p v t li u – nhân công 1. c tính kh i l ng Ng i làm thi t k t ch c thi công nhi u khi ch a b n v thi t k k thu t. b n v thi t k chi ti t ki n trúc và k t c u, do ó ph i d a vào các b n v t hi t k s b c tính kh i ng, t ó tính toán kh i l ng v t li u, nhân công, máy thi công và tính giá thành công trình. n c vào kh i l ng c tính ng i l p k ho ch s l p ra k ho ch dài h n có tính t ng quát. 2. Tính toán c th , chi ti t Khi có y h s t hi t k k t hu t và d toán ã c phê duy t kèm theo, ng i l p k ho ch ti n thi công ph i nghiên c u k và d a vào các tiêu chu n nh m c hi n hành t ính toán, l p các bi u phân tích, bi u t ng h p v t ki u, nhân công c n thi t xây d ng công trình. ——————————————————————————————————————— http://www.ebook.edu.vn Trang 10Simpo PDF Merge andhSplit Unregistered Version – http://www.simpopdf.com Giáo trình t c c thi công ——————————————————————————————————————— Ví d : -Bi u phân tích nhân công T Mã hi u Nhân Lo i nhân l c (công) n Kh i Máy nh Lo i công vi c công Lao ng (ca) cN St T c (công) ng 1 GC.61 Xây móng á ch m3 15x20x25 100 3,5 135 45 90 2 IA.11 Gia công c t t hép móng φ 113,2 n 10 4,0 113,2 10 3 MA.24 Gia công l p 3 ng xà g mái m 10 39,7 39,7 th ng -Bi u phân tích v t t Lo i v t li u và quy cách T Mã hi u Kh i Lo i công n Dây Que á t t XM nh n Thép vi c thép hàn tr ng á màu tr ng T c g tròn (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) 1 IA.11 t thép móng n 3,0 3,06 42,84 13,8 tr φ 18 92 2 RC.11 Láng granitô m2 100,0 1206, 562,8 7,1 565,6 n sàn chi u …….. 0 cao Simpo PDF Merge andhSplit Unregistered Version – http://www.simpopdf.com Giáo trình t c c thi công ——————————————————————————————————————— trình), m b o u hoà và cân i v nhân l c, máy thi công. 4. Thi t k và t ch c xây d ng các công trình t m th i ph c v cho quá trình thi công nh : khu làm vi c, khu v sinh chung, khu nhà c a công nhân viên, kho bãi ch t ch a v t li u v.v… 5. T ch c thi t k và xây d ng h th ng cung c p n, n c ph c v thi công và sinh ho t trên công tr ng. Thi t k và xây d ng h th ng ng giao thông t m trên công tr ng n chuy n và cung c p v t t ph c v cho thi công. 6. Thi t k và t ch c xây d ng các x ng s n xu t ph tr , các tr m gia công bán thànhph m ph c v công tác thi công. 7. Thi t k b trí t ng m t b ng thi công. 8. C c u b máy qu n lí ch o thi công, qu n lý hành chính và ph ng ti n v n phòng trên công tr ng, công trình. 9. L p các lo i k ho ch: ti n v n, v t t , nhân l c, máy móc thiét b và các th t c khác liên quan n công tác xây d ng n u c n. Nh ng n i dung trên ph n ánh y nhi m v thi công nói chung. Trên th c t ng i p t hi t k t ch c t hi công c n ph i d a vào quy mô và th i h n xây d ng c a t ng công trình, công tr ng mà chu n b . N h ng n i dung trên có th nghiên c u sâu thêm ho c b b t cho phù p. 1.2. TRÌNH T U T VÀ XÂY D NG – NH NG GIAI N THI CÔNG XÂY L P CÔNG TRÌNH 1.2.1. TRÌNH T U T VÀ XÂY D NG Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 n m 1999 c a Th t ng Chính ph ã ghi rõ: trình t u t và xây d ngbao g m 3 giai n: 1.2.1.1. Chu n b ut Bao g m các n i dung: – Nghiên c u v s c n thi t ph i u t và quy mô u t ; – Ti n hành ti p xúc, th m dò th tr ng trong n c và ngoài n c xác nh nhu c u tiêu th , kh n ng c nh tranh c a s n ph m, tìm ngu n cung ng thi t b , v t t cho s n xu t; xem xét kh n ng v ngu n v n u t và ch n hình th c u t ; – Ti n hành u t ra, kh o sát và ch n a m xây d ng; – L p d án u t ; – G i h s d án và v n b n trình n ng i có th m quy n u t , t ch c cho vay v n u t và c quan th m nh d án u t . 1.2.1.2. Th c hi n u t i dung th c hi n d án u t g m: – Xin giao t ho c thuê t ( i v i d án có s d ng t); – Xin gi y phép xây d ng (n u yêu c u ph i có gi y phép xây d ng) và gi y phép khai thác tài nguyên (n u có khai thác tài nguyên); – Th c hi n vi c n bù gi i phóng m t b ng, th c hi n k ho ch tái nh c và ph c h i i v i các d á n có yêu c u tái nh c và ph c h i) chu n b m t b ng xây d ng (n u có); – Mua s m thi t b và công ngh ; – Th c hi n vi c kh o sát, thi t k xây d ng; – Th m nh, phê duy t thi t k và t ng d toán, d toán công trình; – Ti n hành thi công xây l p; – Ki m tra và th c hi n các h p ng; – Qu n lý k thu t, ch t l ng thi t b và ch t l ng xây d ng; – V n hành th , nghi m thu, quy t toán v n u t , bàn giao và th c hi n b o hành s n ph m. ——————————————————————————————————————— http://www.ebook.edu.vn Trang 12Simpo PDF Merge andhSplit Unregistered Version – http://www.simpopdf.com Giáo trình t c c thi công ——————————————————————————————————————— 1.2.1.3. K t thúc xây d ng a d a án vào khai thác s d ng i dung bao g m: – Nghi m thu, bàn giao công trình. – Th c hi n vi c k t thúc xây d ng công trình. – V n hành công trình và h ng d n s dung công trình. – B o hành công trình. – Quy t toán v n u t . Phê duy t quy t toán. 1.2.2.NH NG GIAI N THI CÔNG XÂP L P CÔNG TRÌNH Công tác thi công xây l p công trình n m trong giai n “th c hi n u t ”, i v i n nh n th u xây l p t rong quá trình t ch c thi công xây d ngcông trình c n ph i th c hi n 3 giai n. 1.2.2.1. Giai n chu n b thi công Sau khi n v xây l p ã kí k t h p ng xây l p công trình và nh n y h s thi t , d toán c ng nh giao nh n m t b ng và m c xây d ng. C n c vào th i gian ã kh ng ch và th c t c a khu v c xây d ng, n v xây l p ti n hành làm các công tác chu n b xây d ng công trình. Tiêu chu n Vi t Nam 4055:1985 ã nêu nh ng yêu c u c b n v công tác chu n b thi công xây d ng công trình nh sau: a. Tr c khi b t u thi công nh ng công tác xây l p chính, ph i hoàn thành t t công tác chu n b , bao g m nh ng bi n pháp chu n b bên trong và bên ngoài m t b ng công tr ng. b. Nh ng bi n pháp chu n b v t ch c, ph i h p thi công công trình bao g m: – Tho thu n th ng nh t v i các c quan liên quanv vi c k t h d ng n ng l c, thiêtá thi công, n ng l c lao ng c a a ph ng, nh ng công trình và nh ng h th ng k thu t h ng g n công tr ng (h th ng giao thông, m ng l i n – n c, thông tin v.v…) – Gi i quy t vi c s d ng v t li u, bán thành ph m a ph ng và các c s d ch v trong khu v c phù h p v i k t c u và nh ng v t li u s d ngtrong thi t k công trình. – Xác nh nh ng t ch c có kh n ng tham gia xây d ng. – Ký h p ng kinh t giao – nh n th u xây l p theo quy nh. c. Tu theo quy mô công trình, m c c n ph i chu n b và nh ng u ki n xây d ng c th , nh ng công công tác chu n b bên trong m t b ng công tr ng bao g m toàn b ho c nh ng công vi c sau ây: – Xác l p h t h ng m c nh v c b n ph c v t hi công. – Gi i pháp m t b ng. – Chu n b k thu t m t b ng: san, p m t b ng, b o m h th ng thoát n c, xây d ng th ng ng t m, m ng l i c p n, c p n c ph c v thi công và h th ng thông tin v.v… – Xây d ng x ng và các công trình ph c v nh : h th ng kho, bãi cát ch a v t li u, bán thành ph m, bãi úc c u ki n, tr m tr n bê tông, các x ng gia công c u ki n, bán thành ph m v.v… – Xây d ng các công trình t m ph c v cho làm vi c, n, và sinh ho t c a cán b , công nhân trên công tr ng. 1.2.2.2. Giai n thi công xây l p ây là giai n c b n tr c ti p lên công trình tính t th i m kh i công n khi hoàn t công vi c xây l p cu i cùng. ây là giai n ph c t pnó quy t nh n ch t l ng, k , m thu t công trình, n giá thành, n th i gian xây d ng n k t qu và l i nhu n c a n v xây p. tr c h t ph i phân tích c m thi công các k t c u là nh m t ìm hi u k v c m ch u c c a toàn công trình và c a t ng b ph n k t c u, hi u rõ tính n ng c a v t li u xây d ngtác ng lên công trình, n m ch c k thu t t hi công, nh ng yêu c u v ch t l ng v.v…Trên c s ——————————————————————————————————————— http://www.ebook.edu.vn Trang 13Simpo PDF Merge andhSplit Unregistered Version – http://www.simpopdf.com Giáo trình t c c thi công ——————————————————————————————————————— nghiên c u và tìm hi u này a ra các kh n ng th c hi n sao cho công trình c hoàn thànhtheo úng trình t xây l p, m b o cho các b ph n công trình phát tri n n âu là n nh và b n ch c n ó. C ng chính t s tìm hi u v k t c u công trình mà ti n hành phân chia i t ng thi công thành các n, các t phù h p. T n d ng m i kh n ng c a xe, máy và l c ng lao ng nh m m b o cho quá trình thi công c t i n hành liên t c, nh p nhàng, tôn tr ng nh ng tiêu chu n ch t l ng, nh ng quy t c an toàn, rút ng n th i gian thi công, t o ra hi u qu kinh t cao. i trình v khoa h c – k thu t và công ngh xây d ng hi n nay vi c hoàn thành xây p m t công trình t c yêu c u k thu t và hi u qu kinh t là v n không khó kh n. 1.2.2.3. Giai n bàn giao và b o hành công trình Sau khi ã hoàn t t công tác thi công xây l p công trình, n v xây l p ph i làm y các th t c t ng nghi m thu và bàn giao công trình a công trình vào khai thác s d ng. n xây l p ti p t c b o hành công trình theo quy ch u t và xây d ng c b n quy nh. 1.3. CÁC N I DUNG C B N C A PH NG ÁN THI CÔNG 1.3.1. KHÁI NI M V PH NG ÁN THI CÔNG Ph ng án thi công xây l p là bao g m các công tác t ch c các m t ch y u t i n hành xây l p m t công trình ho c m t công tr ng. Các m t t ch c ó là: – Phân chia ph m vi xây l p (hay còn g i là t ch c hi n tr ng xây l p). – Ch n bi n pháp k thu t (bi n pháp công ngh ) xây l p. – T ch c lao ng trong xây l p. – T ch c s d ng máy trong thi công xây l p. – T ch c quy trình xây l p. 1.3.2. PHÂN CHIA PH M VI XÂY L P Phân chia ph m vi xây l p nh m m c ích n gi n và t o t hu n l i cho vi c t ch c và ch o thi công. Có ngh a là chia nh hi n tr ng xây l p làm nhi u ph m vi có quy mô thích p v i vi c t ch c và ch o thi công. 1.3.2.1. Công tr ng Quy mô công tr ng là n v xây l p ph i m b o m nh n m t kh i l ng công trình n, có a bàn xây d ng m t m hay nhi u a m g n nhau. M i công tr ng ph i có m t Ban ch huy lãnh o toàn di n, có các phòng ban chuyên môn, nghi p v ph trách t ng l nh v c trong quá trình thi công xây l p. Trong m t công tr ng có th có nhi u khu công trình có ch c ng khác nhau, ta phân chia t ng m t b ng công tr ng ra làm nhi u khu v c d a vào các khu công trình. M i khu công trình có m t Ban ch huy ch o k ho ch thi công xây l p. 1.3.2.2. Công trình n v Công trình n v hay còn g i là h ng m c công trình , m i công trình n v , ph i phù p v i n ng l c s n xu t c a các t , i công nhân; ng th i t n d ng c h t s l ng, kh n ng và n ng xu t c a máy móc thi t b t hi công, ta phân chia m t b ng ho c chi u cao công trình ra nh ng ph m vi nh . Cách chia nh sau: – Theo m t b ng công trình: a vào v trí các khe lún, khe co dãn ho c v trí k t c u t hay ilàm m t n thi công. – Theo chi u cao công trình: a vào t u i m i t ng. Ngoài ra ta còn có th p hân chia chi u cao sao cho phù h p v i chi u cao m i t thi công g i là t m thi công. Vi c chia n và m thi công ph i c n c vào các nguyên t c sau: + Kh i l ng công tác trong các n v c n b n ph i gi ng, không c chêch l ch nhau quá 30%. + Kích th c nh nh t mà m t t thi công ph i b ng di n t ích công tác nh nh t mà m t , m t i thi công làm vi c. + S l ng n thi công ph i b ng ho c nhi u h n s quá trình công tác n gi n ——————————————————————————————————————— http://www.ebook.edu.vn Trang 14Simpo PDF Merge andhSplit Unregistered Version – http://www.simpopdf.com Giáo trình t c c thi công ——————————————————————————————————————— m b o t hi công c liên t c. 1.3.2.3. Di n thi công Còn g i là tuy t công tác hay ph m vi làm vi c h p lý nh t c a m t công nhân, m t t hay m t i t c n ng xu t cao nh t trong m t th i gian làm vi c liên t c nào ó, c 2 tính là (m) hay (m ). Ví d : Hãy xác nh di n thi công c a m t nhóm th xây (không k ph ) xây t ng 220; t n ng xu t lao ng bình quân 1m3/công trong th i gian ch ch , m i t m xây cao 1,2m làm vi c 4 gi liên t c ( ây l y bình quân 1 th có 1 ph ). Gi i ng có b dày: b = 220 = 0,22m cao xây: h = 1,2m t công làm vi c là 8 gi . Ta g i L là di n thi công c a m t t h xây trong 4 gi . y di n thi công c tính là (m) Ta có s cân b ng kh i l ng: 4 L x 0,22 x 1,2 = Pbq x 8 1,0 × 4 L= = 1,9m 0,22 ×1,8 × 8 y di n thi công c a m t công nhân xây trong 4 gi t ng 220, cao 1,2m là 1,9m. Chú ý: Khi xác nh di n thi công c a máy ta ph i chú ý n kho ng cách quay vòng c a máy trong quá trình làm vi c. 1.3.3. XÁC NH BI N PHÁP CÔNG NGH XÂY L P VÀ AN TOÀN LAO NG 1.3.3.1. nh ngh a Bi n pháp công ngh xây l p là ph ng pháp c th t i n hành m t kh i l ng công vi c trong m t th i gian ã nh v i nh ng u k i n c th c a công tr ng, nh ng u ki n ó là: công c s n xu t, v t t xây d ng và lao ng xây l p. V i tác ng tr c ti p c a lao ng lên t t thông qua công c s n xu t theo m t tri th c công ngh , tuân th m t trình t t o ra m t n ph m xây d ng. 1.3.3.2. Ý ngh a và t m quan tr ng Bi n pháp công ngh xây l p chính là s v n d ng sáng t o k thu t vào hoàn c nh c th trong quá trình thi công xây d ng công trình, nh m t m c ích m b o yêu c u k t hu t, k ho ch, th i gian, ti t ki m nguyên v t li u và an toàn lao ng, nâng cao n ng xu t lao ng và ch t l ng công trình ng th i h giá thành. Ch n c bi n pháp công ngh xây l p t i u s làm cho vi c b trí các dây chuy n s n xu t d dàng, t ng c ng tính chính xác và khoa h c cho bi u t i n c ng nh quá trình ch o n xu t. 1.3.3.3. C s , nguyên t c ch n bi n pháp công ngh xây l p Ch n bi n pháp công ngh xây l p ta d a vào 4 c s và 5 nguyên t c sau: a) C s – D a vào kh i l ng và c u t o công trình. – D a vào tình hình th c t công tr ng và kh n ng cung c p máy móc thi t b thi công, nhân l c, nguyên v t li u, ngu n n – ngu n n c ph c v cho quá trình thi công. – D a vào các quy trình thi công, quy ph m và nh ng và tiêu chu n k thu t, ch chính sách và các nh m c hi n hành c a Nhà n c. – D a vào trình khoa h c – k thu t, kh n ng phân tích và v n d ng c a i ng cán k thu t chuyên nghành. ——————————————————————————————————————— http://www.ebook.edu.vn Trang 15Simpo PDF Merge andhSplit Unregistered Version – http://www.simpopdf.com Giáo trình t c c thi công ——————————————————————————————————————— b) Nguyên t c – m b o ch t l ng công trình theo úng yêu c u thi t k , tuy t i m b o an toàn cho ng i và máy móc thi t b thi công. – T n d ng t i a s l ng, hi u su t c a máy móc, thi t b có s n, chú ý nâng cao n ng su t lao ng. – m b o úng th i gian thi công ã kh ng ch . – Ph i tính toán chính xác, thi t k t m và ph i c th hi n trên b n v y c hi ti t thu n ti n trong quá trình ch o thi công. – Ph i l p nhi u ph ng án so sánh ch n ph ng án kinh t nh t. 1.3.3.4. N i dung các b c ch n bi n pháp công ngh xây l p a. T p h p các s li u ban u (ngh a là ph i n m ch c các tài li u ban u) nh : h s thi t k công trình, kh i l ng v t li u chính, các ngu n cung c p máy móc thi t b , t ình hình và kh n ng cung c p n – n c ph c v thi công, th i gian xây d ng ã c kh ng ch . b. Ch n bi n pháp công ngh xây l p; công tác này ò i h i ng i cán b k thu t ph i bi t phân tích, tính toán chính xác. Vì ây là b c quan tr ng nh t, nó nh h ng l n n quá trình thi công xây d ng. c. Thi t k các u ki n: thi t k sàn công tác, v trí c c n tr c, lán tr n v a, l i i l i trong công tr ng, bi n pháp an toàn lao ng v.v… d. Tính toán nhu c u v nhân l c các lo i và b trí quy trình thi công thích h p v i bi n pháp công ngh ã xác nh. e. Tính toán yêu c u v nguyên v t li u các lo i, xác nh di n tích và b trí kho bãi ch a t li u ph i chú ý n di n thi công. f. L p bi n pháp an toàn phù h p v i bi n pháp công ngh ã xác nh. g . Xác nh trình t ti n hành các công tác xây l p. h . T ch c s ph i h p lao ng gi a các cá nhân. i . L p ti n ch o thi công xây d ng công trình. i dung l a ch n bi n pháp công ngh xây l p n gi n hay ph c t p ph thu c c m c a t ng công trình. Thông th ng ch áp d ng cho nh ng công vi c có kh i l ng l n. 1.3.4. T CH C LAO NG TRONG THI CÔNG XÂY L P 1.3.4.1. M c ích ý ngh a Mu n s n xu t ra m t s n ph m c n có 3 y u t , ó là: i t ng lao ng, s c lao ng và công c lao ng c a ng i công nhân, s n xu t xã h i là m t quá trình lao ng t p th . Công vi c thi công xây l p c a ngành xây d ng c ng là m t quá trình s n xu t xã h i, s n ph m c a nó là nh ng công trình ã xây d ng xong và c ng là k t thúc m t quá trình lao ng c a nhi u ng i. Do ó mu n có s n ph m nhi u, ch t l ng t t òi h i ph i có t ch c lao ng h p lý, ph i gi i quy t úng n các m i quan h gi a con ng i v i nhau, con ng i v i công c s n xu t, s gi i quy t úng n ó c g i là t ch c lao ng. ch c lao ng là m t khâu h t s c quan tr ng, nó th hi n s phân công chính xác, b trí ch t ch , h p lí làm cho quá trình s n xu t c t i n hành u n, nh p nhàng và nâng cao ng su t lao ng, n u t ch c không t t, trong quá trình thi công s có nhi u nh h ng to l n không nh ng v các m t kinh t , k thu t mà còn v m t chính tr . Bi u hi n trên các v n : – Ti t ki m s c lao ng xã h i. – Nâng cao n ng su t lao ng. – m b o an toàn và s c kho cho công nhân. – C i thi n i s ng cho công nhân. 1.3.4.2. T , i s n xu t a. Nguyên t c thành l p t , i s n xu t ch c t , i s n xu t ph i d a trên 2 nguyên t c ——————————————————————————————————————— http://www.ebook.edu.vn Trang 16Simpo PDF Merge andhSplit Unregistered Version – http://www.simpopdf.com Giáo trình t c c thi công ——————————————————————————————————————— – m b o các m t sinh ho t chính tr , toàn th c a m t n v qu n chúng. – T ch c g n nh , ch t ch , s l ng công nhân không nh t thi t ph i c nh nh ng ph i m b o c yêu c u v s n xu t. b. Các hình th c t ch c t , i s n xu t + T , i chuyên nghi p: t chuyên nghi p bao g m nh ng công nhân có chung m t ngh chuyên môn nh : m c, n , bê tông, c t t hép. i chuyên nghi p bao g m nhi u t chuyên nghi p, hình th c này th ng c t ch c các công tr ng l n, th i gian thi công dài. + T , i h n h p: t h n h p bao g m m t nhóm công nhân có các ngh chuyên môn khác nhau. Ví d : bê tông c t thép bao g m có công nhân bê tông và công nhân c t thép. i h n h p bao g m nh ng t h n h p. Hình th c này th ng c t ch c thi công các công trình riêng r ho c n i xa trung tâm. + i công trình: c ng là m t i h n h p nh ng l c l ng bao g m cán b k thu t và nghi p v có th t ch c, ch o thi công m t hay m t nhóm công trình xa công ty (ch a quy mô t hành l p công tr ng) trong m t th i gian nào ó. i công trình c phép ho ch toán nh m t công tr ng nh và i tr ng, i phó thành Ban ch huy công tr ng. Áp d ng hình th c t ch c này n ng su t lao ng so v i i chuyên nghi p t ng t 20 30% + Ca, kíp s n xu t • Ca s n xu t là m t kho ng th i gian làm vi c liên t c c a m t n v công nhân, m i ca thông th ng là 8 gi . M i ngày có th t ch c 1 3 ca tu theo m c kh n tr ng c a công tr ng. • Kíp s n xu t ch s l ng nhóm công nhân (t , i) làm vi c trong m t ca theo m t lo i kh i l ng công tác. 1.3.4.3. u ki n làm vi c ây là m t y u t quy t nh n ng su t lao ông, m b o an toàn và s c kho cho công nhân. Cán b k thu t, cán b qu n lí ph i luôn quan tâm n vi c c i thi n u ki n làm vi c c a công nhân. N i dung bao g m: a. B trí m t b ng thi công ph i h p lý. Ví d : – C u ki n ngoài ph m vi v i c a c n tr c thì khi c u l p c n tr c ph i di chuy n nhi u nh h ng n n ng su t. – G ch xây t ng x p g n quá thì nh h ng n thao tác, n u x p xa quá thì t n công n chuy n. b. n thi công – Di n thi công ph i thích h p Ngh a là kh i l ng công vi c và ph m vi thi công ph i phù h p v i s l ng công nhân và n ng su t lao ng. M i n, m i t m nên làm trong m t ca, tránh tình tr ng u ng công nhân di chuy n quá nhi u. Tránh d ch chuy n máy không c n thi t. Trong di n thi công này không các v t c n tr quá trình thi công. c. Phân công và b trí lao ng ph i phù h p v i ngh nghi p và kh n ng c a t ng i ng. d. D ng c lao ng, máy thi công ph i y , ch c ch n và an toàn. e. m b o an toàn v tính m ng và s c kho c a công nhân: – N i làm vi c ph i tr t t , v sinh (ng n n p, th t và g n gàng…). – u ki n môi tr ng nh : âm thanh, ánh sáng và khí h u v.v…ph i c c i thi n. – T o u ki n tho mái, nh nhàng, h n ch m t m i v tâm lý thi u t p trung khi công nhân làm vi c. – Th c hi n y các ch , chính sách v b i d ng, ngh ng i cho công nhân và b o ng máy móc úng nh k . ——————————————————————————————————————— http://www.ebook.edu.vn Trang 17Simpo PDF Merge andhSplit Unregistered Version – http://www.simpopdf.com Giáo trình t c c thi công ——————————————————————————————————————— 1.3.4.4. Xác nh ph ng án t ch c lao ng làm t t b c này ta ph i ti n hành các vi c sau: – Xác nh s l ng công nhân c n thi t xây d ng công trình. – Xác nh quy trình s n xu t, t ch c và b trí lao ng. a. Xác nh s l ng công nhân c n thi t b ng tiên l ng ta có kh i l ng các công vi c, d a vào nh m c lao ng hi n hành ta tính ra l ng lao ng c n thi t hoàn thành kh i l ng t ng công vi c. Qi = Vi x hi x Ki (công) Trong ó: Qi : Là s công nhân c n thi t hoàn thành kh i l ng công vi c i. Vi : Là kh i l ng công vi c i. Hi : nh m c g c lo i công vi c i. Ki : H s u ch nh nh m c g c cho lo i công vi c i. Sau khi xác nh c l ng lao ng c n t hi t hoàn thành t ng lo i công vi c. Ta xác nh l ng lao ng c n thi t hoàn thành kh i l ng toàn công trình (kí hi u: Qch). n ∑Q Qch = (công) i i =1 n c vào th i gian thi công ã kh ng ch và d a vào n ng su t lao ng l y theo kinh nghi m ta tính s công nhân c n thi t hoàn thành công trình (kí hi u N). Qch N= xK (ng i) T Trong ó: Qch : Là t ng s công nhân hoàn thành công trình (công). N : S công nhân c n thi t hoàn thành công trình (ng i). T : Th i gian kh ng ch (ngày). K :H s k n n ng su t lao ông bình quân K 1 (th ng l y K = 0,9 1) Do trên công tr ng có nhi u lo i công vi c nên c n ph i b trí nhi u lo i th có ngh chuyên môn khác nhau do ó ph i xác nh s l ng công nhân t ng ngh (n , m c, s t và lao ng). Ta xác nh nh sau: Qi Ni = N x (ng i). Qch Trong ó: Qi : Là t ng s công nhân c n hoàn thành các công vi c c a lo i th i (công). Ni : S ng i c n thi t c a lo i th i (ng i) b. Phân công và b trí lao ng Sau khi xác nh c l ng công nhân chung và l ng công nhân cho t ng lo i công vi c, c n c vào bi n pháp thi công ã ch n, n và di n thi công ã xác nh, b trí lao ng cho h p lý, m b o cho các t , i s n xu t liên t c, nh p nhàng gi a các n v ang cùng thi công trên m t công trình. 1.3.5. T CH C S D NG MÁY TRONG THI CÔNG XÂY L P 1.3.5.1. Ý ngh a và t m quan tr ng Kh i l ng nguyên v t li u công tr ng chi m m t kh i l ng r t l n, có khi v n chuy n xa hàng ch c km ho c ph i nâng cao h n m t t có khi t i hàng ch c mét. N u thi công ng ph ng pháp th công s ch m, kéo dài th i gian, ph i s d ng m t kh i l ng nhân l c n t hi công n ng nh c không m b o an toàn và s c kho cho công nhân. rút ng n t h i gian xây d ng, nhanh a công trình vào s d ng, th c hi n p h ng châm “c gi i hoá trong thi công ——————————————————————————————————————— http://www.ebook.edu.vn Trang 18Simpo PDF Merge andhSplit Unregistered Version – http://www.simpopdf.com Giáo trình t c c thi công ——————————————————————————————————————— xây d ng” gi i phóng s c lao ng cho công nhân và a n ng su t lao ng lên cao. M i cán k thu t, cán b qu n lý ph i t ích c c h c h i kinh nghi m, nghiên c u không ng ng nâng cao trình m nh d n áp d ng máy trong thi công xây d ng. 1.3.5.2. C s l a ch n máy Khi s d ng máy thi công ph i c n c vào nh ng u ki n sau: a. c m công trình và hoàn c nh thi công. Ngh a là kh i l ng công vi c nhi u hay ít, thi công cao hay th p, tr ng l ng c u k i n là bao nhiêu, thi công t p trung hay phân tán, di n thi công r ng hay h p v.v… b. Các c tr ng ch t iêu kinh t và k thu t c a máy nh : s c nâng, chi u cao, chi u dài tay c n t c di chuy n, n ng su t bình quân v.v… c. Th i gian ph i hoàn thành công vi c hay công trình t ó tính toán s l ng máy n dùng. d. L ng lao ng, các th và ph c v khác ph c v theo máy, giá thành s d ng máy là ti t ki m nh t. 1.3.5.3. L a ch n ph ng án s d ng máy a. Xác nh l ng máy c n dùng theo th i gian làm vi c a vào các y u t sau: – Kh i l ng công vi c c n thi công b ng máy. – N ng su t m t ca máy. – S ca máy trong m t ngày. – Th i gian làm vi c c a máy theo d ki n. Th ng có hai tr ng h p tính tính x y ra trong th c t : + Tr ng h p s d ng máy m t lo i (ch có m t lo i máy làm vi c) Ta có công th c: n ∑Q ×100 i t =1 Nm = (công) C × T × n × Dbq Trong ó: N : Là s l ng máy c n thi t (máy) n ∑Q : T ng kh i l ng các công vi c c n thi công b ng máy. i t =1 C : S ca máy thi công trong m t ngày (d ki n). n : N ng su t d ki n l y t 90 100. Dbq : nh m c n ng su t bình quân c a máy. T : Th i gian làm vi c c a máy (ngày). n ∑Q i i =1 Dbq = n ∑ Qi di i =1 di : nh m c n ng su t m t ca máy c a công vi c i. Ví d : c u l p c u ki ncho m t x ng c khí v i s li u sau: – 36 c t bê tông c t thép n ng 4,5 t n/c t. – 32 gi ng bê tông c t thép n ng 2,5 t n/gi ng. – 24 vì kèo (dàn) bê tông c t thép n ng 3 t n/vì kèo. – 280 t m mái n ng 1,4 t n/t m. Ng i ta ch n c n tr c bánh xích K151 (t i tr ng 10 t n) l p. Theo k ho ch ngày làm ——————————————————————————————————————— http://www.ebook.edu.vn Trang 19

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *