Giáo trình tổ chức thi công xây dựng

     

Giáo trình Tổ chức xây cất có kết cấu nội dung tất cả 4 chương, trong số đó chương 1 trình làng những vụ việc chung về công tác tổ chức thi công, chương 2 lặp chiến lược tiến độ thiết kế sơ vật dụng ngang, chương 3 cung ứng kiến thức về lập planer tiến độ kiến tạo theo sơ đồ dùng mạng, chương 4 trình diễn tổng mặt bằng xây dựng.

Bạn đang xem: Giáo trình tổ chức thi công xây dựng

Mời các bạn cùng tham khảo. Giáo trình tổ chức kiến thiết Simpo PDF Merge andhSplit Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Giáo trình t c c kiến tạo --------------------------------

Thể một số loại Tài liệu miễn phí bản vẽ xây dựng - tạo ra

Số trang 82

nhiều loại tệp PDF

size 1.89 M

tên tệp


Giáo trình tổchức thi côngSimpo PDF Merge andhSplit Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Giáo trình t c c thiết kế --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ch ng 1 : NH NG V N phổ biến V CÔNG TÁC T CH C THI CÔNG 1.1 NH NG V N tầm thường 1.1.1 Nh ng u c n bi t v các bước l phường thi t k t ch c xây d ng và thi t k kiến thiết (Trích tiêu chu n Vi t phái mạnh TCVN4252:1998) 1.1.1.1 Nguyên t c chung: 1. Tiến trình l p. Thi t k t ch c xây d ng cùng thi t k thi công quy nh thành ph n, n i dung, trình t l phường và xét duy t thi t k t ch c xây d ng với thi t k xây đắp khi xây d ng m i, i t o với m r ng những xí nghi p, nhà và công trình xây dựng xây d ng. A. Thi t k t ch c xây d ng (vi t t t là TKTCXD) là m t ph n c a thi t k k thu t (n u công trình thi t k nhị b c) ho c c a t hi t k k thu t b n v kiến thiết (n u công trình xây dựng thi t k 1 c) dự án công trình s n xu t ph c v i s ng. B. Thi t k kiến thiết (vi t t t là TKTC) c l p. Trên c s thi t k t ch c xây d ng ã c phê duy t cùng theo b n v kiến tạo th c hi n những công tác xây l p. 2. L p TKTCXD nh m m c ích: m b o a công trình xây dựng vào s d ng úng th i h n cùng n hành t công xu t thi t k v i giá cả h với m b o ch t l ng trên c s áp d ng các hình th c t ch c, qu n lý với k thu t xây l p t iên ti n. TKTCXD là c s phân b v n u t xây d ng c b n và kh i l ng xây l p t ính b ng ti n theo th i gian xây d ng và c n c l p d toán công trình. 3. L phường TKTC nh m m c ích:xác nh bi n pháp xây cất có hi u qu nh t gi m kh i ng lao ng , rút ng n th i h n xây d ng, h chi phí ,gi m m c s d ng v t t ,nâng cao hi u qu s d ng máy với thi t b thi công ,nâng cao ch t l ng công tác xây l p và m b o bình an lao ng . Kinh phí đầu tư l p. T KTC c tính vào ph phí tổn thi công. 4. Lúc l phường T KTCXD cùng TKTC c n ph i để ý n: a. Áp d ng các hình th c cùng ph ng pháp tiên ti n v t ch c, k ho ch hóa và qu n lý xây d ng nh m a dự án công trình vào s d ng úng th i gian qui nh b. B o m ti n th c hi n các công tác chu n b s n xu t a dự án công trình vào v n hành ng b úng th i h n với t công su t thi t k . C. S d ng tri t những ph ng ti n k thu t tin tức u n u có. D. S d ng những công ngh phù h p nh m m b o các yêu c u v ch t l ng xây d ng. E. Cung ng k phường th i, ng b các lo i nguyên li u, nhiên li u, v t li u nhân l c và thi t xây đắp theo ti n mang lại t ng b ph n ho t t ng h ng m c công trình xây dựng . G. U tiên các công tác giai n tầm thường b . H. S d ng tri t d ng thi công, khéo k t h p. Cac quá trình xây d ng v i nhau m o kiến tạo liên t c cùng theo dây chuy n, s d ng các tìm l c cùng công su t c a các c s s n xu t hi n bao gồm m t cách cân i. I. S d ng tri t ngớ ngẩn n v t li u xây d ng a ph ng, các c u ki n và phân phối thành ph m ã d c ch t o s n các xí nghi p. K. Áp d ng thi công c gi i hóa ng b ho c k t h phường gi a c gi i và th công m t cách p lý t n d ng h t công su t những lo i xe máy với thi t b thi công, ng th i ph i s d ng tri t những ph ng ti n c gi i nh với công c c i t i n, c bi t chăm chú s d ng c gi i vào nh ng công vi c c n vượt th công n ng nh c(công tác t với tr n bê tông, …) và các công vi c t h ng kéo dãn dài th i gian thi công( công tác hoàn thi n,..) l. T ch c l p. C m các thi t b và c u ki t thnàh kh i l n tr c lúc l p. Ghép. M. T n d ng những công trình gồm s n, các lo i đơn vị l phường ghép, l u ng có tác dụng nhà t m và dự án công trình ph tr . N. B trí xây d ng tr c những h ng m c dự án công trình sinh ho t y t thu c công trình v nh c u --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- http://www.ebook.edu.vn Trang 1Simpo PDF Merge andhSplit Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Giáo trình t c c thiết kế --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- s d ng mang lại công nhan xây d ng. O. Tuân theo các quy lu t v b o h lao ng, k thu t an toàn, v sinh công nghi p và an ninh phòng cháy, n . P. Áp d ngc ác bi n pháp gồm hi u qu b o v môi tr ng t ai trong ph m vi ch u nh h ng c a các ch t c h i th a ra trong quá trình kiến tạo và bi n pháp ph c h i l p t canh tác sau khoản thời gian xây d ng xong công trình. Q. B o v c những di tích l ch s , ng th i k t h p. V i các yêu c u v phạt tri n tởm t , qu c phòng, an ninh, bao gồm tr và bình yên xã h i c a a ph ng. R. I v i những công trình vì n c ngaòi thi t k k thu t, lúc l p. Thi t k t ch c xây d ng với thi t k kiến tạo c n chú ý én những u ki n th c hi n gớm t Vi t Nam với kh n ng chuy n giao những thi t b vày n c bên cạnh cung c p. 5. Lúc l phường TKTCXD cùng TKTC những công trình xây d ng vùng lãnh th tất cả c m riêng a hình, a ch t, khí h u (vùng núi cao, trung du, h i o,….) c n ph i a. L a ch n những ki u, lo i xe, máy, thi t thiết kế thích h phường v i u ki n làm vi c các s n mái d c, n i nhi t m cao, gồm n c m n, m l y…. B. Xác nh l ng d tr v t t c n thi t theo ti n ô thiết kế c n c vào tình trạng cung ng v n chuy n bởi vì c m c a vùng xây d ng công trình ( l bão, ng phường n c…) c. L a ch n những ph ng ti n v n chuy n đam mê h phường v i u ki n giao thông vận tải vùng xây ng công trình xây dựng ( k c ph ng ti n v n chuy n c bi t) d. L a ch n các ph ng pháp phòng h lao ng c n thi t mang đến công nhânkhi có tác dụng vi c vùng núi cao bởi u ki n áp su t th p, l nh, vùng bao gồm n ng, gió n ng khô kéo dài. E. Xác nh các nhu c u c bi t v i s ng nh : n, , ch a b nh, h c hành cho cán b người công nhân trên công tr ng. Nh ng vùng thi u n c c n có bi n pháp khai quật ngu n n c ng m ho c bao gồm bi n pháp cung c phường n c t n i không giống n. G. Ph i c bi t để ý n hi n tu ng s t l các s n mái d c khi l phường b ên pháp thi công ng nh b trí các nhu c u nhà , công trình xây dựng ph c v công c ng được cán b , người công nhân công tr ng. 6. Vi c l a ch n ph ng án TKTCXD cùng TKTC ph i d trên các ch t iêu ch y u sau: - ngân sách xây l phường - V n s n xu t c nh cùng v n l u ng - Th i h n xây d ng - Kh i l ng lao ng lúc so sánh những ph ng án c n t ính theo giá thành quy i, vào ó c n t ính n hi u q a vì a công trình xây dựng vào s d ng s m. 7. I v i nh ng công trình xây dựng xây d ng chuyên ngành ho c nh ng công tác xây l p. C bi t ,khi l p. TKTCXDvà TKTC c phép quy nh riêng cho B ngành, vào ó ph i th hi n c những c m riêng biệt v t hi công công tác công trình xây dựng xây l phường thu c siêng ngành ó, nh ng không c t rái v i nh ng quy nh phổ biến c a tiến trình này. 8. Lúc l p TKTCXD với TKTC ph i s d ng tri t những thi t k n hình v t ch c với công ngh xây d ng sau ây: - Phi u công ngh -S t ch c – công ngh -S c gi i hóa ng b - Phi u lao ng 1.1.1.2 Thi t k t ch c xây d ng 1. Thi t k t ch c xây d ng bởi t ch c nh n th u chủ yếu v thi t k l phường cùng v i thi t k thu t (ho c thi t k k thu t - b n v thi công) ho c vì chưng th u t ng ph n cho những t ch c t hi t k chăm ngành làm. Khi xây d ng nh ng xí nghi phường ho c công trình xây d ng c bi t ph c t p. Thì --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- http://www.ebook.edu.vn Trang 2Simpo PDF Merge andhSplit Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Giáo trình t c c kiến thiết --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ph n TKTCXD những công tác xây l p chuyên ngành, bởi t ch c thi t k chuyên ngành m nh n. 2. Thi t k t ch c xây d ng ph i l p. Ng th i những ph n c a thi t k k thu t ph i h phường ch t ch gi a những gi i pháp quy ho ch ko gian, gi i pháp k t c u, gi i pháp công ngh và các u ki n v t ch c xây d ng. Ph n TKTCXD do những t ch c chuyên nghành nghề l p. Ph i phù h p v i nh ng gi i pháp chung. 3. Nh ng tài li u có tác dụng c n c l phường TKTCXD g m bao gồm : a. Lu n ch ng ghê t - K thu t ã c phê duy t xây d ng công trình. B. Nh ng tài li u v kh o sat a hình , a ch t ,th y v n cùng khí h u vùng xây d ng . C. Nh ng gi i pháp s d ng v t li u với k t c u ,các ph ng pháp t ch c xay d ng, các thi t b c gi i s s d ng xây l p các h ng m ccông trình chính. E. Những tài li u có tương quan v dại dột n cung c p: n ,n c,khí nén, h i hàn, ng liên l c u tuy n,vô mặc dù n , ng v n chuy n n i b … g. Các tài li u có liên quan n kh n ngcung c p. Nhân l cvà m b o i s ng được cán , công nhân trên công tr ng. H. Những tài li u có liên quan n những chi ti t, c u ki n và v t li xây d ng c a những xí nghi phường trong vùng với kh n ng m r ng s n xu t những xí nghi phường này xét th y c n thi t. I. Những h p. Ng kí v i n c ko kể v vi c l phường thi t k t ch c xây cất và cung c p v t t thi t b . 4. Thành ph n, n i dung c a TKTCXD g m có: a. K ho ch ti n xây d ng, ph i c n c vào s t ch c công ngh xây d ng xác nh: - Trình t với th i h n xây d ng nhà, công trình xây dựng chính với ph tr , những h p. Ng kh i ng. - Trình t cùng th i h n ti n hành những công tác giai n chu n b xây l p - Phân b v n u t cùng kh i l ng xây l phường và tính b ng ti n theo những giai n xây d ng với theo th i gian. B. T ng m t b ng xây d ng, vào ó xác nh rõ: - V trí xây d ng các lo i công ty và công trình xây dựng v nh c u và t m th i. - V trí ng sá v nh c u và t m th i (xe l a, ô tô..) - V trí những m ng l i k thu t v nh c u cùng t m th i (c p. N, c p. N c, thoát n c…) - V trí kho bãi, b n c ng đơn vị ga, các ng c n tr c, những x ng ph tr (c n ghi rõ nh ng dự án công trình c n ph i xây d ng vào giai n chu n b ) - V trí các công trình ph i l i cùng nh ng công trình ph i phá b vào t ng giai n xây d ng công trình. C. S t ch c công ngh xây d ng những h n m c công trình xây dựng chính và mô t bi n pháp kiến tạo nh ng công vi c c bi t ph c t phường d. Bi u th ng kê kh i l ng công vi c, k c ph n vi c l p. T những thi t b l p d t các thi tb công ngh , t rong ó ph i tách riêng kh i l ng các công vi c theo h ng m c công trình xây dựng riêng bi t với theo giai n xây d ng. E. Bi u t ng h p. Nhu c u v các chi ti t , c u ki n thành ph m , bán thành ph m , v t li u xây d ng với thi t b , theo t ng h ng m c công trình và giai n xây d ng. G. Bi u nhu c u v xe, máy cùng thi t b t hi công ch y u; h. Bi u nhu c u v nhân l c: i. S b trí m ng l i c c m c c s , đúng đắn , ph ng pháp cùng trình t xác nh ng l i c c m c. I v i dự án công trình c bi t quan tr ng và khi a hình ph c t p ph i bao gồm m t ph n riêng biệt ch d n c th v công tác này: k. B n thuy t minh , vào ó nêu: - tóm t t những c m xây d ng công trình: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- http://www.ebook.edu.vn Trang 3Simpo PDF Merge andhSplit Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Giáo trình t c c xây dựng --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - Lu n ch ng v bi n pháp xây dựng các công vi c c bi t ph c t p. Và bi n pháp kiến thiết các h ng m c dự án công trình chính: - Lu n ch ng ch n những ki u, lo i xe pháo máy cùng thi t b t hi công ch y u : - Lu n ch ng ch n ph ng ti n v n chuy n, b c x p và giám sát nhu c u v kho bãi… - Lu n ch ng v c p. N, c p. N c , khí nén , h i hàn… - Lu n ch ng v các nhu c u ph c v i s ng và sinh h t c a cán b , công nhân; - giám sát nhu c u xây d ng đơn vị tr m và công trình xây dựng ph t r ( những x ng gia công, bên kho , đơn vị ga, b n c ng, nhà cùng nhà ph c v sinh ho t c a công nhân); - Lu n ch ng ch n , xây d ng các lo i bên t m và công trình xây dựng ph tr theo thi t k n hình ho c s d ng nhà l p. Ghép l u ng… - Ch d n v t ch c b thiết bị công tr ng, những n v tham gia xây d ng ( vào ó tất cả n vi xây d ng siêng ngành c ng nh t h i gian cùng n c tham gia c a các n v này); - Nh ng bi n pháp b o m b o an toàn, b o h lao ng và v sinh công nghi p, bi n pháp phóng cháy n . Xác nh những ch t iêu khiếp t k t hu t ch y u. Chú ý: i v i nh ng công trình xây dựng có bài bản l n , c bi t ph c t p thì thành ph m, n i dung c a t hi t k t ch c xây d ng ph i i sâu thêm. 6. Thành ph n , n i dung c a TKTCXD các công trình ko ph c t p. C n ph i ng n g n n, g m có: a. K ho ch ti n xây d ng, k c công vi c giai n chu n b . B. T ng m t b ng xây d ng. C. Bi u th ng kê kh i l ng công vi c, k c các công vi c siêng ngành vá những công vi c giai n chu n b . D. Bi u t ng h p. Nhu c u v những chi ti t , c c ki n t hành ph m , buôn bán thành ph m, v t li u xây d ng, các lo i xe cộ máy với thi t b t hi công ch y u. E. Thuy t minh v n t t. 7. Lúc l p thi t k t ch c xây d ng, gi a c quan lại thi t k và t ch c t ng th u xây d ng ph i bao gồm s t h a thu n v vi c s d ng các lo i v t li u a ph ng, v vi c s d ng những lo i thi t xây l p hi n gồm c a t ch c xây l p, v ch n ph ng án v n chuy n v t li u a phường h ng c ng nh n giá cố nhiên vi c v n chuy n này. 8. Thi t k t ch c xây d ng c xét duy t thuộc v i thi t k k thu t. C quan xét duy t thi t k k thu t là c quan tiền xét duy t thi t k t ch c xây d ng. Th t c với trình t xét duy t t hi t k thu t c ng là th t c và trình t xét duy t thi t k t ch c xây d ng. 1.1.1.3 Thi t k thi công 1. Thi t k t hi công vì chưng t ch c nh n th u chính xây l p l p i v i nh ng công vi c bởi vì ch c t h u ph d m nhi m thì t ng t ch c nh n th u p h i l phường t hi t k thiết kế cho công vi c bản thân làm. I v i nh ng h ng m c công trình l n và ph c t p ho c xây đắp a hình t bi t ph c t p, n u t ch c nh n th u chính xây l p không th l p c thi t k xây dựng thì tất cả th k ý phường ngv i t ch c thi t k làm cho c ph n thi t k kiến tạo cho những công vi c ho c h ng m c công trình ó. 2. I v i các công trình c bi t ph c t p. Ho c c bi t ph c t p, khi kiến thiết ph i cần sử dụng n thi t b xây cất c bi t nh : ván khuôn tr t, c c ván c thép, thi t b thiết kế gi ng chìm, thi t b l p những thi t b công ngh có kích th c l n v i s l ng không nhiều ho c n chi cvà t i tr ng ng, thi t b m ng lò, gia c n n móng b ng ph ng pháp hóa h c, khoan n g n các công trình xây đắp ang t n t i…ph i tất cả thi t k riêng phù h phường v i thi t b s d ng. 3. Khi l phường thi t k xây cất ph i c n c vào trình t ch c, qu n lý cùng kh n ng huy ng v t t , nhân l c, xe, máy, thi t b xây cất c a n v ó. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- http://www.ebook.edu.vn Trang 4Simpo PDF Merge andhSplit Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Giáo trình t c c kiến thiết --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4. Các tài li u làm c n c l p thi t k th công bao g m: - T ng d toán công trình. - Thi t k t ch c xây d ng ã c duy t. - những b n v thi công. - Nhi m v l p. Thi t k thi công, trong ó ghi rõ kh i l ng và th i gian thi t k - những h p ng cung c p thi t b , cung ng v t t và s n xu t những chi ti t, c u ki n, v t li u xây d ng, vào ó ph i ghi rõ ch ng lo i, s l ng, quy cách, th i gian cung ng t ng lo i mang đến t ng h ng m c công trình xây dựng ho c đến t ng công tác xây l phường - Nh ng tài li u v kh o gần kề a hình, a ch t cong trình, a ch t th y v n, dở hơi n cung p. N, n c, ng xá, n i t iêu n c, thoát n c và những s li u kinh t - k thu t có liên quan khác: - Kh n ng u ng những lo i xe, thứ và các thi t b xây cất c n thi t. - Kh n ng ph i h p kiến thiết gi a các n v xây l phường chuyên ngành v i những n v nh n th u chính. - các quy trình, quy ph m, tiêu chu n, n giá, nh m c hi n hành tất cả liên quan. 5. Thành ph n, n i dung thi t k xây dựng giai n chu n b xây l p. G m có: a. Ti n xây đắp các công tác làm việc giai n chu n b bao gồm th l p. Theo s ngang ho c s m ng. B. L ch cung ng các chi ti t, c u ki n, v t li u xây d ng, xe cộ máy, thi t b xây dựng và thi t công ngh c n a v công tr ng vào giai n này. C. M t b ng thi công, trong ó ph i xác nh: - V trí xây d ng những lo i nhà t m và dự án công trình ph tr . - V trí các m ng l i k thu t c n thi t tất cả trong giai n chu n b ( ng xá, n, c…) vào và xung quanh ph m vi công tr ng, vào ó c n ch rõ v trí và th i h n l p t các ng l i này p. H c v t hi công. D. S b trí các c c m c, c t san n n xác nh v trí xây d ng các công trình ph m với m ng k t hu t, kèm theo các yêu c u v đúng đắn và danh m c các thi t b o c. E. B n v xây dựng các công ty t m và công trình xây dựng ph tr . G. B n v xây cất ho c s l p p những h th ng thông tin, u . H. Thuy t minh v n t t. 6. Thành ph n, n i dung c a thi t k công trình xây dựng trong giai n xây l phường chính g m có: a. Ti n thi công, vào ó xác nh: Tên và kh i l ng công vi c ( k c ph n vi c do các n v xây l phường chuyên ngành m nhi m) theo phân n, trình t kiến thiết và công ngh xây l p Trình t với th i gian dứt t ng công tác làm việc xây l p. Nhu c u v lao ng và th i h n cung ng những lo i thi t b công ngh . B. L ch v n chuy n n công tr ng (theo ti n thi công) những chi ti t, c u ki n, v t li u xây d ng với thi t b công ngh . C. L ch u ng nhân l c n công tr ng theo s l ng với ngành ngh , c n để ý n nhu c u v công nhân gồm k n ng c bi t. D. L ch u ng các lo i xe, máy với thi t b xây dựng ch y u. E. M t b ng thi công, trong ó ph i ghi rõ: - V trí các tuy n ng t m cùng v nh c u (bao g m các vùng ng đến xe c gi i, ng i i b và những lo i xe thô s , những tuy n ng chuyên cần sử dụng nh : ng di chuy n c a những lo i c n tr c, ng mang lại xe ch a cháy, ng mang đến ng i bay n n khi gồm s c nguy hi m …). - V trí những m ng k t hu t ph c v yêu c u thiết kế ( c phường n, n c, khí nén, h i hàn.v.v…). - những bi n pháp thoát n c khi m a l . --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- http://www.ebook.edu.vn Trang 5Simpo PDF Merge andhSplit Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Giáo trình t c c xây cất --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - t rí và t m ho t ng c a các lo i trang bị tr c chính - V trí các kho, bãi c u ki n, v t li u xây d ng, xe máy và những thi t b xây dựng ch u. - V trí làm hàng rào ng n vùng nguy hi m, bi n pháp ch ng sét m b o thi công. - V trí những nhà t m và công trình xây dựng ph tr ph c v mang đến yêu c u thi công. G. Phi u công ngh l p cho những công vi c ph c t p. Ho c các công vi c kiến tạo theo ph ng pháp m i, vào ó c n ch rõ trình t và bi n pháp th c hi n t ng vi c, xác nh th i gian c n thi t th c hi n c ng nh kh i l ng lao ng, v t t , v t li u với xe máy, thi t b xây đắp c n thi t th c hi n những công vi c ó. H. S m t b ng b trí m c tr c c ki m tra v trí l p. T các b ph n k t c u cùng thi t b công ngh , kèm theo những yêu c u v t hi t b và đúng đắn v ô c. I. Các bi n pháp v k thu t an ninh nh : gia c thành h móng, c nh t m k t c u kh i p. Ráp, t n i t t m th i, b o v cho ch làm cho vi c trên cao. K. Những yêu c u v ki m tra cùng ánh giá chỉ ch t l ng v t li u c u ki n và dự án công trình (các ch n v gi i h n mang đến phép, các ph ng pháp cùng s ki m tra ch t l ng) l ch nghi m thu t ng b ph n công trình ho c công n xây d ng. L. Những bi n pháp t ch c i ho ch toán c l phường và t ch c khoán s n ph m, tất nhiên là những bi n pháp cung ng các lo i v t t , thi t b t hi công cho những i xây l p c t ch c khóan này. M. B n thuy t minh vào ó nêu rõ: - D n ch ng v những bi n pháp thi công l a ch n, t bi t để ý n các bi n pháp thiết kế thích h phường trong n m (nóng, l nh, m a. Bão..) - Xác nh nhu c u v n, n c, khí nén, kho sản phẩm ph c v xây dựng c a cán b , công nhân, các bi n pháp đưa ra u sáng chung trong khu v c kiến tạo và t i n i làm vi c. - vào tr ng h phường c n thi t ph i gồm b n v xây đắp ho c s l p m ng n kem theo (tính t tr m c phường n t ng h tiêu th n) - B n kê các lo i nhà t m và công trình ph tr kèm theo các b n v và ch d n c n thi t lúc xây d ng những la i nhà này; - Bi n pháp b o v các m ng k thu t ang v n hành kh i b h h ng trong quy trình thi công. - Lu n ch ng v những bi n pháp m b o an ninh lao ng. - Xác nh những ch t iêu khiếp t - k thu t ch y u c a những bi n pháp kiến thiết cl a ch n. 7.Thành ph n, n i dung c a TKTC nh ng dự án công trình không ph c t p. (bao g m nh ng dự án công trình thi t k 1 b c) g m có: a. Ti n xây đắp l p theo s ngang trong ó bao g m c công vi c chu n b cùng công vi c xây l p chính (k c ph n vi c do những n v xây l phường chuyên ngành m nhi m). B. M t b ng thi công. C. S công ngh thi công các công vi c ch y u. D. Thuy t minh v n t t. 8. Khi đối chiếu l a ch n ph ng án TKTC c n ph i d c trên những ch tiêu kinh t k thu t ch y u sau: - túi tiền xây l p; - V n s n xu t c nh cùng v n l u ng; - Th i h n thi công; - Kh i l ng lao ng; - M t s ch t iêu không giống c tr ng mang lại s ti n b c a công ngh ( m c c gi i hóa các công vi c ch y u v..v.) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- http://www.ebook.edu.vn Trang 6Simpo PDF Merge andhSplit Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Giáo trình t c c kiến thiết --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9. TKTC ph i bởi vì giám c c a t ch c xây l phường xét duy t. T ch c xây l p này là c quan lại ch u trách nhi m toàn b (th u chính) vi c kiến thiết công trình. Những thi t k thi côgn vì chưng t ch c th u ph l phường TKTC thì ph i c giám c t ch c th u ph duy t cùng c t ch c th u thiết yếu nh t trí. Những h s TKTC ã c duy t ph i giao cho các n v xây dựng tr c hai tháng k t dịp b t u kh i công h ng m c công trình xây dựng ho c công vi c ó. Tr ng h p. G phường khó kh n tất cả th giao tr c m t tháng tính n ngày kh i công h ng m c dự án công trình ó. Ch c t i n hành thiết kế khi ã bao gồm TKTC c duy t. Không tính ra, khi l p. TKTCXD và TKTC các lo i xây d ng chuyên ngành nh : xây d ng côgn nghi p, dự án công trình h m lò và khai quật m , công trình xây dựng d ng mặc dù n, dự án công trình th y l i ph i tuân thủ theo đúng nh ng quy nh b sung theo TCVN. 1.1.2. C S VÀ NGUYÊN T C L p. THI T K THI CÔNG. Mu n l p thi t k t ch c xây cất cho m t công trình hay m t công tr ng thu n l i và đúng mực ta ph i d a vào 4 c s với 5 nguyên t c sau: 1.1.2.1.C s l p thi t k xây cất - C n c vào các tài li u ban u ó la nh ng tài li u có tương quan n vượt trình kiến thiết xây d ng dự án công trình (c h s thi t k công trình). - D a vào kh i l ng công trình ph i xây d ng với th i h n xây đắp do c p. Có th m quy n hay bên ch dự án công trình quy nh. - D a vào thực trạng th c t c a n v xây l p, c a a m xây d ng và thực trạng th c t a t n c. để ý n nh ng ghê nghi m ã c t ng k t. - C n c vào các quy nh, những ch , bao gồm sách, các nh m c tiêu chu n hi n hành, các quy trình, quy ph m k thu t c u đơn vị n c ã ban hành, d c vào những ch t iêu khiếp t k thu t ã c tông k t sử dụng so sánh, l a ch n ph ng án thi công. 1.1.2.2. Nguyên t c l phường thi t k xây cất - T phường trung k ho ch m b o ngừng úng th i gian xây d ng vì Nhà n c xuất xắc ch u t kh ng ch , t hi công d t m t ng dự án công trình s m a vào s d ng, u t iên công trình tr ng m, chăm chú k t h p. T hi công các công trình ph hoàn thành và chuyển nhượng bàn giao ng b . - m b o thi công liên t c, h n ch nh h ng c a t h i t i t, gồm bi n pháp tích c c chống thiên tai. - Áp d ng các ph ng pháp thiết kế tiên ti n với hi n i, s d ng t i a cùng s l ng và ng su t c a trang thiết bị thi t b s n gồm vào công tác v n chuy n với xây l p, m nh d n áp d ng ph ng pháp xây đắp dây chuy n. - Kh i l ng chu n b cùng xây d ng t m th i là không nhiều nh t, t phường trung m i kh n ng vào xây ng công trình xây dựng chính. - H ngân sách chi tiêu xây d ng, ph i th hi n s t i t k i m v m i m t và hi u qu gớm t cao. đề nghị l p. Nhi u ph ng án cùng l a ch n ph ng án t i u. 1.1.3. CÔNG TÁC CHU N B L phường THI T K THI CÔNG công tác thi t k thi công c chu áo, tr c h t họ ph i t i n hành nghiên c u với phân tích những tài li u ban u m t giải pháp k l ng tránh qua loa i khái; vì chưng nghiên c u ko s d n n k ho ch l phường ra không sát v i th c t khu v c xây dựng công trình. 1.1.3.1. Những tài li u ban u l p. Thi t k kiến tạo 1. Ý ngh a với t m quan lại tr ng Tài li u ban u là t t c những tài li u, v n b n, s li u, thực trạng th c t có liên quan n công tác xây d ng m t dự án công trình hay toàn b công tru ng cùng nó r t c n thi t choc ông tác l p. Thi t k t ch c t hi công. Ví d : - lúc l p. Bi n pháp k thu t xây l phường c n ph i nguyên c u k những tài li u ho c những tình --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- http://www.ebook.edu.vn Trang 7Simpo PDF Merge andhSplit Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Giáo trình t c c thi công --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- hình v đồ đạc trang thi t b ph c v thi công: lo i sản phẩm công nghệ gì, công su t máy, s l ng máy,kh ng với th i gian ph c v ….. - lúc thi t k t ch c cung c p. N, n c ph i nghiên c u, bi t rõ dại dột n n, ngốc n c kh n ng cung c phường bao nhiêu? - khi t ch c v chuy n v t li u, cung cấp thành ph m bi t rõ dở hơi n cung c p, kho ng cách bao xa, s l ng, ch ng lo i v t li u v.v… tình trạng ng giao thông, kh n ng ph ng ti n v n chuy n v.v.. Nh v y, n u bọn họ không nghiên c u t ài li u ban u với d a vào nó thì ph ng án thi công xây l phường l phường ra thi u chủ yếu xác, m h , ko xác th c t d n n ch o xây cất g p. Nhi u cực nhọc kho n, gây lãng phí và nghi hi m h n n a là ph i ng ng xây đắp u ch nh ho c ph i sử dụng bi n pháp khác, bao gồm th tạo m t bình an lao ng. Trong tình hình xây d ng c b n c a n c ta hi n nay, vi c thu nh p y các tài li u ban u là vi c cực nhọc kho n. Bởi vì ó òi h i ng i làm công tác làm việc l p thi t k t ch c xây cất ph i có t t hái nghiêm túc, n m c nh nh tài li u c b n; ch ng thái ch quan, m h , thi u c th , ng i khó. Bao gồm nh v y ph ng án l phường ra m i có mức giá tr cho thiết kế công trình ( có giá tr th c ti n ). 2. Những lo i tài li u ban u và ph ng án nghiên c u a. H s thi t k ki n trúc và k t c u công trình xây dựng Lo i tài li u này bao g m - Tài li u v thi t k k thu t cùng thi t k xây d ng c a t t c các công trình xây d ng trên với d i m t t ( g m các b n v ki n trúc, k t c u với b n v bỏ ra ti t ). - T ng m t b ng thi t k trong ó th hi n rõ v trí, dáng vẻ và kích th c c a các công trình n v (lâu dài, t m th i) hi n bao gồm và s xây d ng. Những lo i ng ng, d ng cáp ng m ho c i, h th ng c p – thoát n c, h th ng n, ng dây thông tin, h th ng giao thông ( ng t, ng Ô đánh ) v.v….hi n gồm và s xây d ng trên m t b ng.

Xem thêm: Soi Kèo Vòng 2 Ngoại Hạng Anh, 503 Service Temporarily Unavailable

- H s v ti n l ng – d toán công trình. - Th i gian xây d ng, ngày kh i công, ngày kết thúc a dự án công trình vào khai thác xây ng. - N u là dự án công trình công nghi p. C n ph i có thêm những tài li u v c m, v s l ng a đồ đạc thi t b vào dây chuy n s n xu t, tr ng l ng, kích th c c a nó, th i gian v n chuy n đồ đạc thi t b n công tr ng với th i m l p. T đồ đạc thi t b trong dây chuy n n xu t. Lúc t p h p những tài li u trên, cán b ph trách l p. Thi t k t ch c xây cất và cán b k thu t ph trách xây d ng công trình ph i nghiên c u k và trên quan m xây d ng mà xem xét các m t sau: + thực trạng thi t k k t c u với s d ng v t li u trong công trình xây dựng có phù h p v i v t li u với kh n ng cung c p các lo i v t li u a ph ng, th tr ng trong khu vực v c xây d ng không. + C u t o các chi ti t dự án công trình có phù h phường v i yêu thương c u xây d ng nhanh, gồm phù h p. V i tiêu chu n hóa thi t k , và tất cả kh n ng c gi i hóa không. + vạc hi n nh ng sai xót trong thi t k n u có ki n ngh , xu t v i ch công trình xây dựng và quan lại thi t k xây d ng s a i, b sung tr c lúc thi công. T c nh ng tài li u trên là vì c quan thi t k và kh o gần kề l p ra, cung c phường cho n v t hi công theo h p. Ng khiếp t gi a c quan lại ch u t cùng n v thi công,. Nó là m t tài li u c b n nh t không nh ng l p t hi t k t ch c t hi công mà còn s d ng th ng xuyên trong quá trình xây d ng. M i những b qu n lý, cán b k thu t t rên công tr ng ph i n m ch c những lo i tài li u này m i t ch c và ch o thi công c bao gồm xác. B. Tài li u v a m xây d ng ( g m 2 lo i ) - a ch t công trình. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- http://www.ebook.edu.vn Trang 8Simpo PDF Merge andhSplit Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Giáo trình t c c kiến tạo --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - Th y v n cùng khí t ng. Lo i tài li u này bao g m: s o c ã t i n hành o c theo h th ng l i k h ng ch hay mg ct a vùng xây d ng, s ng ng m c , cao quần thể v c xây d ng vào ó ghi rõ v trí c a nh ng công trình xây dựng ã có s n và nh ng công trình s p xây d ng. H s tất cả m u thí nghi m t, á, c ng t, tình hình gió m a v.v…t p h p những tài li u này nghiên c u các t sau: + V trí dự án công trình liên quan liêu toàn quần thể v c xây d ng cùng h ng gió chính. + Kh n ng phạt tri n c a k hu v c xây d ng t ó có ph ng h ng xây d ng công trình t m với thi t k , b trí t ng m t b ng xây dựng cho phù h phường + nh h ng c a m c n c bao bọc v i quần thể v c xây d ng, c n c vào tài li u c a c quan tiền th y v n cùng kinh nghi m c a nhân dân a ph ng phạt hi n m c n c ng m và tình trạng úng ng p khu xây d ng. + Công tác kiến thiết t gồm ph c t phường và kh n ng túi tiền có t n kém không. Qua những m t nghiên c u này ta tất cả ph ng h ng b trí m ng giao thông vận tải trong xây d ng phù h p. V i a hình, bi n pháp tiêu thoát n c và các bi n pháp xây d ng có liên quan. C n c vào thực trạng a ch t khu v c cẩn thận ph ng án thi công ph n móng và các ph n ng m c a công trình. I v i các công trình l n, k t c u n ng, quan lại tr ng tuyệt ph c t p thì tr c khi thi công ph i th m dò, kh o xác l i chủ yếu xác. C. Những ngu n cung c p - ngu n cung c p nhân công ( th chuyên môn và lao ng ) bởi n v nh n th u xây l phường hi n bao gồm và kh n ng a ph ng. N u nghiên c u d a vào kh n ng a ph ng s d ng s nhân l c bán thoát ly s ti t ki m kinh phí đầu tư xây d ng công trình t m và ngân sách chi tiêu di chuy n. Nh y khi l p. K ho ch xây d ng m t công trình xây dựng c n ph i u tra v tình trạng nhân l c, trình giác ng chủ yếu tr , trình nghi p v , tay ngh trình độ c a những lo i th và cu i cùng là th i gian h có th ph c v bên trên công tr ng cơ mà không nh h ng n k ho ch s n xu t c a công tr ng với k ho ch s n xu t c a công tr ng với k ho ch s n xu t c a a ph ng. - dại n cung c phường v t li u, bán thành ph m: v t li u xây d ng là c s v t c h t quan lại tr ng, nó đưa ra m t i 70% túi tiền xây d ng công trình. Cung c p v t li u xây d ng t i công tr ng gồm hai m t: s n xu t và v n chuy n n công trình, vì ó túi tiền v t li u t i công tr ng c ng g m giá chỉ v t li u t i n i s n xu t và c c phí v n chuy n. Nh v y vi c nghiên c u d ng v t li u, bán thành ph m hi n bao gồm a ph ng, khu vực v c xây d ng bao gồm m c ích làm cho gi m ngân sách v n chuy n, v t li u n chân công trình c r , có tác dụng h giá cả xây d ng công trình. Nghiên c u, s d ng v t li u bán thành ph m a ph ng và th tr ngkhu v c xây ng g m những v n sau: + các lo i nghiên v t li u bán thành ph m a ph ng khai thác và s n xu t cơ mà công tr ng bao gồm th s d ng c ( ph i phù h p v i v t li u mà lại thi t k quy nh ) + Ch t l ng c a lo i v t li u ó. + Nghiên c u ng v n chuy n cùng ph ng pháp v n chuy n t n i s n xu t, cung c p n công tr ng. + Tính giá cả v t li u t i công trình t ó gồm quy t nh và k ho ch s d ng. - ngây ngô n cung c p máy móc thi t b : hi n nay chúng ta ang ti n hành d n d n c gi i hóa những công vi c c a ngành xây d ng, tuy nhiên song v i vi c c g i hóa chúng ta c ng v n d ng nh ng sáng sủa t o, Nh ng tởm nghi m trong s n xu t c i t i n các công c , các thi t b nh m cải thiện ng xu t lao ng, trong hoàn c nh n c ta hi n nay công tác làm việc c gi i hóa m t s công tr ng, ts a ph ng b h n ch , bởi vì v y u tra máy móc với công c c i t i n c n c để ý úng c, gồm u ki n ph i h p trong quy trình s d ng. Ti n hành nghiên c u công c thứ móc, thi t b xây d ng c n ph i l u ý u tra v m t tính n ng s d ng, n ng su t máy, s l ng hi n có, th i gian ph c v mang lại công tr ng, giá bán c vào s n xu t ( k c khâu toá l phường và v n --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- http://www.ebook.edu.vn Trang 9Simpo PDF Merge andhSplit Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Giáo trình t c c xây dựng --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- chuy n). T nh ng tình hình ó t a L phường c k ho ch s d ng máy. - dại dột n cung c phường n, n c ph c v thi công: bên trên công tr ng xây d ng, ph i tíhh toán c công su t c a những lo i vật dụng móc, thi t b s d ng n, công su t ph c v mang đến sinh ho t cùng o v , t ó xác nh c công xu t n c n thi t thi t k , b trí h thông cung c p. Cho ng v t rí và t ng lo i yêu thương c u. C là m t y u t quan tiền tr ng ph c v cho công tác xây d ng cùng n, , sinh ho t c a người công nhân N u ko u tra chu áo ngớ ngẩn n n c, ch t l ng n c thì s nh h ng tr c ti phường n i s ng công nhân, n quá trình s n xu t với ch t l ng công trình. Các ngu n cung c p. Trên là nh ng y u t c b n t ch c xây cất công trình. Thi u t ngớ ngẩn n nào ó là nh h ng tr c ti p n bi n pháp xây l p. Và k ho ch ch o thi công. Ví d : công tr ng không có ngu n n thì bi n pháp v n chuy n lên rất cao b ng v n th ng, c n tr c thi u nhi ho c sử dụng c n tr c tháp là không th th c hi n. Công tr ng không có c vật dụng thì lẩn thẩn n cung c p n c ph i sử dụng t ao, h ho c gi ng ào v.v…và lúc ó ph i ki m tra, thí nghi m xác nh ch t l ng n c. Bởi v y các ngu n cung c p. Có ý ngh a quy t nh n m i ho t ng s n xuát trên công tr ng. N u các ngu n cung c p y với thu n l i, m b o m t ph n quan liêu tr ng trong vi c xây d ng. Công trình úng ti n , m b o ch t l ng k m thu t cùng m b o s c kh e cho nhỏ ng i. D. Tình hình a ph ng và a m xây d ng Bao g m những tài li u v : nhân l c, t ch c, tình trạng kinh t , chinh tr ,tình hình an ninh, ng l i và c m giao thông, phong t c t p quán v.v…. M c nh ng tài li u này ta gồm th ph i h phường v i c quan tiền a p. H ng giáo d c qu n chúng b o v và b o qu n công tr ng cung c p. Nhân l c cùng v t li u, tất cả th t ch c n, với sinh ho t c a cán b trên công tr ng. Bên trên ây là nhân t c b n c n thi t ph c v cho công tác làm việc l phường thi t k t ch c thi công. Kết thúc trong giai n hi n nay v i nh ng quan liêu ni m m i, v i nh ng t duy m i v xây d ng, th c t ã đến th y công tác làm việc l p. Thi t k t ch c xây d ng với k thu t thi công, ch t iêu tin c y c a ph ng án thi t k và các l i gi i càng ngày càng óng vai trò quan tiền tr ng. Vì v y hi n nay ang có ph ng h ng nghiên c u các mô hình hóa theo ph ng pháp tế bào ph ng với áp d ng bọn chúng trong s n xu t xây d ng. Nh ph ng pháp này còn có th t ng hóa thi t k ph ng án thiết kế xây d ng công trình v i tin c y đến tr c c a các gi i pháp t ch c công ngh xây d ng trong ph m vi r ng. đơn vị th u xây l p ( ho c ng i ) l p thi t k t ch c thi công d a vào trình khoa h c – k thu t công ngh xây d ng, c n c vào thi t k k thu t công trình xây dựng xây d ng và các u ki n c th c a doanh nghi p, những kh n ng cung c p. Khác a ra ph ng án ( xuất xắc gi i pháp ) t ch c xây cất xây l p công trình h phường lý nh t nh m: - m b o ph ng án bao gồm tính kh thi cao nh t. - m b o ch t l ng xây d ngt t nh t. - m b o v sinh môi tr ng cùng môi tr ng không nhiều b nh h ng. - Ph ng án em l i hi u qu kinh t nh t. 1.1.3.2. Giám sát và đo lường t ng h p. V t li u – nhân công 1. C tính kh i l ng Ng i làm cho thi t k t ch c kiến tạo nhi u khi ch a b n v thi t k k thu t. B n v thi t k đưa ra ti t ki n trúc với k t c u, bởi vì ó ph i d a vào các b n v t hi t k s b c tính kh i ng, t ó tính toán kh i l ng v t li u, nhân công, máy kiến tạo và tính chi tiêu công trình. N c vào kh i l ng c tính ng i l p. K ho ch s l phường ra k ho ch lâu năm h n có tính t ng quát. 2. đo lường c th , bỏ ra ti t Khi tất cả y h s t hi t k k t hu t và d toán ã c phê duy t kèm theo, ng i l p. K ho ch ti n xây đắp ph i nghiên c u k và d a vào những tiêu chu n nh m c hi n hành t ính toán, l p các bi u phân tích, bi u t ng h p v t ki u, nhân lực c n thi t xây d ng công trình. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- http://www.ebook.edu.vn Trang 10Simpo PDF Merge andhSplit Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Giáo trình t c c thiết kế --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ví d : -Bi u đối chiếu nhân công T Mã hi u Nhân Lo i nhân l c (công) n Kh i sản phẩm công nghệ nh Lo i công vi c công tích ng (ca) công nhân St T c (công) ng 1 GC.61 Xây móng á ch m3 15x20x25 100 3,5 135 45 90 2 IA.11 gia công c t t hép móng φ 113,2 n 10 4,0 113,2 10 3 MA.24 tối ưu l phường 3 ng xà g mái m 10 39,7 39,7 th ng -Bi u đối chiếu v t t Lo i v t li u với quy giải pháp T Mã hi u Kh i Lo i công n Dây Que á t t XM nh n Thép vi c thép hàn tr ng á màu sắc tr ng T c g tròn (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) 1 IA.11 t thép móng n 3,0 3,06 42,84 13,8 tr φ 18 92 2 RC.11 nhẵn granitô mét vuông 100,0 1206, 562,8 7,1 565,6 n sàn chi u …….. 0 cao Simpo PDF Merge andhSplit Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Giáo trình t c c kiến thiết --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- trình), m b o u hoà và cân i v nhân l c, đồ vật thi công. 4. Thi t k với t ch c xây d ng những công trình t m th i ph c v cho quá trình xây đắp nh : khu làm vi c, quần thể v sinh chung, khu nhà c a người công nhân viên, kho bãi ch t ch a v t li u v.v… 5. T ch c thi t k với xây d ng h th ng cung c p. N, n c ph c v xây đắp và sinh ho t trên công tr ng. Thi t k cùng xây d ng h th ng ng giao thông t m bên trên công tr ng n chuy n cùng cung c phường v t t ph c v cho thi công. 6. Thi t k cùng t ch c xây d ng những x ng s n xu t ph tr , các tr m tối ưu bán thànhph m ph c v công tác làm việc thi công. 7. Thi t k b trí t ng m t b ng thi công. 8. C c u b máy qu n lí ch o thi công, qu n lý hành chính và ph ng ti n v n chống trên công tr ng, công trình. 9. L p những lo i k ho ch: ti n v n, v t t , nhân l c, trang thiết bị thiét b và những th t c khác tương quan n công tác xây d ng n u c n. Nh ng n i dung trên ph n ánh y nhi m v thi công nói chung. Bên trên th c t ng i p t hi t k t ch c t hi công c n ph i d a vào quy mô cùng th i h n xây d ng c a t ng công trình, công tr ng cơ mà chu n b . N h ng n i dung trên bao gồm th nghiên c u sâu thêm ho c b b t mang đến phù p 1.2. TRÌNH T U T VÀ XÂY D NG - NH NG GIAI N THI CÔNG XÂY L phường CÔNG TRÌNH 1.2.1. TRÌNH T U T VÀ XÂY D NG Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày thứ 8 tháng 7 n m 1999 c a Th t ng chính ph ã ghi rõ: trình t u t với xây d ngbao g m 3 giai n: 1.2.1.1. Chu n b ut Bao g m các n i dung: - Nghiên c u v s c n thi t ph i u t với quy tế bào u t ; - Ti n hành ti p. Xúc, th m dò th tr ng vào n c và ngoại trừ n c xác nh nhu c u tiêu th , kh n ng c nh tranh c a s n ph m, tìm dở hơi n cung ng thi t b , v t t đến s n xu t; chu đáo kh n ng v dại n v n u t với ch n hình th c u t ; - Ti n hành u t ra, kh o ngay cạnh và ch n a m xây d ng; - L p. D án u t ; - G i h s d án và v n b n trình n ng i tất cả th m quy n u t , t ch c cho vay vốn v n u t cùng c quan tiền th m nh d án u t . 1.2.1.2. Th c hi n u t i dung th c hi n d án u t g m: - Xin giao t ho c thuê t ( i v i d án bao gồm s d ng t); - Xin gi y phép xây d ng (n u yêu c u ph i bao gồm gi y phép xây d ng) với gi y phép khai thác tài nguyên (n u có khai thác tài nguyên); - Th c hi n vi c n bù gi i phóng m t b ng, th c hi n k ho ch tái nh c cùng ph c h i i v i những d á n có yêu c u tái nh c cùng ph c h i) chu n b m t b ng xây d ng (n u có); - cài s m thi t b cùng công ngh ; - Th c hi n vi c kh o sát, thi t k xây d ng; - Th m nh, phê duy t thi t k và t ng d toán, d toán công trình; - Ti n hành xây cất xây l p; - Ki m tra cùng th c hi n các h phường ng; - Qu n lý k thu t, ch t l ng thi t b với ch t l ng xây d ng; - V n hành th , nghi m thu, quy t toán v n u t , bàn giao và th c hi n b o hành s n ph m. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- http://www.ebook.edu.vn Trang 12Simpo PDF Merge andhSplit Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Giáo trình t c c xây đắp --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.2.1.3. K t thúc xây d ng a d a án vào khai thác s d ng i dung bao g m: - Nghi m thu, chuyển giao công trình. - Th c hi n vi c k t thúc xây d ng công trình. - V n hành công trình xây dựng và h ng d n s dung công trình. - B o hành công trình. - Quy t toán v n u t . Phê duy t quy t toán. 1.2.2.NH NG GIAI N THI CÔNG XÂP L p CÔNG TRÌNH Công tác xây dựng xây l p công trình xây dựng n m vào giai n “th c hi n u t ”, i v i n nh n th u xây l p t rong quá trình t ch c xây dựng xây d ngcông trình c n ph i th c hi n 3 giai n. 1.2.2.1. Giai n chu n b thiết kế Sau khi n v xây l phường ã kí k t h phường ng xây l p công trình và nh n y h s thi t , d toán c ng nh giao nh n m t b ng cùng m c xây d ng. C n c vào th i gian ã kh ng ch và th c t c a khu vực v c xây d ng, n v xây l p. Ti n hành làm các công tác chu n b xây d ng công trình. Tiêu chu n Vi t phái nam 4055:1985 ã nêu nh ng yêu c u c b n v công tác chu n b kiến thiết xây d ng công trình xây dựng nh sau: a. Tr c khi b t u thiết kế nh ng công tác xây l p chính, ph i xong t t công tác chu n b , bao g m nh ng bi n pháp chu n b bên trong và bên ngoài m t b ng công tr ng. B. Nh ng bi n pháp chu n b v t ch c, ph i h p xây dựng công trình bao g m: - Tho thu n th ng nh t v i những c quan tiền liên quanv vi c k t h d ng n ng l c, thiêtá thi công, n ng l c lao ng c a a ph ng, nh ng công trình xây dựng và nh ng h th ng k thu t h ng g n công tr ng (h th ng giao thông, m ng l i n - n c, thông tin v.v…) - Gi i quy t vi c s d ng v t li u, phân phối thành ph m a ph ng và các c s d ch v trong khu vực v c phù h phường v i k t c u và nh ng v t li u s d ngtrong thi t k công trình. - Xác nh nh ng t ch c bao gồm kh n ng tham gia xây d ng. - ký h p. Ng tởm t giao - nh n th u xây l p theo quy nh. C. Tu theo quy mô công trình, m c c n ph i chu n b với nh ng u ki n xây d ng c th , nh ng công công tác làm việc chu n b phía bên trong m t b ng công tr ng bao g m toàn b ho c nh ng công vi c sau ây: - Xác l phường h t h ng m c nh v c b n ph c v t hi công. - Gi i pháp m t b ng. - Chu n b k thu t m t b ng: san, p. M t b ng, b o m h th ng bay n c, xây d ng th ng ng t m, m ng l i c p n, c p. N c ph c v xây cất và h th ng tin tức v.v… - Xây d ng x ng và các công trình ph c v nh : h th ng kho, bến bãi cát ch a v t li u, bán thành ph m, bãi úc c u ki n, tr m tr n bê tông, những x ng gia công c u ki n, cung cấp thành ph m v.v… - Xây d ng những công trình t m ph c v cho làm vi c, n, cùng sinh ho t c a cán b , người công nhân trên công tr ng. 1.2.2.2. Giai n xây dựng xây l phường ây là giai n c b n tr c ti phường lên dự án công trình tính t th i m kh i công n khi trả t công vi c xây l p cu i cùng. ây là giai n ph c t pnó quy t nh n ch t l ng, k , m thu t công trình, n giá thành, n th i gian xây d ng n k t qu cùng l i nhu n c a n v xây phường tr c h t ph i phân tích c m thiết kế các k t c u là nh m t ìm hi u k v c m ch u c c a toàn công trình và c a t ng b ph n k t c u, hi u rõ tính n ng c a v t li u xây d ngtác ng lên công trình, n m ch c k thu t t hi công, nh ng yêu c u v ch t l ng v.v…Trên c s --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- http://www.ebook.edu.vn Trang 13Simpo PDF Merge andhSplit Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Giáo trình t c c xây cất --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- nghiên c u và tìm hi u này a ra những kh n ng th c hi n làm sao để cho công trình c hoàn thànhtheo úng trình t xây l p, m b o cho các b ph n công trình phát tri n n âu là n nh và b n ch c n ó. C ng chủ yếu t s tìm hi u v k t c u công trình mà ti n hành phân chia i t ng xây đắp thành những n, các t phù h p T n d ng m i kh n ng c a xe, máy cùng l c ng lao ng nh m m b o đến quá trình xây đắp c t i n hành liên t c, nh p. Nhàng, tôn tr ng nh ng tiêu chu n ch t l ng, nh ng quy t c an toàn, rút ng n th i gian thi công, t o ra hi u qu khiếp t cao. I trình v khoa h c – k thu t và công ngh xây d ng hi n nay vi c ngừng xây p m t công trình t c yêu c u k thu t và hi u qu kinh t là v n không cạnh tranh kh n. 1.2.2.3. Giai n chuyển nhượng bàn giao và b o hành công trình sau khoản thời gian ã trả t t công tác kiến thiết xây l p. Công trình, n v xây l p ph i làm cho y những th t c t ng nghi m thu cùng bàn giao công trình a công trình vào khai thác s d ng. N xây l p ti phường t c b o hành công trình theo quy ch u t với xây d ng c b n quy nh. 1.3. CÁC N I DUNG C B N C A PH NG ÁN THI CÔNG 1.3.1. KHÁI NI M V PH NG ÁN THI CÔNG Ph ng án kiến tạo xây l p là bao g m các công tác t ch c các m t ch y u t i n hành xây l p. M t công trình ho c m t công tr ng. Các m t t ch c ó là: - phân chia ph m vi xây l phường (hay còn g i là t ch c hi n tr ng xây l p). - Ch n bi n pháp k thu t (bi n pháp công ngh ) xây l phường - T ch c lao ng vào xây l p. - T ch c s d ng đồ vật trong xây đắp xây l p. - T ch c các bước xây l p. 1.3.2. PHÂN phân tách PH M VI XÂY L p. Phân chia ph m vi xây l p nh m m c ích n gi n và t o t hu n l i cho vi c t ch c với ch o thi công. Gồm ngh a là phân tách nh hi n tr ng xây l p làm nhi u ph m vi gồm quy mô thích phường v i vi c t ch c cùng ch o thi công. 1.3.2.1. Công tr ng đồ sộ công tr ng là n v xây l p ph i m b o m nh n m t kh i l ng công trình n, tất cả a bàn xây d ng m t m giỏi nhi u a m g n nhau. M i công tr ng ph i gồm m t Ban ch huy lãnh o toàn di n, có những phòng ban chăm môn, nghi p. V ph trách t ng l nh v c trong thừa trình thiết kế xây l p Trong m t công tr ng bao gồm th gồm nhi u khu dự án công trình có ch c ng không giống nhau, ta phân loại t ng m t b ng công tr ng ra làm nhi u khu vực v c d a vào các khu công trình. M i khu dự án công trình có m t Ban ch huy ch o k ho ch xây dựng xây l p. 1.3.2.2. Dự án công trình n v công trình xây dựng n v tuyệt còn g i là h ng m c công trình xây dựng , m i dự án công trình n v , ph i phù p. V i n ng l c s n xu t c a những t , i công nhân; ng th i t n d ng c h t s l ng, kh n ng và n ng xu t c a trang thiết bị thi t b t hi công, ta phân chia m t b ng ho c chi u cao dự án công trình ra nh ng ph m vi nh . Bí quyết chia nh sau: - Theo m t b ng công trình: a vào v trí các khe lún, khe đàn hồi co dãn ho c v trí k t c u t xuất xắc ilàm m t n thi công. - Theo chi u cao công trình: a vào t u i m i t ng. Dường như ta còn tồn tại th p hân chia chi u cao sao cho phù h p v i đưa ra u cao m i t xây dựng g i là t m thi công. Vi c phân chia n cùng m thiết kế ph i c n c vào các nguyên t c sau: + Kh i l ng công tác trong số n v c n b n ph i gi ng, ko c chêch l ch nhau vượt 30%. + Kích th c nh nh t nhưng m t t kiến thiết ph i b ng di n t ích công tác làm việc nh nh t cơ mà m t , m t i kiến tạo làm vi c. + S l ng n kiến tạo ph i b ng ho c nhi u h n s quy trình công tác n gi n --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- http://www.ebook.edu.vn Trang 14Simpo PDF Merge andhSplit Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Giáo trình t c c xây đắp --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- m b o t hi công c liên t c. 1.3.2.3. Di n xây dựng Còn g i là tuy t công tác làm việc hay ph m vi làm cho vi c h p. Lý nh t c a m t công nhân, m t t giỏi m t i t c n ng xu t cao nh t trong m t th i gian làm cho vi c liên t c nào ó, c 2 tính là (m) giỏi (m ). Ví d : Hãy xác nh di n xây cất c a m t team th xây (không k ph ) xây t ng 220; t n ng xu t lao ng bình quân 1m3/công vào th i gian ch ch , m i t m xây cao 1,2m làm vi c 4 gi liên t c ( ây l y bình quân 1 th có một ph ). Gi i ng bao gồm b dày: b = 220 = 0,22m cao xây: h = 1,2m t công làm cho vi c là 8 gi . Ta g i L là di n xây dựng c a m t t h xây vào 4 gi . Y di n xây đắp c tính là (m) Ta tất cả s cân b ng kh i l ng: 4 L x 0,22 x 1,2 = Pbq x 8 1,0 × 4 L= = 1,9m 0,22 ×1,8 × 8 y di n kiến thiết c a m t công nhân xây vào 4 gi t ng 220, cao 1,2m là 1,9m. Chú ý: khi xác nh di n thiết kế c a thứ ta ph i chú ý n kho ng bí quyết quay vòng c a máy trong quá trình làm vi c. 1.3.3. XÁC NH BI N PHÁP CÔNG NGH XÂY L p VÀ AN TOÀN LAO NG 1.3.3.1. Nh ngh a Bi n pháp công ngh xây l p. Là ph ng pháp c th t i n hành m t kh i l ng công vi c vào m t th i gian ã nh v i nh ng u k i n c th c a công tr ng, nh ng u ki n ó là: công c s n xu t, v t t xây d ng với lao ng xây l phường V i tác ng tr c ti phường c a lao ng lên t t thông qua công c s n xu t theo m t tri th c công ngh , tuân th m t trình t t o ra m t n ph m xây d ng. 1.3.3.2. Ý ngh a cùng t m quan lại tr ng Bi n pháp công ngh xây l p đó là s v n d ng sáng sủa t o k thu t vào trả c nh c th trong quá trình kiến thiết xây d ng công trình, nh m t m c ích m b o yêu thương c u k t hu t, k ho ch, th i gian, ti t ki m nguyên v t li u và bình an lao ng, nâng cao n ng xu t lao ng và ch t l ng công trình xây dựng ng th i h giá thành. Ch n c bi n pháp công ngh xây l phường t i u s tạo cho vi c b trí những dây chuy n s n xu t d dàng, t ng c ng tính chính xác và khoa h c đến bi u t i n c ng nh quá trình ch o n xu t. 1.3.3.3. C s , nguyên t c ch n bi n pháp công ngh xây l p Ch n bi n pháp công ngh xây l phường ta d a vào 4 c s và 5 nguyên t c sau: a) C s - D a vào kh i l ng với c u t o công trình. - D a vào tình trạng th c t công tr ng với kh n ng cung c phường máy móc thi t b thi công, nhân l c, nguyên v t li u, dở hơi n n – ngây ngô n n c ph c v cho quá trình thi công. - D a vào những quy trình thi công, quy ph m và nh ng cùng tiêu chu n k thu t, ch chế độ và các nh m c hi n hành c a công ty n c. - D a vào trình khoa h c – k thu t, kh n ng phân tích cùng v n d ng c a i ng cán k thu t siêng nghành. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- http://www.ebook.edu.vn Trang 15Simpo PDF Merge andhSplit Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Giáo trình t c c kiến tạo --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- b) Nguyên t c - m b o ch t l ng công trình xây dựng theo úng yêu c u thi t k , tuy t i m b o bình an cho ng i và máy móc thi t b thi công. - T n d ng t i a s l ng, hi u su t c a thứ móc, thi t b bao gồm s n, chú ý cải thiện n ng su t lao ng. - m b o úng th i gian xây cất ã kh ng ch . - Ph i đo lường và thống kê chính xác, thi t k t m cùng ph i c th hi n bên trên b n v y c hi ti t thu n ti n trong quá trình ch o thi công. - Ph i l p nhi u ph ng án đối chiếu ch n ph ng án tởm t nh t. 1.3.3.4. N i dung những b c ch n bi n pháp công ngh xây l p a. T p h p những s li u ban u (ngh a là ph i n m ch c những tài li u ban u) nh : h s thi t k công trình, kh i l ng v t li u chính, những ngu n cung c p máy móc thi t b , t ình hình với kh n ng cung c p n - n c ph c v thi công, th i gian xây d ng ã c kh ng ch . B. Ch n bi n pháp công ngh xây l p; công tác này ò i h i ng i cán b k thu t ph i bi t phân tích, đo lường và thống kê chính xác. Bởi ây là b c quan lại tr ng nh t, nó nh h ng l n n quá trình xây cất xây d ng. C. Thi t k những u ki n: thi t k sàn công tác, v trí c c n tr c, lán tr n v a, l i i l i vào công tr ng, bi n pháp bình yên lao ng v.v… d. đo lường và tính toán nhu c u v nhân l c các lo i với b trí quy trình xây dựng thích h phường v i bi n pháp công ngh ã xác nh. E. đo lường và thống kê yêu c u v nguyên v t li u những lo i, xác nh di n tích cùng b trí kho bãi ch a t li u ph i để ý n di n thi công. F. L p bi n pháp bình an phù h p. V i bi n pháp công ngh ã xác nh. G . Xác nh trình t ti n hành những công tác xây l p. H . T ch c s ph i h phường lao ng gi a các cá nhân. I . L phường ti n ch o kiến tạo xây d ng công trình. I dung l a ch n bi n pháp công ngh xây l phường n gi n tốt ph c t phường ph thu c c m c a t ng công trình. Thông th ng ch áp d ng mang lại nh ng công vi c tất cả kh i l ng l n. 1.3.4. T CH C LAO NG trong THI CÔNG XÂY L p 1.3.4.1. M c ích ý ngh a Mu n s n xu t ra m t s n ph m c n gồm 3 y u t , ó là: i t ng lao ng, s c lao ng và công c lao ng c a ng i công nhân, s n xu t xóm h i là m t quá trình lao ng t p th . Công vi c kiến tạo xây l p c a ngành xây d ng c ng là m t quá trình s n xu t làng mạc h i, s n ph m c a nó là nh ng công trình ã xây d ng xong xuôi và c ng là k t thúc m t quy trình lao ng c a nhi u ng i. Vì ó mu n có s n ph m nhi u, ch t l ng t t òi h i ph i gồm t ch c lao ng h phường lý, ph i gi i quy t úng n các m i quan lại h gi a nhỏ ng i v i nhau, con ng i v i công c s n xu t, s gi i quy t úng n ó c g i là t ch c lao ng. Ch c lao ng là m t khâu h t s c quan liêu tr ng, nó th hi n s phân công bao gồm xác, b trí ch t ch , h p lí làm cho quy trình s n xu t c t i n hành u n, nh phường nhàng và nâng cao ng su t lao ng, n u t ch c không t t, trong vượt trình xây dựng s gồm nhi u nh h ng to l n không nh ng v các m t ghê t , k thu t ngoài ra v m t bao gồm tr . Bi u hi n trên các v n : - Ti t ki m s c lao ng thôn h i. - cải thiện n ng su t lao ng. - m b o an toàn và s c kho mang lại công nhân. - C i thi n i s ng mang lại công nhân. 1.3.4.2. T , i s n xu t a. Nguyên t c thành l p. T , i s n xu t ch c t , i s n xu t ph i d a trên 2 nguyên t c --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- http://www.ebook.edu.vn Trang 16Simpo PDF Merge andhSplit Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Giáo trình t c c kiến tạo --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - m b o những m t sinh ho t bao gồm tr , toàn th c a m t n v qu n chúng. - T ch c g n nh , ch t ch , s l ng công nhân không nh t thi t ph i c nh nh ng ph i m b o c yêu thương c u v s n xu t. B. Các hình th c t ch c t , i s n xu t + T , i chăm nghi p: t siêng nghi p. Bao g m nh ng công nhân tất cả chung m t ngh chuyên môn nh : m c, n , bê tông, c t t hép. I siêng nghi p bao g m nhi u t siêng nghi p, hình th c này th ng c t ch c các công tr ng l n, th i gian kiến tạo dài. + T , i h n h p: t h n h p bao g m m t nhóm người công nhân có những ngh chuyên môn khác nhau. Ví d : bê tông c t thép bao g m gồm công nhân bê tông và công nhân c t thép. I h n h p bao g m nh ng t h n h phường Hình th c này th ng c t ch c kiến tạo các dự án công trình riêng r ho c n i xa trung tâm. + i công trình: c ng là m t i h n h p nh ng l c l ng bao g m cán b k thu t với nghi phường v gồm th t ch c, ch o xây dựng m t giỏi m t nhóm công trình xây dựng xa công ty (ch a bài bản t hành l p. Công tr ng) vào m t th i gian nào ó. I công trình xây dựng c phép ho ch toán nh m t công tr ng nh và i tr ng, i phó thành Ban ch huy công tr ng. Áp d ng hình th c t ch c này n ng su t lao ng so v i i siêng nghi phường t ng t 20 30% + Ca, gấp gáp s n xu t • Ca s n xu t là m t kho ng th i gian có tác dụng vi c liên t c c a m t n v công nhân, m i ca thông th ng là 8 gi . M i ngày có th t ch c 1 3 ca tu theo m c kh n tr ng c a công tr ng. • gấp s n xu t ch s l ng nhóm công nhân (t , i) làm vi c vào m t ca theo m t lo i kh i l ng công tác. 1.3.4.3. U ki n có tác dụng vi c ây là m t y u t quy t nh n ng su t lao ông, m b o bình yên và s c kho mang lại công nhân. Cán b k thu t, cán b qu n lí ph i luôn quan trung ương n vi c c i thi n u ki n làm cho vi c c a công nhân. N i dung bao g m: a. B trí m t b ng xây cất ph i h phường lý. Ví d : - C u ki n ngoại trừ ph m vi v i c a c n tr c thì lúc c u l phường c n tr c ph i di chuy n nhi u nh h ng n n ng su t. - G ch xây t ng x p g n thừa thì nh h ng n thao tác, n u x phường xa quá thì t n công n chuy n. B. N xây dựng - Di n kiến thiết ph i thích hợp h p. Ngh a là kh i l ng công vi c và ph m vi xây dựng ph i phù h phường v i s l ng người công nhân và n ng su t lao ng. M i n, m i t m đề xuất làm vào m t ca, kiêng tình tr ng u ng công nhân di chuy n vượt nhi u. Tránh d ch chuy n vật dụng không c n thi t. Vào di n kiến tạo này không những v t c n tr quy trình thi công. C. Phân công với b trí lao ng ph i phù h p v i ngh nghi phường và kh n ng c a t ng i ng. D. D ng c lao ng, máy thiết kế ph i y , ch c ch n cùng an toàn. E. M b o bình an v tính m ng với s c kho c a công nhân: - N i có tác dụng vi c ph i tr t t , v sinh (ng n n p, th t và g n gàng…). - u ki n môi tr ng nh : âm thanh, tia nắng và khí h u v.v…ph i c c i thi n. - T o u ki n tho mái, nh nhàng, h n ch m t m i v tư tưởng thi u t p trung khi công nhân có tác dụng vi c. - Th c hi n y các ch , chính sách v b i d ng, ngh ng i mang lại công nhân và b o ng máy móc úng nh k . --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- http://www.ebook.edu.vn Trang 17Simpo PDF Merge andhSplit Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Giáo trình t c c xây đắp --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.3.4.4. Xác nh ph ng án t ch c lao ng làm cho t t b c này ta ph i ti n hành các vi c sau: - Xác nh s l ng công nhân c n thi t xây d ng công trình. - Xác nh quy trình s n xu t, t ch c với b trí lao ng. A. Xác nh s l ng người công nhân c n thi t b ng tiên l ng ta bao gồm kh i l ng các công vi c, d a vào nh m c lao ng hi n hành ta tính ra l ng lao ng c n thi t hoàn thành kh i l ng t ng công vi c. Qi = Vi x hi x Ki (công) vào ó: Qi : Là s công nhân c n thi t chấm dứt kh i l ng công vi c i. Vi : Là kh i l ng công vi c i. Hi : nh m c g c lo i công vi c i. Ki : H s u ch nh nh m c g c mang lại lo i công vi c i. Sau khoản thời gian xác nh c l ng lao ng c n t hi t ngừng t ng lo i công vi c. Ta xác nh l ng lao ng c n thi t xong xuôi kh i l ng toàn dự án công trình (kí hi u: Qch). N ∑Q Qch = (công) i i =1 n c vào th i gian xây đắp ã kh ng ch cùng d a vào n ng su t lao ng l y theo gớm nghi m ta tính s người công nhân c n thi t hoàn thành công trình (kí hi u N). Qch N= xK (ng i) T vào ó: Qch : Là t ng s công nhân xong công trình (công). N : S công nhân c n thi t xong xuôi công trình (ng i). T : Th i gian kh ng ch (ngày). K :H s k n n ng su t lao ông bình quân K 1 (th ng l y K = 0,9 1) bởi vì trên công tr ng gồm nhi u lo i công vi c yêu cầu c n ph i b trí nhi u lo i th gồm ngh siêng môn không giốn