Đề thi tiêng anh lớp 4

     
Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Top 100 Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 4 năm 2022 - 2023 học kì 1, học tập kì 2 gồm đáp án

Bộ đề tổng hợp top 100 Đề thi tiếng Anh lớp 4 năm học 2022 - 2023 học tập kì 1 và Học kì 2 lựa chọn lọc, tất cả đáp án, cực gần kề đề chấp thuận gồm các đề thi giữa kì, đề thi học kì giúp cho bạn đạt điểm cao trong những bài thi môn tiếng Anh 4.

Bạn đang xem: Đề thi tiêng anh lớp 4

Tải xuống


Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo thành .....

Đề thi quality Giữa học kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: tiếng Anh lớp 4

Thời gian làm cho bài: 45 phút

Exercise 1: chọn từ khác loại

1. A. Sunday B. Birthday C. Saturday D. Wednesday

2. A. School B. Go C. Come D. Have

3. A. December B. October C. Nước australia D. March

4. A. Cook B. Skip C. Skate D. Can

Exercise 2: Chọn câu trả lời đúng

1. My father often …………..to work at 7:30.

A. Go B. Gos C. Goes D. Going

2. We usually ………….. English on Monday.

A. Have B. Has C. To have D. Haves

3. He can …………. The piano very well.

A. Play B. Playing C. To lớn play D. Plays

4. Lili and Alan …………. Homework at 7 o’clock.

A. Bởi B. Dos C. Does D. To lớn do

5. Her friends lượt thích ………….. After school.

A. Going B. Having C. Skating D. Getting

6. phái nam …………….TV at 3p.m every day.

A. Watch B. Watchs C. Watches D. Watching

Exercise 3: sắp tới xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh

1. very/ can/ brother/ high/ My/ jump.

___________________________________________________________.

2. What/ he/ have/ today/ does/ subject?

___________________________________________________________?

3. Math/ When/ have/ we/ do?

___________________________________________________________?

4. from/ I/ Monday/ go to/ to/ Friday/ school/ primary.

___________________________________________________________.

Exercise 4: gạch ốp chân và sửa lỗi sai trong mỗi câu sau

1. He can plays the piano. ______________________
2. Where vày you from? ______________________
3. It are on the fifth of April. ______________________
4. Vị you have History in Thursday? ______________________

Exercise 5: Dịch các câu sau quý phái tiếng Anh

1. Cô ấy là 1 học sinh.

___________________________________________________

2. Anh ấy đến từ nước Mỹ.

___________________________________________________

3. Cảm ơn các bạn rất nhiều.

___________________________________________________

4. hôm nay là vật dụng mấy?

___________________________________________________

 

Đáp án và Thang điểm

Exercise 1:

1. B2. A3. C4. D

Exercise 2:

1. C2. A3. D4. A5. C6. C

Exercise 3:

1. My brother can jump very high.

2. What subject does he have today?

3. When vì chưng we have Math?

4. I go khổng lồ primary school from Monday khổng lồ Friday.

Exercise 4:

1. plays ⇒ play

2. vì ⇒ are

3. are ⇒ is

4. in ⇒ on

Exercise 5:

1. She is a pupil.

2. He comes from America.

3. Thank you very much.

4. What day is it today?

Phòng giáo dục và Đào chế tạo .....

Đề thi unique Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: giờ Anh lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

Question 1: chọn từ khác loại

1. A. About B. Where C. How D. Who

2. A. Collect B. Read C. Vì chưng D. Like

3.

Xem thêm: Bảng Giá Mỹ Phẩm Shiseido Tốt Nhất, Chất Lượng Có Tốt Không, Tìm Hiểu Bảng Giá Mỹ Phẩm Shiseido

A. Art B. Music C. Subject D. History

4. A. Xanh B. Puppet C. Purple D. Red

Question 2: phụ thuộc tranh để hoàn thành các câu sau

*

1. She is ______________ a dictation.

*

2. Women’s Day is in _________________.

*

3. I have __________________ today.

*

4. They _____________ for a walk yesterday.

Question 3: lựa chọn từ thích hợp trong hộp thoại để điền vào chỗ trống

happy England friend dance club

This is my new (1) ______________. Her name is Linda. She is from (2) ______________. She can sing many Vietnamese songs. In her miễn phí time, she goes to music (3) ______________. She is (4) ______________ there.

Question 4: search lỗi sai trong các câu sau cùng sửa lại mang lại đúng

1. She don’t like playing badminton. _____________________
2. Sandy is an pupil at Hong Bang primary school. _____________________
3. We have English in Friday.  _____________________
4. My birthday is on the twenty of December.  _____________________

Question 5: sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh

1. a/ fly/ want/ I/ to/ kite/.

____________________________________________________

2. They/ school/ yesterday/ went/ to.

____________________________________________________

3. When/ birthday/ your/ is/?

____________________________________________________

4. can/ cannot/ jump high/ Tom/ but/ run fast/.

____________________________________________________

5. Monday/ has/ on/ Tom/ PE/.

____________________________________________________

6. doing/ What/ they/ are/?

____________________________________________________

Đáp án & Thang điểm

Question 1:

1. A2. D3. C4. B

Question 2:

1. She is writing a dictation.

2. Women’s day is in March.

3. I have English today.

4. They went for a walk yesterday.

Question 3:

1. FRIEND2. ENGLAND
3. CLUB4. HAPPY

Question 4:

1. don’t ⇒ doesn’t

2. an ⇒ a

3. in ⇒ on

4. twenty ⇒ twentieth

Question 5:

1. I want khổng lồ fly a kite.

2. They went khổng lồ school yesterday.

3. When is your birthday?

4. He can jump high but cannot run fast.

5. Tom has PE on Monday.

6. What are they doing?

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào sinh sản .....

Đề thi chất lượng Giữa học tập kì 2

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: tiếng Anh lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

Exercise 1: lựa chọn từ khác loại

1. A. WriterB. MusicianC. FactoryD. Singer

2. A. RiceB. TimeC. VegetableD. Milk

3. A. MarketB. WishC. HaveD. Play

4. A. Fat B. Worker C. Tall D. Slim

Exercise 2: Nối cột A cùng với cột B

AB

1. It’s ten o’clock.

2. It’s half past seven.

3. It’s a quarter to six.

4. It’s one a.m.

5. It’s a quarter past twelve.

6. It’s three o’clock.

7. It’s half past eight.

8. It’s nine o’clock.a. 1 a.m.

b. 10:00

c. 8:30

d. 5:45

e. 9:00

f. 12:15

g. 3:00

h. 7:50

Write your answer here:

1. ___________2. ___________3. ___________4. ___________5. ___________6. ___________7. ___________8. ___________

Exercise 3: Điền giới tự (in, on, at) thích hợp vào khu vực trống