Chế độ kế toán doanh nghiệp

     


MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ TÀI CHÍNH -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - tự do - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 88/2021/TT-BTC

Hà Nội, ngày 11 mon 10 năm 2021

THÔNG TƯ

HƯỚNGDẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN đến CÁC HỘ khiếp DOANH, CÁ NHÂN kinh doanh

Căn cứ nguyên lý Kế toán ngày 20 tháng11 năm 2015;

Căn cứ Luật thống trị thuế ngày 13tháng 06 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30 mon 12 năm năm nhâm thìn của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luậtkế toán;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày26 mon 7 năm 2017 của cơ quan chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ và cơcấu tổ chức của bộ Tài chính;

Theo đề xuất của viên trưởng viên quảnlý, đo lường và tính toán kế toán và kiểm toán;

Bộ trưởng bộ Tài bao gồm ban hànhThông tư hướng dẫn cơ chế kế toán cho các hộ khiếp doanh, cá nhân kinh doanh.

Bạn đang xem: Chế độ kế toán doanh nghiệp

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn bài toán lập chứngtừ kế toán và ghi sổ kế toán của các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Đối tượng vận dụng Thông tứ này làcác hộ ghê doanh, cá thể kinh doanh nộp thuế theo phương thức kê khai theoquy định của quy định về thuế.

2. Các hộ ghê doanh, cá nhânkinh doanh không thuộc diện cần thực hiện cơ chế kế toán nhưng có nhu cầu thựchiện cơ chế kế toán theo Thông tư này thì được khuyến khích áp dụng.

Điều 3. Tổ chức công tác kế toán

1. Việc sắp xếp người làm cho kế toán củahộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh vì chưng người thay mặt hộ kinh doanh, cá thể kinhdoanh quyết định. Người thay mặt đại diện hộ kinh doanh, cá thể kinh doanh rất có thể bốtrí cha đẻ, bà mẹ đẻ, phụ vương nuôi, chị em nuôi, vợ, chồng, nhỏ đẻ, con nuôi, anh, chị, emruột của bản thân mình làm kế toán cho hộ tởm doanh, cá thể kinh doanh hoặc bố trí ngườilàm quản lí lý, điều hành, thủ kho, thủ quỹ, tín đồ được giao trách nhiệm thường xuyênmua, bán gia sản kiêm nhiệm làm kế toán mang lại hộ khiếp doanh, cá nhân kinh doanh.

2. Hộ tởm doanh, cá thể kinh doanhthực hiện chế độ kế toán giải đáp tại Thông tứ này hoặc được chắt lọc áp dụngchế độ kế toán công ty siêu nhỏ cho phù hợp với nhu cầu làm chủ và đặc điểmhoạt động sản xuất sale của hộ ghê doanh, cá thể kinh doanh.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Chứngtừ kế toán

1. Nội dung hội chứng từ kế toán, vấn đề lập,lưu trữ và ký bệnh từ kế toán tài chính của hộ tởm doanh, cá thể kinh doanh được vận dụngtheo giải pháp tại Điều 16, Điều 18, Điều 19 công cụ Kế toán vàthực hiện theo phía dẫn cụ thể tại Phụ lục 1 “Biểu chủng loại và phương thức lập chứngtừ kế toán” phát hành kèm theo Thông tứ này.

2. Hộ gớm doanh, cá nhân kinh doanhđược vận dụng những quy định tại Điều 17, Điều 18 phương tiện Kế toánvề việc lập và tàng trữ chứng từ bỏ kế toán bên dưới dạng điện tử để thực hiện cho phù hợp với sệt điểm vận động sản xuất kinh doanh của hộkinh doanh, cá thể kinh doanh.

3. Nội dung, hình thức hóa đơn, trìnhtự lập, thống trị và thực hiện hóa 1-1 (kể cả hóa đơn điện tử) triển khai theo quy địnhcủa điều khoản về thuế.

4. Hộ ghê doanh, cá thể kinh doanháp dụng hội chứng từ kế toán tài chính theo danh mục sau đây:

STT

Tên triệu chứng từ

Ký hiệu

I

Các triệu chứng từ phương pháp tại Thông tư này

1

Phiếu thu

Mẫu số 01-TT

2

Phiếu chi

Mẫu số 02-TT

3

Phiếu nhập kho

Mẫu số 03-VT

4

Phiếu xuất kho

Mẫu số 04-VT

5

Bảng thanh toán tiền lương và những khoản các khoản thu nhập của fan lao động

Mẫu số 05-LĐTL

II

Các hội chứng từ pháp luật theo pháp luật khác

1

Hóa đơn

2

Giấy nộp chi phí vào NSNN

3

Giấy báo Nợ, Giấy báo có của ngân hàng

4

Ủy nhiệm chi

Mục đích sử dụng, biểu mẫu, nội dungvà cách thức lập những chứng trường đoản cú kế toán giải pháp tại Thông tứ này được thực hiệntheo hướng dẫn ví dụ tại Phụ lục 1 “Biểu mẫu mã và phươngpháp lập hội chứng từ kế toán” phát hành kèm theo Thông tứ này.

Điều 5. Sổ kế toán

1. Văn bản sổ kế toán, việc mở sổ,ghi sổ, khóa sổ và tàng trữ sổ kế toán tài chính của hộ khiếp doanh, cá nhân kinh doanh đượcvận dụng theo pháp luật tại Điều 24, Điều 25, Điều 26 điều khoản Kếtoán và tiến hành theo phía dẫn cụ thể tại Phụ lục 2 “Biểumẫu và cách thức ghi sổ kế toán” ban hành kèm theo Thôngtư này.

2. Hộ khiếp doanh, cá thể kinh doanhđược vận dụng các quy định về vấn đề mở sổ, ghi sổ, khóa sổ và tàng trữ sổ kế toántrên phương tiện đi lại điện tử theo giải pháp tại Điều 26 cơ chế Kế toánđể triển khai cho cân xứng với sệt điểm vận động sản xuất kinh doanh của hộ kinhdoanh, cá thể kinh doanh.

3. Hộ tởm doanh, cá thể kinh doanhđược vận dụng những quy định về việc thay thế sửa chữa sổ kế toán tại Điều27 qui định Kế toán để tiến hành cho tương xứng với quánh điểm hoạt động sản xuấtkinh doanh của hộ kinh doanh, cá thể kinh doanh.

4. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanhsử dụng những sổ kế toán tài chính theo hạng mục sau đây:

STT

Tên sổ kế toán

Ký hiệu

1

Sổ chi tiết doanh thu bán sản phẩm hóa, dịch vụ

Mẫu số S1- HKD

2

Sổ cụ thể vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, sản phẩm hóa

Mẫu số S2-HKD

3

Sổ giá cả sản xuất, khiếp doanh

Mẫu số S3-HKD

4

Sổ theo dõi và quan sát tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế cùng với NSNN

Mẫu số S4-HKD

5

Sổ theo dõi thực trạng thanh toán tiền lương và các khoản nộp theo lương của người lao động

Mẫu số S5-HKD

6

Sổ quỹ tiền mặt

Mẫu số S6-HKD

7

Sổ tiền gửi ngân hàng

Mẫu số S7-HKD

Mục đích sử dụng, biểu mẫu mã và phươngpháp ghi sổ kế toán được hướng dẫn tại Phụ lục 2 “Biểu chủng loại và cách thức ghi sổkế toán” phát hành kèm theo Thông tư này. Trường hợp hộ kinh doanh, cá thể kinhdoanh có không ít địa điểm khiếp doanh khác nhau thì hộ gớm doanh, cá nhân kinhdoanh yêu cầu mở sổ kế toán để theo dõi cụ thể theo từng địa điểm kinh doanh.

Điều 6. Khẳng định doanh thu, chiphí, nghĩa vụ thuế

Việc khẳng định doanh thu, bỏ ra phí,nghĩa vụ thuế đối với từng lĩnh vực, ngành nghề marketing của các hộ kinhdoanh, cá thể kinh doanh được thực hiện theo phép tắc của pháp luật về thuế.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Hiệu lực hiện hành thi hành

3. Ủy ban Nhân dân, Sở Tài chính, cục Thuế các Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cótrách nhiệm thực thi hướng dẫn những hộ gớm doanh, cánhân sale thực hiện tại Thông tư này.

4. Trong quy trình thực hiện ví như cóvướng mắc ý kiến đề xuất phản ánh về cỗ Tài chủ yếu để phân tích giải quyết./.

nơi nhận: - Văn phòng chủ yếu phủ; - văn phòng và công sở TW và những ban của Đảng; - văn phòng Tổng túng thiếu thư; - văn phòng và công sở Quốc hội; - Văn phòng chủ tịch nước; - Viện Kiểm gần cạnh Nhân dân về tối cao; - toàn án nhân dân tối cao Nhân dân buổi tối cao; - truy thuế kiểm toán Nhà nước; - Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam; - các Bộ, ban ngành ngang Bộ, ban ngành thuộc chính phủ; - UBND các tỉnh, tp trực nằm trong TW; - Sở Tài chính, cục Thuế các tỉnh, tp trực thuộc TW; - Liên Minh hợp tác xã Việt Nam; - các đơn vị thuộc bộ Tài chính; - Cục chất vấn văn bản (Bộ tư pháp); - Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính); - Website bộ Tài chính; - Công báo; - Lưu: VT, cục QLKT.

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Tạ Anh Tuấn

PHỤ LỤC 1

BIỂU MẪUVÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP CHỨNG TỪ KẾ TOÁN(Ban hành tất nhiên Thông tư số 88/2021/TT-BTC ngày 11 mon 10 năm 2021 củaBộ Tài chính)

1- Biểu mẫu hội chứng từ kế toán

HỘ, CÁ NHÂN gớm DOANH:.......

Mẫu số 01 – TT

(Ban hành dĩ nhiên Thông tứ số 88/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 10 năm 2021 của bộ trưởng cỗ Tài chính)

PHIẾU THU

Ngày .......tháng .......năm ......

Quyển số:............

Số:...........................

Họ với tên fan nộp tiền:...........................................................................................

Lý bởi nộp:....................................................................................................................

Số tiền:...............................(Viếtbằng chữ):...............................................................

...................................................................................................................................

Kèmtheo:.....................................................................Chứngtừ gốc:

Ngày .....tháng .....năm ......

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỘ gớm DOANH/ CÁ NHÂN sale (Ký, bọn họ tên, đóng dấu)

NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký, bọn họ tên)

NGƯỜI NỘP TIỀN (Ký, chúng ta tên)

THỦ QUỸ (Ký, họ tên)

Đã thừa nhận đủ số chi phí (viết bởi chữ):.............................................................................

HỘ, CÁ NHÂN khiếp DOANH:...

Mẫu số 02 – TT

(Ban hành tất nhiên Thông tứ số 88/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 10 năm 2021 của bộ trưởng cỗ Tài chính)

PHIẾU CHI

Ngày .....tháng .....năm .......

Quyển số:..........

Số :.....................

Họ với tên tín đồ nhận tiền:................................................................................

Lý dochi:............................................................................................................

Số tiền:........................................(Viếtbằng chữ):..............................................

.............................................................................................................................

Kèm theo.............................................................. Bệnh từ gốc:

Ngày .....tháng .....năm ......

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỘ tởm DOANH/ CÁ NHÂN marketing (Ký, chúng ta tên, đóng dấu)

NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký, chúng ta tên)

NGƯỜI NHẬN TIỀN (Ký, họ tên)

THỦ QUỸ (Ký, chúng ta tên)

Đã thừa nhận đủ số chi phí (viết bởi chữ) :............................................................................

HỘ, CÁ NHÂN khiếp DOANH:...

Mẫu số 03 - VT

(Ban hành tất nhiên Thông tứ số 88/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 10 năm 2021 của cục trưởng bộ Tài chính)

PHIẾUNHẬP KHO

Ngày....tháng....năm.......

Số:....................................

- Họ cùng tên bạn giao hàng:............................................................................

- Theo ............ Số ...........ngày ..... Mon ..... Năm ..... Của ......................

Địa điểm nhập kho:.................................................................................

STT

Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa

Mã số

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Theo bệnh từ

Thực nhập

A

B

C

D

1

2

3

4

cùng

x

x

x

x

x

- Tổng số chi phí (viết bởi chữ):..................................................................

- Số chứng từ gốc kèmtheo:....................................................................

Ngày... Tháng ... Năm ..…...

NGƯỜI GIAO HÀNG (Ký, bọn họ tên)

THỦ KHO (Ký, bọn họ tên)

NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký, họ tên)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỘ khiếp DOANH/ CÁ NHÂN kinh doanh (Ký, họ tên)

HỘ, CÁ NHÂN ghê DOANH:...

Mẫu số 04 - VT

(Ban hành cố nhiên Thông bốn số 88/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 10 năm 2021 của bộ trưởng cỗ Tài chính)

PHIẾUXUẤT KHO

Ngày.....tháng.....năm......

Số:....................................

- Họ với tên fan nhận hàng:................ Địa chỉ (bộ phận).....................

- tại sao xuất kho:......................................................................................

- Địa điểm xuất kho: ................................................................................

STT

Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm hóa học vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, mặt hàng hoá

Mã số

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn Giá

Thành tiền

Yêu cầu

Thực xuất

A

B

C

D

1

2

3

4

cùng

x

x

x

x

x

- Tổng số chi phí (viết bởi chữ):.................................................................

- Số chứng từ nơi bắt đầu kèmtheo:....................................................................

Ngày... Tháng ... Năm ..…...

NGƯỜI NHẬN HÀNG (Ký, chúng ta tên)

THỦ KHO (Ký, bọn họ tên)

NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký, chúng ta tên)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỘ kinh DOANH/ CÁ NHÂN sale (Ký, chúng ta tên)

HỘ, CÁ NHÂN kinh DOANH:..............

Mẫu số: 05-LĐTL (Ban hành tất nhiên Thông tư số 88/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 10 năm 2021 của cục trưởng cỗ Tài chính)

BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢNTHU NHẬP CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

Tháng..........năm...........

Số TT

Họ và tên

Bậc/hệ số lương

Lương sản phẩm

Lương thời gian

Nghỉ việc hoàn thành việc tận hưởng ...% lương

Phụ cấp thuộc quỹ lương

Phụ cấp cho khác

Tiền thưởng

Tổng số

Các khoản bắt buộc khấu trừ vào lương

Số còn được lĩnh

Số SP

Số tiền

Số công

Số tiền

Số công

Số tiền

BHXH

BHYT

BHTN

...

Thuế TNCN nên nộp

Cộng

Số tiền

Ký nhận

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

C

Cộng

Tổng số tiền (viết bằng chữ):...................................................................................

NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký, họ tên)

Ngày … tháng … năm … NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỘ tởm DOANH/CÁ NHÂN sale (Ký, chúng ta tên, đóng góp dấu)

2- phương thức lập triệu chứng từ kếtoán

PHIẾUTHU

(Mẫu số01- TT)

1. Mục đích: Nhằm xác minh số chi phí mặt thực tiễn nhập quỹ với làm căn cứ để thủ quỹthu chi phí nhập quỹ và ghi sổ quỹ tiền mặt. đều khoản tiền phương diện nhập quỹ mọi phảicó Phiếu thu.

2. Cách thức và trọng trách ghi

- Góc trên bên trái của Phiếu thu phảighi rõ tên và add của hộ tởm doanh, cá thể kinh doanh.

- Phiếu thu đề nghị đóng thành quyển (trừtrường hợp công tác kế toán của hộ sale được triển khai trên phương tiệnđiện tử). Số phiếu thu nên đánh liên tục trong 1 kỳ kế toán. Từng Phiếu thu phảighi rõ ngày, tháng, năm lập phiếu và ngày, tháng, năm thu tiền.

- Ghi rõ họ, tên, add người nộptiền.

- chiếc “Lý vị nộp" ghi rõ nộidung nộp tiền

- cái “Số tiền": Ghi thông qua số vàbằng chữ số chi phí nộp quỹ, ghi rõ đơn vị tính là đồng Việt Nam...

- Dòng tiếp theo sau ghi số lượng chứng từgốc đương nhiên Phiếu thu.

Phiếu chiếm được lập thành 2 liên (đặt giấy carbon viết 1 lần).

Phiếu thu đề xuất ghi đầy đủ các nộidung trên phiếu và tất cả đủ chữ ký, họ với tên của bạn lập biểu, người đại diện hộkinh doanh/cá nhân sale và những người dân có liên quan theo mẫu triệu chứng từ.Sau khi đã nhận được đủ số tiền, thủ quỹ ghi số tiền thực tiễn nhập quỹ vào phần “Đãnhận đầy đủ tiền (viết bằng chữ)” bên trên Phiếu thu trước khi ký với ghi rõ họ tên.

Liên 1 lưu giữ tại hộ kinh doanh, cá nhânkinh doanh và dùng để làm ghi sổ quỹ tiền mặt, liên 2 giao cho người nộp tiền.

Trường đúng theo người thay mặt hộ kinhdoanh/cá nhân marketing đồng thời kiêm nhiệm thủ quỹ hoặc bạn lập biểu thìngười thay mặt đại diện hộ khiếp doanh/cá nhân khiếp doanh có thể ký đồng thời các chứcdanh kiêm nhiệm đó.

PHIẾUCHI

(Mẫu số02 - TT)

1. Mục đích: Nhằm xác định các khoản tiền mặt thực tiễn xuất quỹ cùng làm địa thế căn cứ để thủquỹ xuất quỹ, ghi sổ quỹ chi phí mặt. Phần đa khoản tiền khía cạnh xuất quỹ đều có phiếuchi.

2. Cách thức và trọng trách ghi

Góc trên phía trái của triệu chứng từ ghi rõtên và địa chỉ của hộ ghê doanh, cá thể kinh doanh.

- Phiếu chi buộc phải đóng thành quyển (trừtrường hợp công tác làm việc kế toán của hộ kinh doanh được triển khai trên phương tiệnđiện tử). Số phiếu chi cần đánh tiếp tục trong 1 kỳ kế toán. Từng Phiếu đưa ra phảighi rõ ngày, tháng, năm lập phiếu cùng ngày, tháng, năm bỏ ra tiền.

- Ghi rõ họ, tên, địa chỉ người nhậntiền.

- loại “Lý vày chi" ghi rõ nộidung bỏ ra tiền.

- dòng “Số tiền": Ghi thông qua số vàbằng chữ số chi phí xuất quỹ, ghi rõ đơn vị tính là đồng Việt Nam.

- Dòng tiếp theo sau ghi số lượng chứng từgốc cố nhiên Phiếu chi.

Phiếu bỏ ra được lập thành 2 liên (đặtgiấy than viết 1 lần) và chỉ với sau khi bao gồm chữ cam kết (ký theo từng liên) của tín đồ đạidiện hộ tởm doanh/cá nhân tởm doanh, thủ quỹ mới được xuất quỹ. Sau thời điểm nhậnđủ số tiền bạn nhận tiền bắt buộc ghi số tiền đã nhận được bằng chữ, cam kết và ghi rõ họ,tên vào Phiếu chi.

Liên 1 lưu tại hộ khiếp doanh, cá nhânkinh doanh và dùng để ghi sổ quỹ tiền mặt. Liên 2 giao cho người nhận tiền.

Trường vừa lòng người đại diện hộ kinhdoanh/cá nhân marketing đồng thời kiêm nhiệm thủ quỹ hoặc fan lập biểu thìngười đại diện hộ ghê doanh/cá nhân gớm doanh hoàn toàn có thể ký đồng thời những chứcdanh kiêm nhiệm đó.

PHIẾUNHẬP KHO

(Mẫu số03- VT)

1. Mục đích: Nhằm xác minh số lượng đồ gia dụng liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa nhập kholàm địa thế căn cứ nhập kho và ghi sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa.

2. Cách thức và trách nhiệm ghi

Góc trên bên trái của Phiếu nhập khophải ghi rõ tên và add của hộ tởm doanh, cá nhân kinh doanh. Phiếu nhậpkho áp dụng trong các trường hòa hợp nhập kho vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, sản phẩm hóamua ngoài, từ bỏ sản xuất, mướn ngoài gia công chế thay đổi hoặc quá phát hiện nay trongkiểm kê.

Khi lập phiếu nhập kho buộc phải ghi rõ sốphiếu nhập và ngày, tháng, năm lập phiếu, bọn họ tên người giao đồ dùng liệu, dụng cụ,sản phẩm, hàng hóa, số hóa đối chọi hoặc lệnh nhập kho, vị trí nhập kho.

Cột A, B, C, D: Ghi số thiết bị tự, tên,nhãn hiệu, qui cách, phẩm chất, mã số và đơn vị chức năng tính của đồ dùng liệu, dụng cụ, sảnphẩm, mặt hàng hóa.

Cột 1: Ghi số lượng theo bệnh từ(hóa đơn hoặc lệnh nhập).

Cột 2: Ghi con số thực nhập vàokho.

Cột 3, 4: Ghi đối chọi giá và thành tiền củatừng đồ vật vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa thực nhập.

Dòng cộng: Ghi tổng số tài chánh cácloại thiết bị liệu, dụng cụ, sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa nhập cùng một phiếu nhập kho.

Dòng số tiền viết bằng chữ: Ghi tổngsố chi phí trên Phiếu nhập kho bằng chữ.

Phiếu nhập kho được lập thành 2 liên(đặt giấy than viết 1 lần).

Phiếu nhập kho đề xuất có không thiếu chữ kývà bọn họ tên những người dân có liên quan trên phiếu nhập kho, liên 1 lưu lại tại hộ kinhdoanh, cá nhân kinh doanh nhằm ghi sổ kế toán, liên 2 chuyển cho tất cả những người giao hàng.

Xem thêm: Uống Thuốc Giảm Cân Có Tác Hại Gì Không, 5 Tác Hại Của Thuốc Giảm Cân Bạn Nên Biết

Trường vừa lòng người đại diện hộ kinhdoanh/cá nhân kinh doanh đồng thời kiêm nhiệm thủ kho hoặc tín đồ lập biểu thìngười đại diện thay mặt hộ khiếp doanh/cá nhân kinh doanh hoàn toàn có thể ký đồng thời các chứcdanh kiêm nhiệm đó.

PHIẾUXUẤT KHO

(Mẫu số04 - VT)

1. Mục đích: Nhằm khẳng định số lượng vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa xuất khocho các thành phần sử dụng của hộ khiếp doanh, cá thể kinh doanh làm căn cứ đểtheo dõi ngân sách sản xuất tởm doanh.

2. Phương pháp và nhiệm vụ ghi

Góc phía trái của Phiếu xuất kho phảighi rõ thương hiệu của hộ khiếp doanh, cá nhân kinh doanh. Phiếu xuất kho lập cho 1 hoặcnhiều sản phẩm công nghệ vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa cùng một kho dùng cho một đốitượng hạch toán ngân sách chi tiêu hoặc thuộc một mục tiêu sử dụng.

Khi lập phiếu xuất kho bắt buộc ghi rõ: Họtên fan nhận hàng, tên, đơn vị (bộ phận): số với ngày, tháng, năm lập phiếu;lý bởi vì xuất kho và địa điểm xuất kho trang bị liệu, dụng cụ, sản phẩm, mặt hàng hóa.

- Cột A, B, C, D: Ghi số máy tự, tên,nhãn hiệu, qui cách, phẩm chất, mã số và đơn vị tính của vật liệu, dụng cụ, sảnphẩm, mặt hàng hóa.

- Cột 1: Ghi số lượng vật liệu, dụngcụ, sản phẩm, hàng hóa theo yêu ước xuất kho của fan (bộ phận) sử dụng.

- Cột 2: Ghi số lượng thực tế xuấtkho (số lượng thực tế xuất kho chỉ hoàn toàn có thể bằng hoặc ít hơn số lượng yêu cầu).

- Cột 3, 4: Ghi đối kháng giá cùng thành tiềncủa từng nhiều loại vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa thực xuất kho (cột 4 = cột2 x cột 3).

Dòng Cộng: Ghi tổng số tiền của số vậtliệu, dụng cụ, sản phẩm, sản phẩm hóa thực tiễn đã xuất kho.

Dòng "Tổng số tiền viết bằng chữ":Ghi tổng số tiền viết bằng văn bản trên Phiếu xuất kho.

Phiếu xuất kho được lập thành 2 liên(đặt giấy carbon viết 1 lần).

Phiếu xuất kho bắt buộc có rất đầy đủ chữ ký kết vàhọ tên những người có tương quan trên phiếu xuất kho, liên 1 lưu lại tại hộ kinhdoanh, cá nhân kinh doanh nhằm ghi sổ kế toán, liên 2 chuyển cho người nhận hàng.

Trường hợp người thay mặt hộ kinhdoanh/cá nhân kinh doanh đồng thời kiêm nhiệm thủ kho hoặc fan lập biểu thìngười đại diện hộ kinh doanh/cá nhân kinh doanh rất có thể ký đồng thời các chứcdanh kiêm nhiệm đó.

BẢNGTHANH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN THU NHẬP CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

(Mẫu số05 - LĐTL)

1. Mục đích: Bảng giao dịch thanh toán tiền lương và những khoản thu nhập của người lao độnglà hội chứng từ làm căn cứ để thanh toán giao dịch tiền lương, phụ cấp, những khoản tiền thưởngvà thu nhập tăng lên ngoài tiền lương cho người lao động, kiểm tra vấn đề thanhtoán tiền lương cho tất cả những người lao động thao tác làm việc tại hộ kinh doanh, cá thể kinhdoanh mặt khác làm địa thế căn cứ để thống kê lại về lao cồn tiền lương.

2. Phương pháp và nhiệm vụ ghi

Bảng giao dịch tiền lương và những khoảnthu nhập của tín đồ lao đụng được lập hàng tháng. Cửa hàng để lập Bảng thanh toántiền lương và những khoản các khoản thu nhập của bạn lao cồn là các thông tin theo dõi,thống kê về số công hoặc số sản phẩm/công câu hỏi hoàn thành, solo giá lương thờigian/đơn giá chỉ lương sản phẩm,...

Cột A, B: Ghi số trang bị tự, họ tên củangười lao đụng được hưởng trọn lương.

Cột 1: Ghi bậc lương hoặc thông số lươngcủa tín đồ lao động.

Cột 2,3: Ghi số sản phẩm và số tiềntính theo lương sản phẩm.

Cột 4,5: Ghi số công và số tiền tínhtheo lương thời gian.

Cột 6,7: Ghi số công và số tiền tínhtheo lương thời hạn hoặc ngừng, nghỉ việc hưởng các loại % lương.

Cột 8: Ghi những khoản phụ cấp cho thuộc quỹlương.

Cột 9: Ghi số phụ cấp cho khác được tínhvào các khoản thu nhập của fan lao động nhưng không phía bên trong quỹ lương, quỹ thưởng.

Cột 10: Ghi tổng số tiền thưởng mà tín đồ lao cồn được hưởng.

Cột 11: Ghi tổng số chi phí lương với cáckhoản phụ cấp, chi phí thưởng mà bạn lao rượu cồn được hưởng.

Cột 12,13,14,15,16,17: Ghi những khoảnkhấu trừ lương của tín đồ lao động, bao gồm bảo hiểm xóm hội (BHXH), bảo hiểm y tế(BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).... Thuế thu nhập cá thể phải nộp (TNCN) vàtổng số chi phí khấu trừ lương vào tháng. Trong các số đó cột 17 là tổng cộng các khoảnkhấu trừ lương, cột 17 = cột 12+ cột 13+ cột 14+ cột 15+ cột 16.

Cột 18: Ghi số chi phí lương, tiền thưởngvà các khoản thu nhập cá nhân mà hộ khiếp doanh, cá nhân kinh doanh còn đề xuất trả ngườilao đụng (Cột 18 = Cột 11 – Cột 17).

Cột C: bạn lao động ký nhận khi nhậnlương.

Cuối từng tháng căn cứ vào chứng từliên quan, hộ kinh doanh/cá nhân kinh doanh lập Bảng thanh toán tiền lương vàcác khoản các khoản thu nhập của fan lao hễ chuyển cho những người đại diện hộ kinhdoanh/cá nhân marketing ký duyệt, tiếp đến lập phiếu bỏ ra và trả lương. Bảngthanh toán chi phí lương và những khoản thu nhập cá nhân của tín đồ lao rượu cồn được lưu lại tại hộkinh doanh, cá thể kinh doanh. Các lần lĩnh lương, người lao động cần trực tiếpký vào cột “Ký nhận” hoặc bạn nhận hộ phải ký nuốm (người dấn hộ buộc phải ghi rõhọ tên). Trường thích hợp hộ gớm doanh/cá nhân sale trả lương cho những người lao độngqua tài khoản tiền gửi bank thì không yêu cầu bạn lao động buộc phải ký vào cột“Ký nhận”.

Hộ tởm doanh, cá nhân kinh doanh cóthể căn cứ vào điểm lưu ý trả lương và các khoản thu nhập của tín đồ lao rượu cồn tại hộ kinhdoanh, cá nhân kinh doanh để rất có thể thêm cột, bỏ bớt cột hoặc sắp xếp lại những cộttừ cột 1 cho cột 10, cột 12 mang đến cột 16 của chủng loại Bảng thanh toán tiền lương vàcác khoản thu nhập cá nhân của người lao rượu cồn cho phù hợp với thực tiễn của hộ kinhdoanh, cá thể kinh doanh.

PHỤ LỤC 2

BIỂUMẪU VÀ PHƯƠNG PHÁP GHI SỔ KẾ TOÁN

1- Biểu mẫu sổ kế toán

HỘ, CÁ NHÂN kinh DOANH:......

Mẫu số S1-HKD (Ban hành kèm theo Thông tư số 88/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 10 năm 2021 của cục trưởng cỗ Tài chính)

SỔCHI TIẾT lệch giá BÁN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ

Tên địađiểm tởm doanh: ......................

Năm:..........................

Ngày, mon ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

Doanh thu bán hàng hóa, thương mại dịch vụ chia theo hạng mục ngành nghề

Ghi chú

Số hiệu

Ngày, tháng

Phân phối, cung ứng hàng hóa

Dịch vụ, thi công không bao thầu nguyên đồ gia dụng liệu

Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với sản phẩm hóa, xây dựng bao gồm bao thầu nguyên trang bị liệu

Hoạt động marketing khác

A

B

C

D

1

2

....

4

5

...

7

8

...

10

...

12

Tổng cộng

- Sổ này còn có ... Trang, đánh số từtrang 01 cho trang ...

- Ngày mở sổ: ..

NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký, chúng ta tên)

Ngày … mon … năm … NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỘ gớm DOANH/CÁ NHÂN marketing (Ký, họ tên, đóng dấu)

HỘ, CÁ NHÂN kinh DOANH:.....

Mẫu số S2-HKD (Ban hành đương nhiên Thông bốn số 88/2021/TT-BTC ngày 11 mon 10 năm 2021 của cục trưởng bộ Tài chính)

SỔCHI TIẾT VẬT LIỆU, DỤNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HÓA

Tên vậtliệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa: ....................

Năm.............……

Chứng từ

Diễn giải

Đơn vị tính

Đơn giá

Nhập

Xuất

Tồn

Ghi chú

Số hiệu

Ngày, tháng

Số lượng

Thành tiền

Số lượng

Thành tiền

Số lượng

Thành tiền

A

B

C

D

1

2

3

4

5

6

7

8

Số dư đầu kỳ

Cộng tạo nên trong kỳ

X

X

Số dư cuối kỳ

X

X

X

X

- Sổ này có ... Trang, đánh số từtrang 01 mang lại trang ...

- Ngày mở sổ: ...

NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký, họ tên)

Ngày … mon … năm … NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỘ gớm DOANH/CÁ NHÂN sale (Ký, bọn họ tên, đóng dấu)

HỘ, CÁ NHÂN kinh DOANH:…………………

Mẫu số S3-HKD (Ban hành hẳn nhiên Thông bốn số 88/2021/TT-BTC ngày 11 mon 10 năm 2021 của bộ trưởng cỗ Tài chính)

SỔCHI PHÍ SẢN XUẤT, gớm DOANH

Tên địađiểm ghê doanh: ...............

Năm.....................

Ngày, tháng ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

Tập hợp ngân sách theo những yếu tố sản xuất, khiếp doanh

Số hiệu

Ngày tháng

Tổng số tiền

Chia ra

Chi phí nhân công

Chi giá thành điện

Chi tầm giá nước

Chi mức giá viễn thông

Chi phí thuê kho bãi, mặt phẳng kinh doanh

Chi phí cai quản (chi tầm giá văn chống phẩm, công cụ, dụng cụ..)

Chi phí tổn khác (hội nghị, công tác phí, thanh lý, nhượng bán gia tài cố định, thuê xung quanh khác,...)

A

B

C

D

1

2

3

4

5

6

7

8

Số tạo nên trong kỳ

Tổng cộng

- Sổ này còn có ... Trang, viết số từtrang 01 cho trang ...

- Ngày mở sổ: …

NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký, chúng ta tên)

Ngày … mon … năm … NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỘ ghê DOANH/CÁ NHÂN marketing (Ký, chúng ta tên, đóng góp dấu)

HỘ, CÁ NHÂN kinh DOANH:....

Mẫu số S4-HKD (Ban hành cố nhiên Thông tứ số 88/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 10 năm 2021 của cục trưởng bộ Tài chính)

SỔTHEO DÕI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THUẾ VỚI NSNN

Loạithuế:.....................

Năm:................

Đơn vịtính:.....

Chứng từ

Diễn giải

Số thuế cần nộp

Số thuế sẽ nộp

Ghi chú

Số hiệu

Ngày, tháng

A

B

C

1

2

3

Số dư đầu kỳ

Số tạo nên trong kỳ

Cộng số tạo nên trong kỳ

Số dư cuối kỳ

- Sổ này có ... Trang, khắc số từtrang 01 mang lại trang ...

- Ngày mở sổ: …

NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký, họ tên)

Ngày … tháng … năm … NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỘ khiếp DOANH/ CÁ NHÂN sale (Ký, họ tên, đóng dấu)

HỘ, CÁ NHÂN ghê DOANH:................

Mẫu số S5-HKD (Ban hành dĩ nhiên Thông tứ số 88/2021/TT-BTC ngày 11 mon 10 năm 2021 của bộ trưởng cỗ Tài chính)

SỔTHEO DÕI TÌNH HÌNH THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN NỘP THEO LƯƠNG CỦA NGƯỜILAO ĐỘNG

Năm.......................

Ngày, mon ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

Tiền lương và thu nhập cá nhân của tín đồ lao động

BHXH

BHYT

BHTN

....

Số hiệu

Ngày, tháng

Số buộc phải trả

Số sẽ trả

Số còn đề nghị trả

Số cần trả

Số đã trả

Số còn yêu cầu trả

Số phải trả

Số vẫn trả

Số còn nên trả

Số yêu cầu trả

Số sẽ trả

Số còn cần trả

A

B

C

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

- Số dư đầu kỳ

- Số tạo ra trong kỳ

..........

- cùng số phát sinh trong kỳ

- Số dư cuối kỳ

- Sổ này có ... Trang, khắc số từtrang 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ: ...

NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký, chúng ta tên)

Ngày … tháng … năm … NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỘ tởm DOANH/CÁ NHÂN kinh doanh (Ký, chúng ta tên, đóng dấu)

HỘ, CÁ NHÂN gớm DOANH:…………………

Mẫu số S6-HKD (Ban hành dĩ nhiên Thông tư số 88/2021/TT-BTC ngày 11 mon 10 năm 2021 của bộ trưởng cỗ Tài chính)

SỔQUỸ TIỀN MẶT

Loạiquỹ: ................

Ngày, tháng ghi sổ

Ngày, tháng chứng từ

Số hiệu bệnh từ

Diễn giải

Số tiền

Ghi chú

Thu

Chi

Thu

Chi

Tồn

A

B

C

D

E

1

2

3

F

- Số dư đầu kỳ

- Số tạo ra trong kỳ

x

x

- cộng số gây ra trong kỳ

x

x

- Số dư cuối kỳ

x

x

x

- Sổ này có ... Trang, đánh số từtrang 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ: ...

NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký, bọn họ tên)

Ngày … mon … năm … NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỘ khiếp DOANH/CÁ NHÂN kinh doanh (Ký, bọn họ tên, đóng dấu)

HỘ,CÁ NHÂN kinh DOANH:…………

Mẫu số S7-HKD (Ban hành kèm theo Thông tư số 88/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 10 năm 2021 của bộ Tài chính)

SỔTIỀN GỬI NGÂN HÀNG

Nơi mởtài khoản giao dịch: ................

Số hiệutài khoản tại khu vực gửi: ..............

Ngày, tháng ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

Số tiền

Ghi chú

Số hiệu

Ngày, tháng

Thu (gửi vào)

Chi (rút ra)

Còn lại

A

B

C

D

1

2

3

F

- Số dư đầu kỳ

- Số gây ra trong kỳ

- cùng số phát sinh trong kỳ

x

x

- Số dư cuối kỳ

x

x

x

- Sổ này có ... Trang, viết số từtrang 01 mang lại trang ...

- Ngày mở sổ: ...

NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký, chúng ta tên)

Ngày … mon … năm … NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỘ kinh DOANH/CÁ NHÂN marketing (Ký, chúng ta tên, đóng góp dấu)

2- phương thức ghi sổ kế toán

2.1. Sổchi huyết doanh thu bán hàng hóa, thương mại dịch vụ (Mẫu số S1-HKD)

a) Sổ này được mở theo từng nhóm danhmục ngành nghề kinh doanh có cùng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT),thuế thu nhập cá thể (TNCN) như nhau để làm căn cứ mang đến hộ tởm doanh, cá nhânkinh doanh và cơ quan thuế xác minh nghĩa vụ thuế GTGT, thuế TNCN so với ngânsách nhà nước (NSNN) theo chế độ của pháp luật thuế.

b) căn cứ và cách thức ghi sổ

- Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.

- Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày, thángcủa bệnh từ dùng để ghi sổ.

- Cột D: Ghi nội dung nghiệp vụ kinhtế vạc sinh.

- Cột 1, 2, ...., 10...: Ghi doanhthu buôn bán sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa hoặc dịch vụ được phân chia theo từng team danh mụcngành nghề sale có thuộc mức thuế suất thuế GTGT, thuế TNCN theo quy địnhcủa luật pháp thuế để gia công căn cứ kê khai thuế và xác định nghĩa vụ thuế vớiNSNN.

Trường hòa hợp hộ gớm doanh, cá nhânkinh doanh có nhu cầu thì ngoài việc mở sổ đưa ra tiết bán hàng theo từng nhómdanh mục ngành nghề kinh doanh, các hộ kinh doanh, cá thể kinh doanh rất có thể mởsổ chi tiết doanh thu cụ thể từng sản phẩm, sản phẩm hóa, dịch vụ hoặc theo cáchthức phân loại khác cho phù hợp với yêu thương cầu cai quản của hộ ghê doanh, cá nhânkinh doanh hoặc biện pháp của quy định thuế.

2.2. Sổ đưa ra tiếtvật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa (Mẫu số S2-HKD)

a) Hộ tởm doanh, cá nhân kinh doanhphải mở sổ cụ thể vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa để theo dõi và quan sát về tình hìnhnhập, xuất, tồn kho mang đến từng thứ liệu, dụng cụ, sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa của hộ kinhdoanh, cá nhân kinh doanh.

b) Thông tin, số liệu bên trên sổ đưa ra tiếtvật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa được đối chiếu với hiệu quả kiểm kê nhằm xácđịnh mặt hàng tồn kho gồm bị thừa, thiếu thốn so với thực tiễn hay không.

c) địa thế căn cứ và phương thức ghi sổ

Căn cứ vào những chứng từ kế toán cóliên quan liêu (phiếu nhập kho, phiếu xuất kho,...) để ghi sổ cụ thể vật liệu, dụngcụ, sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa như sau:

+ Cột A, B: Ghi số hiệu, tháng ngày củachứng từ được áp dụng để ghi sổ kế toán.

+ Cột C: Ghi nội dung nhiệm vụ kinhtế tạo nên để giao hàng cho vấn đề rà soát, kiểm tra, đối chiếu những thông tin vềhàng tồn kho khi bắt buộc thiết.

+ Cột D: Đơn vị tính của đồ gia dụng liệu, dụngcụ, sản phẩm, hàng hóa.

+ Cột 1: Ghi solo giá nhập, xuất, tồnvật liệu, dụng cụ, sản phẩm, mặt hàng hóa. Trong đó, đối kháng giá nhập kho của từng vậtliệu, dụng cụ, sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa căn cứ vào hóa đơn, phiếu nhập kho.

Đơn giá chỉ xuất kho của từng trang bị liệu, dụngcụ, sản phẩm, sản phẩm hóa hoàn toàn có thể tính theo phương thức bình quân gia quyền cả kỳ dựtrữ hoặc phương thức nhập trước xuất trước. Ví dụ như sau:

(+) phương pháp bình quân gia quyền cảkỳ dự trữ: Theo phương pháp này, quý giá của từng loại hàng tồn kho được tínhtheo quý hiếm trung bình của từng các loại hàng tồn kho thời điểm đầu kỳ và cực hiếm từng loạihàng tồn kho được cài hoặc cung cấp trong kỳ. Đơn giá xuất kho được xem theocông thức sau:

Đơn giá bán xuất kho trung bình cả kỳ dự trữ của một loại sản phẩm

=

(Giá trị sản phẩm tồn thời điểm đầu kỳ + quý giá hàng nhập vào kỳ)

(Số lượng sản phẩm tồn vào đầu kỳ + số lượng hàng nhập vào kỳ)

(+) cách thức nhập trước, xuất trước(FIFO): phương thức này được vận dụng dựa trên giả định là quý hiếm hàng tồn khođược cài đặt hoặc được chế tạo trước thì được xuất trước và quý giá hàng tồn khocòn lại thời điểm cuối kỳ là quý giá hàng tồn kho được download hoặc cung ứng gần thời điểm cuốikỳ. Theo phương pháp này thì cực hiếm hàng xuất kho được tính theo giá chỉ của lôhàng nhập kho sinh hoạt thời điểm đầu kỳ hoặc gần đầu kỳ, quý hiếm của mặt hàng tồn kho cuốikỳ được xem theo giá bán của sản phẩm nhập kho ngơi nghỉ thời điểm cuối kỳ hoặc gần cuối kỳ.

+ Cột 2: Ghi con số vật liệu, dụngcụ, sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa nhập kho.

+ Cột 3: Ghi quý hiếm (thành tiền) vậtliệu, dụng cụ, sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa nhập kho (Cột 3 = Cột 1 x Cột 2).

+ Cột 4: Ghi con số vật liệu, dụngcụ, sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa xuất kho.

+ Cột 5: Ghi quý giá (thành tiền) vậtliệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa xuất kho (Cột 5 = Cột 1 x Cột 4).

+ Cột 6: Ghi con số vật liệu, dụngcụ, sản phẩm, hàng hóa tồn kho.

+ Cột 7: Ghi cực hiếm (thành tiền) vậtliệu, dụng cụ, sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa tồn kho.

2.3. Sổ ngân sách sản xuất, kinhdoanh (Mẫu số S3-HKD)

a) Hộ khiếp doanh, cá nhân kinh doanh bắt buộc mở sổ chiphí sản xuất, marketing để tập hợp túi tiền theo những yếu tố thêm vào kinh doanhcủa từng địa điểm kinh doanh bao gồm: ngân sách nhân công; ngân sách chi tiêu điện; đưa ra phínước; giá cả viễn thông; chi tiêu thuê kho bãi, mặt bằng kinh doanh; chi tiêu quảnlý; túi tiền khác.

b) địa thế căn cứ và phương pháp ghi sổ

Căn cứ vào bệnh từ kế toán liên quan đến chi phí sảnxuất kinh doanh trong kỳ nhằm ghi vào sổ ngân sách sản xuất kinh doanh như sau:

- Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ;

- Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày, tháng của hội chứng từdùng nhằm ghi sổ;

- Cột D: Ghi diễn giải nội dung nghiệp vụ kinh tếphát sinh;

- Cột 1: Ghi tổng số tiền của nhiệm vụ kinh tếphát sinh;

- trường đoản cú Cột 2 mang lại Cột 8: căn cứ vào câu chữ nghiệp vụkinh tế vạc sinh để ghi vào các cột phù hợp tương ứng cùng với nội dung bỏ ra phíphát sinh theo chế độ của luật pháp thuế cùng yêu cầu cai quản của hộ kinhdoanh, cá nhân kinh doanh.

2.4. Sổ theo dõi tình hình thực hiệnnghĩa vụ thuế cùng với NSNN (Mẫu số S4-HKD)

a) Hộ ghê doanh, cá nhân kinh doanhphải mở sổ theo dõi và quan sát tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế với NSNN để theo dõi những khoảnthuế, giá thành .... Nhưng mà hộ ghê doanh, cá nhân kinh doanh nên nộp, đang nộp với còn phảinộp vào NSNN. Trong số ấy hộ khiếp doanh, cá thể kinh doanh yêu cầu mở sổ này bỏ ra tiếttheo từng sắc thuế như thuế GTGT, thuế TNCN...

b) Thông tin, số liệu bên trên sổ theodõi tình hình triển khai nghĩa vụ thuế cùng với NSNN làm căn cứ để ban ngành thuế xác địnhhộ tởm doanh, cá thể kinh doanh bao gồm nộp đúng, nộp đủ và kịp thời những khoản thuế,phí ... Vào NSNN theo phương pháp của quy định thuế xuất xắc không.

c) địa thế căn cứ và cách thức ghi sổ

Căn cứ vào triệu chứng từkế toán có tương quan đến tình hình triển khai nhiệm vụ của hộ khiếp doanh, cánhân sale với NSNN để ghi sổ quan sát và theo dõi tình hình thực hiện nghĩa vụ vớiNSNN như sau:

+ Cột A, B: Ghi số hiệu, ngày tháng củacác chứng từ kế toán tài chính được thực hiện để ghi sổ kế toán. Các chứng trường đoản cú kế toán gồm thểlà các tờ khai thuế, giấy nộp chi phí thuế vào NSNN kèm theo Phiếu chi hoặc giấybáo Nợ của ngân hàng,....

+ Cột C: Ghi nội dung nghiệp vụ kinhtế tạo nên để giao hàng cho bài toán rà soát, kiểm tra, đối chiếu những thông tin vềcác khoản nên nộp, sẽ nộp với còn yêu cầu nộp NSNN về những khoản thuế khi nên thiết.

+ vấn đề ghi chép số dư thời điểm đầu kỳ thực hiệnnhư sau: nếu như số dư đầu kỳ (cuối kỳ trước chuyển sang) của số thuế cần nộp vàoNSNN được ghi vào cột 1, nếu số dư thời điểm đầu kỳ (cuối kỳ trước gửi sang) của mã sốthuế đã nộp quá vào NSNN được ghi vào cột 2.

+ Cột 1: phản chiếu số thuế mà lại hộ kinhdoanh, cá thể kinh doanh cần nộp NSNN theo lao lý của pháp luật thuế, nỗ lực thểnhư sau:

Đối cùng với số thuế GTGT buộc phải nộp tínhtheo xác suất % bên trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ sẽ địa thế căn cứ vào số doanh thubán sản phẩm hóa, thương mại dịch vụ trên sổ chi tiết doanh thu bán sản phẩm hóa, dịch vụ nhân vớitỷ lệ % tính thuế GTGT theo pháp luật của luật pháp thuế đối với từng lĩnh vực,ngành nghề hoạt động.

Đối cùng với số thuế TNCN của người lao độngphải nộp NSNN sẽ căn cứ vào tổng cộng cột số thuế TNCN nên nộp nằm trong bảng thanhtoán tiền lương và những khoản các khoản thu nhập của bạn lao động.

Đối với số thuế TNCN của nhà hộ kinhdoanh, cá nhân kinh doanh đề nghị nộp NSNN sẽ địa thế căn cứ vào tổng lệch giá bán hànghóa, dịch vụ thương mại trên sổ chi tiết doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ thương mại nhân với thuế suấtthuế TNCN theo cách thức của quy định thuế đối với từng lĩnh vực, ngành nghề hoạtđộng.

+ Cột 2: phản ánh số thuế nhưng mà hộ kinhdoanh, cá thể kinh doanh vẫn nộp vào NSNN. Chứng từ kế toán nhằm ghi chép vào chỉtiêu này là giấy nộp chi phí vào NSNN dĩ nhiên Phiếu chi hoặc giấy báo Nợ của ngânhàng. Trường hợp, hộ kinh doanh, cá thể